Förordning (1988:346) med instruktion för Patentbesvärsrätten

SFS nr
1988:346
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2012:482

Uppgifter

1 § Särskilda bestämmelser om anhängiggörande och handläggning
av mål och om organisationen i Patentbesvärsrätten finns i
lagen (1977:729) om Patentbesvärsrätten. Förordning
(2007:1113).

Myndighetsförordningens tillämpning

2 § Följande föreskrifter i myndighetsförordningen (2007:515)
ska tillämpas på Patentbesvärsrätten:

4 § 4 om myndighetens interna styrning och kontroll,

6 § om allmänna uppgifter,

8 § om arbetsgivarpolitik,

19 § om kostnadsmässiga konsekvenser,

21 § om myndighetens beslut, och

29 § om ärendeförteckning.

Bestämmelserna i 19 och 21 §§ gäller dock endast i fråga om
administrativa ärenden. Förordning (2007:1113).

Domstolens ledning

3 § Patentbesvärsrättens ordförande är administrativ chef
för domstolen.

Domstolens ordförande ansvarar för verksamheten och ska se
till att den bedrivs effektivt och enligt gällande rätt och
de förpliktelser som följer av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen samt att domstolen hushållar väl med
statens medel.

När ordföranden är förhindrad att utöva sin anställning
eller när anställningen är ledig, fullgörs hans eller
hennes uppgifter av den främste av Patentbesvärsrättens
tjänstgörande ordinarie ledamöter. Förordning (2012:28).

Organisation

4 § Patentbesvärsrätten får besluta att domstolen ska vara
indelad i avdelningar.

Om Patentbesvärsrätten är indelad i avdelningar, delar
domstolen för viss tidsperiod in ledamöterna till tjänstgöring
på avdelningarna. Den som är ordförande på en avdelning leder
arbetet på avdelningen. Den som är vice ordförande på en
avdelning är ställföreträdare för ordföranden och biträder
ordföranden. Förordning (2012:482).

5 § I Patentbesvärsrätten finns ett kansli.
Förordning (2012:482).

6 § Patentbesvärsrätten ska i en arbetsordning meddela
föreskrifter om domstolens organisation och formerna för
domstolens verksamhet. Förordning (2012:482).

Fördelningen av mål

7 § Målen ska fördelas mellan de organisatoriska enheter som
anges i arbetsordningen. Till grund för fördelningen läggs
målens tekniska klassificering och rättsliga beskaffenhet.
Förordning (2012:482).

8 § Patentbesvärsrätten får i arbetsordningen meddela
ytterligare föreskrifter om fördelning av mål.
Förordning (2012:482).

Handläggningen av målen m.m.

9 § För varje mål ska det vid varje tidpunkt finnas ett
ansvarigt patenträttsråd eller en adjungerad ledamot som
förordnats för minst sex månader.

Den närmare ansvarsfördelningen för målen ska framgå av
arbetsordningen. Ansvarsfördelningen ska ordnas så att
ansvaret ska kunna utövas på ett effektivt sätt.
Förordning (2012:482).

10 § Den som är ansvarig för målet enligt 9 § första stycket
ska, om inte särskilda skäl föranleder annat, i egenskap av
referent delta i handläggningen och avgörandet av målet.
Förordning (2012:482).

10 a § Vid handläggning av mål med flera ledamöter ska
ordföranden vara ordinarie patenträttsråd. Ytterligare en
ledamot bör inneha eller ha innehaft anställning som
patenträttsråd.

Om det finns särskilda skäl, får Patentbesvärsrätten för ett
särskilt mål förordna den som har varit anställd som
patenträttsråd att tjänstgöra som ordförande.
Förordning (2012:482).

11 § Målen avgörs efter föredragning. I handläggningen får
muntlig förhandling ingå enligt bestämmelserna i lagen
(1977:729) om Patentbesvärsrätten.

