Förordning (1988:345) med instruktion för Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar

SFS nr
1988:345
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:855
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:1328

Uppgifter

1 § Bestämmelser om granskningsnämndens uppgifter finns i lagen
(1971:1078) om försvarsuppfinningar.

2 § Nämnden skall också

1. föreslå de författningsändringar eller andra åtgärder som
behövs eller i övrigt är lämpliga inom nämndens
verksamhetsområde,

2. varje år den 1 mars avge berättelse till
Försvarsdepartementet om verksamheten under det senaste
budgetåret. Förordning (1998:1328).

Sammansättning

3 § Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i lagen (1971:1078) om
försvarsuppfinningar.

Organisation

4 § Hos nämnden finns en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om inhämtande av uppgifter, och

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:64).

6 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6, 7 och 13 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:64).

Ärendenas handläggning

7 § Ärende avgörs av nämnden i plenum. Bestämmelser om beslutsförhet och
omröstning till beslut finns i lagen (1971:1078) om
försvarsuppfinningar.

8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller sekreteraren att avgöra ärenden som är av det
slaget att det inte behöver prövas av nämnden.

9 § Nämnden sammanträder så ofta ordföranden finner att det behövs eller
när någon, av nämndens övriga ledamöter begär det.

10 § Sammanträde med nämnden hålls i Stockholm, om särskilda skäl inte
föranleder att det hålls på annan ort.

11 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 § inte
behöver föredras.

12 § När ett ärende som berör statlig myndighets eller institutions
verksamhetsområde föredras och prövas, får en representant för
myndigheten eller institutionen närvara och delta i överläggningen.

13 § Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokollet justeras av
ordföranden.

14 § Nämnden skall snarast besluta om en uppfinning skall hållas hemlig
eller meddelat förordnande om hemlighållande skall fortsätta att gälla.

15 § Beslut enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar skall
snarast delges den som beslutet rör.

Tjänstetillsättningar m. m.

16 § Ledamöter och ersättare för dem utses av regeringen för en bestämd
tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande.

Förordnandena ges för en bestämd tid.

17 § Sekreteraren tillsätts av nämnden.