Lag (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till personer med funktionshinder

SFS nr
1988:360
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2010:111
Upphävd
2011-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:196

1 § Statligt bidrag till personer med funktionshinder och
föräldrar till barn med funktionshinder för att anskaffa ett
motorfordon lämnas enligt föreskrifter som meddelas av
regeringen. Lag (2006:490).

2 § Frågor om bidrag som avses i 1 § handhas av
Försäkringskassan. Lag (2004:816).

2 a § I socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser
om vem som omfattas av denna lag. Socialförsäkringslagen
innehåller också bestämmelser om förmåner vid utlandsvistelse
och om anmälan m.m. Lag (2004:816).

3 § Har upphävts genom lag (2006:1564).

4 § Har upphävts genom lag (2005:331).

5 § I ärenden om bidrag som avses i 1 § tillämpas följande
bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring:

20 kap. 4 § första och andra styckena om
återbetalningsskyldighet,

20 kap. 4 b-4 d §§ om ränta,

20 kap. 10-13 §§ om omprövning och ändring av
Försäkringskassans beslut samt överklagande av
Försäkringskassans och domstolsbeslut. Lag (2007:196).

Övergångsbestämmelser

1994:1752

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. De nya
bestämmelserna tillämpas även på en ansökan som gjorts under år
1994.

1998:92

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning
av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

1999:813

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande på en ansökan som
gjorts före ikraftträdandet.

2004:816

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

2. Beträffande omprövning eller överklagande av beslut som har
meddelats av en allmän försäkringskassa tillämpas
föreskrifterna i punkt 4 ikraftträdande- och
övergångsbestämmelserna till lagen (2004:781) om ändring i
lagen (1962:381) om allmän försäkring. Vidare tillämpas
föreskriften i punkt 5 samma ikraftträdande- och
övergångsbestämmelser om avvisningsbeslut har meddelats av en
allmän försäkringskassa.

2007:196

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på sådana
återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter
ikraftträdandet.