/r1/ Förordning (1988:364) med instruktion för importkontoret för u-landsprodukter;

SFS nr
1988:364
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS1991:840
Upphävd
1991-07-01

/r2/ Uppgifter

1 § Importkontoret har till uppgift att främja import till Sverige från
u-länder för att öka dessa länders exportintäkter och därigenom bidra
till deras utveckling.

2 § Importkontoret skall särskilt

1. bistå u-länder med information och handledning beträffande
kommersiella avsättningsmöjligheter och marknadsförhållanden i Sverige
samt förmedling av kontakter med den svenska marknaden och svenska
företag,

2. i frågor av handels- eller biståndspolitisk betydelse samråda med de
myndigheter som berörs,

3. vara svenskt kontaktorgan med UNCTAD/GATT:s Internationella
handelscentrum (ITC) i konkreta frågor rörande avsättning av
u-landsprodukter på den svenska marknaden samt vara samordnande organ
för frågor som gäller beredning och uppföljning av Sveriges bidrag till
ITC.

3 § Importkontoret får åta sig uppdrag mot ersättning.

/r2/ Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på importkontoret med
undantag av 2, 18, 19 och 30 §§.

/r2/ Myndighetens ledning

5 § Importkontoret leds av en direktör.

/r2/ Styrelsen

6 § Importkontorets styrelse består av högst tio ledamöter, direktören
medräknad. Direktören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r2/ Personalföreträdare

7 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
importkontoret.

/r2/ Tjänstetillsättning m. m.

8 § Direktören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av importkontoret.

9 § Andra styrelseledamöter än direktören utses av regeringen för en
bestämd tid.

/r2/ Överklagande

10 § Importkontorets beslut i ärenden som avses i 1 och 2 §§ får inte
överklagas.

Importkontorets beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om
något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.