Förordning (1988:365) med instruktion för affärsverket FFV

SFS nr
1988:365
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:1066
Upphävd
1991-01-01

Affärsverkskoncernen

1 § Affärsverket FFV och de företag där staten genom verket direkt eller
indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en
affärsverkskoncern. Universitets- och högskoleämbetet är central

Affärsverket FFV:s uppgifter och verksamhetsmål

2 § Affärsverket FFV har till uppgift att utveckla, tillverka,
marknadsföra och sälja försvarsmateriel och andra produkter samt syssla
med samtliga arbetsuppgifter som berör militärt och civilt flyg.

Affärsverket FFV får driva annan verksamhet som står i nära samband med
verkets uppgifter i övrigt.

3 § Målet för verksamheten är att på lång sikt åstadkomma bästa möjliga
ekonomiska utbyte och därvid prestera ett från företagsekonomisk
synpunkt rimligt årsresultat.

4 § Om inte regeringen på framställning av affärsverket FFV bestämmer
annat, skall affärsverket FFV följa de direktiv som överbefälhavaren
meddelar för krigsplanläggningen i fråga om de verkstäder som regeringen
anger.

5 § Affärsverket FFV företräder staten inom sitt verksamhetsområde.

Verkets rätt att företräda staten vid domstol

6 § Inom sitt verksamhetsområde företräder affärsverket FFV staten vid
domstol.

Affärsverket FFV:s ledning

7 § Affärsverket FFV leds av en styrelse, som också är koncernstyrelse.
Den består av högst åtta personer. I styrelsen ingår dessutom verkets
generaldirektör, som är chef för verket, och personalföreträdarna vid
affärsverkskoncernen. En av ledamöterna är ordförande och en är vice
ordförande.

Organisation

8 § Inom affärsverket FFV finns ett huvudkontor som består av
koncernstaber och servicefunktioner.

Organisationen i övrigt består av ett antal huvudaffärsområden.

Vid affärsverket FFV finns en personalansvarsnämnd.

9 § Varje koncernstab och huvudaffärsområde förestås av en chef.

10 § En av cheferna för koncernstab eller huvudaffärsområde är
generaldirektörens ställföreträdare.

11 § Affärsverket FFV skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut
meddela de närmare bestämmelser som behövs om organisation och formerna
för verksamheten. Om bestämmelserna gäller styrelsen eller
uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören, skall de beslutas
av styrelsen.

Att affärsverket FFV skall ha en förteckning över sina föreskrifter
m.m. framgår av 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Styrelsens ansvar och uppgifter

12 § Styrelsen ansvarar för affärsverket FFV:s verksamhet inom
affärsverkskoncernen.

Styrelsen ansvarar också för att statens intressen som ägare tas till
vara i affärsverkskoncernens företag och i andra företag där verket
förvaltar statens aktier eller andelar.

13 § Styrelsen skall särskilt

1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom koncernen,

2. bestämma hur rapportering och samordning mellan verket och koncernens
företag skall ske,

3. ansvara för att finansförvaltningen inom koncernen är ordnad på ett
tillfredsställande sätt,

4. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn
till totalförsvaret, regionalpolitiken och miljöpolitiken,

5. se till att regeringen får det underlag som behövs för att ta
ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika
delar.

14 § Styrelsen skall varje år till regeringen

1. före den 1 september lämna förslag till treårsplan för koncernen, med
bl. a. beskrivning av mål och strategi för verksamheten samt
investerings- och finansieringsplaner för kommande treårsperiod,

2. före den 31 oktober lämna delårsrapport för verket och koncernen för
de två första tertialen av det innevarande året,

3. före den 1 juni lämna årsredovisning dels innefattande resultat- och
balansräkning, dels finansieringsanalys, dels förvaltningsberättelse för
verket och för koncernen, för regeringens fastställande av årsbokslutet.

Generaldirektörens ansvar och uppgifter

15 § Generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de
riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar.

16 § Det ingår i generaldirektörens uppgifter

1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att verkställa
styrelsens beslut,

2. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller
personalansvarsnämnden,

3. att se till att allmänhetens, organisationers, företags och andra
myndigheters kontakter med verket underlättas genom en god service och
tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt
språk i verkets skrivelser och beslut.

17 § Generaldirektören skall också se till att personalpolitiken
motsvarar de krav som ställs på verksamheten. Detta innebär bl. a. att
jämställdhet mellan kvinnor och män skall eftersträvas och att de
anställda skall vara väl förtrogna med målen för verksamheten.

Redovisning och medelsförvaltning

18 § Styrelsen skall se till att redovisningen och förvaltningen av
verkets medel är ordnade på ett tillfredsställande sätt.

Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt gällande
föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

19 § Affärsverket FFV får inte utan regeringens medgivande köpa aktier,
avsedda att förvaltas av verket, eller sälja aktier som förvaltas av
verket.

20 § Affärsverket FFV skall varje år före den 1 juli till regeringen
lämna en berättelse om verksamheten under närmast föregående
räkenskapsår i de bolag i vilka affärsverket FFV förvaltar aktierna samt
de företag med vilka nämnda bolag utgör koncern. Berättelsen skall
innehålla årsredovisningar, finansieringsanalyser och protokoll från
ordinarie bolagsstämma.