Ett mål ska avgöras så snart det kan ske. Ett mål eller en
fråga som har kommit upp i ett mål ska handläggas med förtur,
om målet eller frågan av någon särskild anledning bör avgöras
skyndsamt. Vilka mål som är förtursmål bestäms i
arbetsordningen. Förordning (2007:1113).

12 § Har upphävts genom förordning (2012:482).

12 a § Ny beteckning 10 a § genom förordning (2012:482).

13 § Dom eller beslut i ett mål eller i en fråga som har kommit
upp i ett mål ska meddelas så snart det kan ske. Förordning
(2007:1113).

14 § En remiss från Högsta förvaltningsdomstolen som har
samband med en dom eller ett beslut som Patentbesvärsrätten har
meddelat, ska i den utsträckning som det är möjligt handläggas
av de ledamöter som har deltagit i domen eller beslutet.
Förordning (2010:1797).

Handläggningen av administrativa ärenden

15 § Administrativa ärenden avgörs av Patentbesvärsrättens
ordförande eller av den tjänsteman som anges i
arbetsordningen eller i särskilda beslut. Ordföranden ska
samråda med ledamöterna i plenum innan han eller hon avgör
ärenden som avser

1. arbetsordningen och andra viktiga frågor om organisation
och arbetsformer,

2. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk
betydelse,

3. yttranden i viktigare lagstiftningsfrågor.

Ordföranden får hänskjuta ärenden för handläggning i
plenum.

Ärendena ska avgöras efter föredragning om inte annat
bestämts i arbetsordningen eller beslut i enskilda fall.
Patentbesvärsrättens ordförande får dessutom utan
föredragning fatta beslut som inte kan skjutas upp till
dess att ärendet hunnit föredras. Förordning (2012:28).

16 § Plenum består av Patentbesvärsrättens ordförande och
patenträttsråden. I plenum ingår också adjungerade
ledamöter som förordnats för en tid av minst sex månader.
Förordning (2012:28).

17 § I ärenden som efter att ha hänskjutits av ordföranden
handläggs i plenum är Patentbesvärsrätten beslutför när
minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Förordning (2012:28).

Anställningar och uppdrag m.m.

18 § Bestämmelser om utnämning av patenträttsråd tillika
ordförande, patenträttsråd tillika avdelningsordförande,
patenträttsråd tillika vice ordförande och övriga
patenträttsråd finns i lagen (2010:1390) om utnämning av
ordinarie domare.

Patentbesvärsrätten ska anmäla till Domarnämnden när det finns
en ledig anställning som patenträttsråd som behöver tillsättas.

Annan personal anställs av Patentbesvärsrätten.
Förordning (2010:1797).

18 a § Patentbesvärsrätten får som adjungerad ledamot anställa
sådan tekniskt kunnig eller lagfaren person som anges nedan.

Som adjungerad tekniskt kunnig ledamot får anställas

1. den som varit anställd som tekniskt kunnigt patenträttsråd,

2. den som under sammanlagt minst sex månader tjänstgjort som
tekniskt kunnig föredragande i patentmål i Högsta
förvaltningsdomstolen eller i Patentbesvärsrätten, eller

3. den som är professor eller docent inom sådant tekniskt
område som visst mål avser.

Som adjungerad lagfaren ledamot får anställas

1. den som varit anställd som lagfaret patenträttsråd,

2. den som innehar eller har innehaft anställning som ordinarie
domare vid allmän domstol eller vid allmän förvaltningsdomstol,

3. den som anställts som assessor vid hovrätt eller kammarrätt,
eller

4. den som under sammanlagt minst sex månader tjänstgjort som
lagfaren föredragande i Patentbesvärsrätten.
Förordning (2010:1797).

19 § Har upphävts genom förordning (2010:1797).

20 § Patentbesvärsrätten ska, i den omfattning den egna
verksamheten tilllåter det, ställa tekniskt sakkunniga
ledamöter som är förordnade enligt 68 § patentlagen (1967:837)
till förfogande för tjänstgöring i allmänna domstolar.
Förordning (2008:1228).