Förordning (1988:348) med instruktion för televerket;

SFS nr
1988:348
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:616
Upphävd
1993-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Televerket har till huvuduppgifter att

1. driva telerörelse och därmed sammanhängande verksamhet,

2. förvalta statliga teleanläggningar. Förordning (1992:898).

2 § Televerket träffar avtal med utländska teleförvaltningar,
trafikföretag och organisationer som behövs för teleförbindelserna.

Frågor om sådana avtal av större betydelse skall överlämnas till
regeringens prövning.

2 a § Televerket får med de begränsningar som följer av datalagen
(1973:289) och sekretesslagen (1980:100) sälja uppgifter om
abonnenters namn, titel, adress, abonnentnummer och uppgifter
som en abonnent lämnat för införande i katalog ur

1. televerkets kundregister till utgivare av kataloger för sådana
uppgifter, alarmeringscentraler och företag som bedriver
verksamhet inom telekommunikationsområdet,

2. televerkets nummerbyråregister till myndigheter och enskilda.

Uppgifterna får lämnas ut via terminal, på medium för automatisk
databehandling eller på annat sätt. Grunderna för prissättningen
bestäms av televerket.

Har den registrerade anmält till televerket att han inte önskar att
uppgifterna används för direktreklam får hans uppgifter inte säljas
för sådant ändamål. Förordning (1991:1831).

/r3/ Televerket företräder staten vid domstol

3 § Inom sitt verksamhetsområde företräder televerket staten vid
domstol.

/r3/ Televerkskoncernen

4 § Televerket och de företag där staten genom verket direkt eller
indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en
affärsverkskoncern (televerkskoncernen).

/r3/ Televerkets ledning

5 § Televerket leds av en styrelse. Den består av högst nio personer. I
styrelsen ingår dessutom verkets generaldirektör och
personalföreträdarna vid verket. En av ledamöterna är ordförande och en
är vice ordförande. Lag (1991:328).

/r3/ Organisation

6 § Inom televerket finns

1. centrala och andra stabsenheter,

2. geografiskt avgränsade resultatenheter (region),

3. andra resultatenheter som televerket bestämmer. Förordning
(1991:1792).

7 § Inom Televerket finns också en personalansvarsnämnd. Förordning
(1992:898).

8 § Varje central stabsenhet, region och landsomfattande resultatenhet
leds av en chef som är direkt underställd generaldirektören. Förordning
(1992:898).

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

9 § Styrelsen ansvarar för televerkets verksamhet.

Styrelsen ansvarar också för att statens intressen som ägare tas till
vara i televerkskoncernens företag och i andra företag där verket
förvaltar statens aktier eller andelar.

10 § Styrelsen skall särskilt

1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom televerkskoncernen,

2. bestämma hur rapportering och samordning mellan verket och koncernens
företag skall ske,

3. svara för att de krav beaktas som staten ställer på verksamheten med
hänsyn till totalförsvaret och regionalpolitiken,

4. se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta
ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika
delar.

11 § Styrelsen skall varje år till regeringen

1. före den 1 september lämna förslag till treårsplan,

2. före den 1 september lämna ett bokslut för första hälften av det
innevarande året (halvårsbokslut),

3. före den 1 maj lämna årsredovisning med resultat- och balansräkning,
finansieringsanalys och förvaltningsberättelse för verket och för
koncernen.

/r3/ Generaldirektörens ansvar och uppgifter

12 § Generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de
riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar.

13 § Det ingår i generaldirektörens uppgifter

1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att verkställa
styrelsens beslut,

2. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller av
personalansvarsnämnden,

3. att se till att allmänhetens, organisationers, företags och andra
myndigheters kontakter med verket underlättas genom en god service och
tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt
språk i verkets skrivelser och beslut. Förordning (1992:898).

14 § Generaldirektören skall också se till att televerkets
personalpolitik motsvarar de krav som ställs på verksamheten. Detta
innebär bl. a. att jämställdhet mellan kvinnor och män skall
eftersträvas och att de anställda skall vara väl förtrogna med målen för
verksamheten.

/r3/ Redovisning och medelsförvaltning m. m.

15 § Styrelsen skall se till att redovisningen och förvaltningen av
verkets medel är organiserade på ett tillfredsställande sätt.

Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt gällande
föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

16 § har upphävts genom förordning (1991:1792).

17 § Televerket får ta upp lån på den allmänna kreditmarknaden.

18 § Televerket får bestämma om placering av kontanta medel som inte
behövs för omedelbart förestående utbetalningar.

/r3/ Intern revision

19 § Generaldirektören skall genom intern revision vaka över att
verksamheten i televerkskoncernen bedrivs effektivt, författningsenligt
och också i övrigt ändamålsenligt.

Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen.

/r3/ Extern revision

20 § Riksrevisionsverket ansvarar enligt sin instruktion för den externa
revisionen av televerkskoncernen.