21 § Affärsverket FFV får teckna borgen för lån till FFV AB eller dess
dotter- eller dotterdotterbolag intill 75 000 000 kr. jämte ränta.

Affärsverket FFV får efter regeringens godkännande i varje särskilt fall
lämna ägartillskott till FFV AB med högst 50 000 000 kr. per
verksamhetsår. Förordning (1989:215).

22 § Affärsverket FFV får, utöver vad som anges i förordningen
(1974:591) om placeringsmöjligheter av likvida överskottsmedel, placera
likvida överskottsmedel på konto i riksgäldskontoret och på konto i
svensk affärsbank.

23 § Affärsverket FFV får överföra medel mellan affärsverkets
koncernkonto och bolagsgruppens koncernkonto med begränsningen att
affärsverket får låna upp högst 25 000 000 kr. från bolagsgruppen och
låna ut högst 55 000 000 kr. till bolagsgruppen.

Affärsverket FFV får ta upp transaktionskrediter hos affärsbanker i form
av checkräkningskredit på högst 50 000 000 kr.

24 § Affärsverket FFV får intill ett belopp av 5 000 000 kr. efter
godkännande av regeringen i varje enskilt fall, överlåta
anläggningstillgångar från affärsverksdelen till bolag eller motsvarande
inom och utom FFV-koncernen.

25 § Räntan på affärsverket FFV:s statslån skall för varje halvår senast
den 30 juni respektive den 31 december sättas in på statens checkräkning
i riksbanken.

I samband med fastställandet av treårsplanen beslutas om statens krav på
avkastning. Av det preliminärt beräknade beloppet skall affärsverket FFV
inleverera tre fjärdedelar senast under december månad. Sedan
räkenskaperna är avslutade för räkenskapsåret, skall en slutlig
reglering ske.

26 § Affärsverket FFV får besluta om köp av fast egendom för högst 1 000
000 kr. för varje objekt.

I fråga om försäljning av fast egendom under affärsverket FFV:s
förvaltning finns bestämmelser i förordningen (1971:727) om försäljning
av staten tillhörig fast egendom m. m.

Intern revision

27 § Generaldirektören skall genom intern revision vaka över att
verksamheten i affärsverkskoncernen bedrivs effektivt,
författningsenligt och också i övrigt ändamålsenligt.

Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen.

Extern revision

28 § Riksrevisionsverket ansvarar enligt sin instruktion för den externa
revisionen av affärsverket FFV samt skall i anslutning till granskningen
av verkets årsredovisning också granska verkets koncernredovisning.

Styrelsen skall se till att riksrevisionsverket får de uppgifter som
behövs för revisionen.

Styrelsen skall också se till att riksrevisionsverket får tillfälle att
utse revisorer i affärsverket FFV:s dotterbolag och AB FFV Finans.

Personalföreträdare

29 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
affärsverket FFV.

Personalansvarsnämnden

30 § Följande frågor enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning
skall prövas av personalansvarsnämnden:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock
inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning eller läkarundersökning.

Nämnden består — förutom av personalföreträdarna — av chefsjuristen,
som är ordförande, och tre andra tjänstemän som chefsjuristen utser.

Ärendenas handläggning

31 § Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter är närvarande, bland
dem ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören eller hans
ställföreträdare.

När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt
samtliga ledamöter vara närvarande.

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra
ledamöter är närvarande.

32 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden eller vice ordföranden, generaldirektören eller hans
ställföreträdare och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

33 § Generaldirektören får i lämplig utsträckning delegera sin
beslutanderätt till andra tjänstemän i verket.

34 § I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

Affärsverket FFV:s beslut

35 § I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar

— dagen för beslutet,

— beslutets innehåll,

— vem som har fattat beslutet,

— vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i
avgörandet,

— vem som har varit föredragande.

Tjänstetillsättningar m.m.

36 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.
Förordnandena ges för en bestämd tid.

37 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av affärsverket FFV. Tjänster som chef för
koncernstaberna och huvudaffärsområdena samt andra tjänster som
styrelsen bestämmer tillsätts av styrelsen efter anmälan av
generaldirektören.

38 § För vissa tjänster hos affärsverket FFV gäller förordningen
(1975:608) om krav på svenskt medborgarskap för tillträde till vissa
statliga tjänster.

39 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

40 § Tjänster som affärsverket FFV tillsätter behöver inte kungöras
lediga till ansökan. Om kungörelse ändå sker beslutar affärsverket FFV
hur detta skall göras.

41 § Affärsverket FFV:s beslut om tillsättning av tjänst som har
kungjorts ledig eller beslut att inte tillsätta en sådan tjänst skall
genast anslås på verkets anslagstavlor. Det skall framgå av anslaget när
det sattes upp.

Överklagande

42 § Affärsverket FFV:s beslut i personalärenden får överklagas hos
regeringen, om något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Affärsverket FFV:s beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är
särskilt föreskrivet.