Förordning (1988:347) med instruktion för Bergslags- delegationen

SFS nr
1988:347
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:1278
Upphävd
1994-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1989:125

/r3/ Uppgifter

1 § Bergslagsdelegationen skall under perioden den 1 juli 1986–30 juni
1990 stödja och bedriva sådant utvecklingsarbete som främjar
utvecklingen i Bergslagen och som inte faller under andra myndigheters
ansvarsområden. Delegationen skall därvid i samråd med berörda
länsstyrelser, kommuner och övriga organ som svarar för olika
utvecklingsinsatser verka för att utvecklingsarbetet kan övertas av
dessa organ. Förordning (1989:125).

2 § Delegationen skall i övrigt verka för samordning av statlig
verksamhet av betydelse för utvecklingen i Bergslagen.

/r3/ Sammansättning

3 § Bergslagsdelegationen består av högst tjugoen ledamöter. En av
ledamöterna är ordförande.

/r3/ Organisation

4 § Vid Bergslagsdelegationen finns ett kansli som leds av en chef.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på Bergslagsdelegationen:

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut,

30 § om överklagande.

6 § Delegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 4–7, 9, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

/r3/ Ärendenas handläggning

7 § Bergslagsdelegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften
av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

8 § Om ett ärende är så brådskande att delegationen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
delegationen.

9 § Delegationen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till en arbetsgrupp eller till någon som tjänstgör hos delegationen
att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
delegationen.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 §
inte behöver föredras.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

11 § Ordföranden och övriga ledamöter förordnas av regeringen för en
bestämd tid.

12 § Tjänsten som chef för kansliet och övriga tjänster tillsätts av
delegationen.

/r3/ Överklagande

14 § Bergslagsdelegationens beslut i ärenden om ekonomiskt stöd får inte
överklagas.