Styrelsen skall se till att riksrevisionsverket får de uppgifter som
behövs för revisionen.

Styrelsen skall också se till att riksrevisionsverket får tillfälle att
utse en revisor i Teleinvest AB.

/r3/ Televerkets regelgivning

21 § Innan televerket beslutar en föreskrift, skall det noga överväga om
detta är den mest ändamålsenliga åtgärden.

Om verket finner att föreskrifter behövs, skall det se till att

1. behövliga upplysningar och yttranden inhämtas, innan föreskrifterna
beslutas,

2. föreskrifterna utformas så, att de blir enkla, klara och lätta att
överblicka.

22 § Televerket skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut
meddela de närmare föreskrifter som behövs om verkets organisation och
formerna för verkets verksamhet. Om föreskrifterna gäller styrelsen
eller uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören, skall de
beslutas av styrelsen.

23 § Televerket skall fortlöpande se över sina föreskrifter och pröva om
de behövs och om de är lämpligt utformade.

Att televerket skall ha en förteckning över sina föreskrifter m. m.
framgår av 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725).

/r3/ Inhämtande av uppgifter

24 § När televerket skall hämta in uppgifter från enskilda, kommuner
eller landstingskommuner, skall det sträva efter att begränsa och
förenkla uppgiftslämnandet.

Ytterligare föreskrifter om detta finns i förordningen (1982:668) om
statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och
kommuner.

/r3/ Personalföreträdare

25 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
televerket.

/r3/ Personalansvarsnämnden

26 § Följande frågor enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning
skall prövas av personalansvarsnämnden:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock
inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning eller läkarundersökning.

Nämnden består — förutom av personalföreträdarna — av
generaldirektören, ordförande, samt chefen för en av de centrala
stabsenheterna, verkets chefsjurist och en annan chef.

För varje ledamot i nämnden finns en ersättare.

/r3/ Ärendenas handläggning

27 § Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och minst
fyra av de andra ledamöterna är närvarande.

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra
ledamöter är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

28 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

29 § Generaldirektören får i lämplig utsträckning delegera sin
beslutanderätt till andra tjänstemän i verket.

30 § I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

/r3/ Televerkets beslut

31 § I fråga om varje beslut av televerket skall det finnas en handling
som utvisar

— dagen för beslutet,

— beslutets innehåll,

— vem som har fattat beslutet,

— vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i
avgörandet,

— vem som har varit föredragande.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

32 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Regeringen utser orförande i styrelsen. Styrelsens vice ordförande utses
av styrelsen. Förordnandena ges för en bestämd tid.

33 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänsterna som chef för de centrala stabsenheterna tillsätts av
styrelsen.

Övriga tjänster tillsätts av televerket.

34 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter förslag av styrelsen.

35 § Tjänster som televerket tillsätter behöver inte kungöras lediga
till ansökan. Om kungörelse ändå sker beslutar verket hur detta skall
göras.

36 § Televerkets beslut om tillsättning av tjänst som har kungjorts
ledig eller beslut att inte tillsätta en sådan tjänst skall genast
anslås på verkets anslagstavlor. Det skall framgå av anslaget när det
sattes upp.

37 § Andra ledamöter i personalansvarsnämnden än generaldirektören,
chefsjuristen och personalföreträdarna utses av styrelsen.

Ersättare för andra ledamöter än personalföreträdarna utses också av
styrelsen.

/r3/ Överklaganden

38 § Televerkets beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen,
om något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.
Förordning (1989:602).

39 § Televerkets beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är
särskilt föreskrivet. Om ärendet avser myndighetsutövning mot någon
enskild och det inte finns några särskilda föreskrifter om överklagande
får dock beslutet överklagas hos regeringen.

40 § I arbetsordningen eller i särskilda beslut får televerket
föreskriva att sådana beslut i personalärenden som en lägre chef
meddelar, skall överprövas av en högre chef, om den som beslutet angår
begär det inom viss tid. När en sådan föreskrift finns, tillämpas 38 §
endast på den högre chefens beslut. Förordning (1989:602).

/r3/ Särskilda föreskrifter med hänsyn till totalförsvaret m. m.

41 § Föreskrifter om televerkets medverkan i totalförsvaret finns i
förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets
civila del.

För att säkerställa att totalförsvarets krav beaktas i den fredstida
verksamheten skall televerket samråda med överbefälhavaren och övriga
berörda totalförsvarsmyndigheter.

42 § Televerket skall inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla
underlag för tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen
(1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.

Televerket skall också fortlöpande lämna Telestyrelsen de uppgifter
styrelsen behöver för sin verksamhet. Förordning (1992:898).

43 § har upphävts genom förordning (1992:898).

Övergångsbestämmelser

1989:602

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 38 och 42 §§ den 1
juli 1989, och i övrigt den 1 januari 1990.