Förordning (1988:366) med instruktion för domänverket

SFS nr
1988:366
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:775
Upphävd
1992-07-01

Affärsverkskoncernen

1 § Domänverket och de företag där staten genom verket direkt eller
indirekt har ett bestämmande inflytande bildar tillsammans en
affärsverkskoncern.

Domänverkets uppgifter och verksamhetsmål

2 § Domänverket driver skogsbruk och virkesförädling, förvaltar den
fasta egendom och de andra tillgångar som hör till domänverkets fond
(domänfonden), driver annan därmed sammanhängande verksamhet samt
förvaltar och utövar tillsyn över vissa andra allmänna skogar.

Målet för verksamheten är att på lång sikt åstadkomma bästa möjliga
ekonomiska utbyte och därvid prestera ett från företagsekonomisk
synpunkt rimligt årsresultat.

Domänverket skall beakta de möjligheter till samarbete med AB Statens
Skogsindustrier (ASSI) som kan främja ett gott sammanlagt resultat på
lång sikt utan att därför resultatansvaret för den egna verksamheten
rubbas.

Domänverket företräder staten vid domstol

3 § Inom sitt verksamhetsområde företräder domänverket staten vid
domstol.

Domänverkets ledning

4 § Domänverket leds av en styrelse, som också är koncernstyrelse. Den
består av högst åtta personer. I styrelsen ingår dessutom verkets
generaldirektör, som är chef för verket, och personalföreträdare inom
affärsverkskoncernen. En av ledamöterna är ordförande och en är vice
ordförande.

Organisation

5 § Inom domänverket finns ett huvudkontor och en personalansvarsnämnd.
I övrigt bestämmer domänverket om verkets organisation. Förordning
(1989:135).

6 § En tjänsteman vid domänverket är generaldirektörens
ställföreträdare. Förordning (1989:135).

7 § Domänverket skall i en arbetsordning eller i särskilda beslut
meddela de närmare bestämmelser som behövs om organisation och formerna
för verksamheten. Om bestämmelserna gäller styrelsen eller
uppgiftsfördelningen mellan den och generaldirektören, skall de beslutas
av styrelsen.

Att verket skall ha en förteckning över sina föreskrifter m. m. framgår
av 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 § Styrelsen ansvarar för domänverkskoncernens verksamhet.

Styrelsen ansvarar också för att statens intressen som ägare tas till
vara i affärsverkskoncernens företag och i andra företag där verket
förvaltar statens aktier eller andelar.

9 § Styrelsen skall särskilt

1. ägna sig åt den långsiktiga planeringen inom koncernen,

2. bestämma hur rapportering och samordning mellan verket och koncernens
företag skall ske,

3. svara för att de krav beaktas som ställs på verksamheten med hänsyn
till totalförsvaret, regionalpolitiken och miljöpolitiken,

4. se till att regeringen får det underlag som behövs för att ta
ställning till omfattningen och inriktningen av verksamhetens olika
delar.

10 § Styrelsen skall varje år till regeringen

1. före den 1 september lämna treårsplan för koncernen, som bl. a. bör
innehålla beskrivning av mål och strategi för verksamheten samt
investerings- och finansieringsplaner för kommande treårsperiod,

2. före den 15 november lämna delårsrapport för verket och koncernen för
de två första tertialen av det innevarande året,

3. före den 1 juni lämna årsredovisning dels innefattande resultat- och
balansräkning, dels finansieringsanalys, dels förvaltningsberättelse för
verket och för koncernen, för regeringens fastställande av årsbokslutet.

Generaldirektörens ansvar och uppgifter

11 § Generaldirektören ansvarar för den löpande verksamheten enligt de
riktlinjer och direktiv som styrelsen beslutar.

12 § Det ingår i generaldirektörens uppgifter

1. att förse styrelsen med underlag för beslut och att verkställa
styrelsens beslut,

2. att själv avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller
personalansvarsnämnden,

3. att se till att allmänhetens, organisationers, företags och andra
myndigheters kontakter med domänverket underlättas genom en god service
och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt
språk i verkets skrivelser och beslut.

13 § Generaldirektören skall också se till att personalpolitiken
motsvarar de krav som ställs på verksamheten. Detta innebär bl. a. att
jämställdhet mellan kvinnor och män skall eftersträvas och att de
anställda skall vara väl förtrogna med målen för verksamheten.

Redovisning och medelsförvaltning

14 § Styrelsen skall se till att redovisningen och förvaltningen av
domänverkets medel är ordnade på ett tillfredsställande sätt.

Generaldirektören skall se till att redovisningen görs enligt gällande
föreskrifter och att medelsförvaltningen sköts på ett betryggande sätt.

15 § Domänverket skall varje år till regeringen

1. före den 1 juli lämna årsredovisningar och protokoll från ordinarie
bolagsstämma för närmast föregående räkenskapsår i de bolag i vilka
domänverket förvaltar aktierna samt de aktiebolag med vilka nämnda bolag
utgör koncerner,

2. före den 1 juni avge en sammanfattande redogörelse för de förvärv och
försäljningar av fast egendom eller aktier som domänverket har genomfört
under närmast föregående kalenderår.

16 § Domänverket får sälja eller avskriva lös egendom som är obehövlig,
försliten eller inte längre användbar för sitt ändamål och avskriva
egendom som har gått förlorad genom olyckshändelse eller förkommit på
annat sätt.

17 § Domänverket skall varje år sätta in vinstmedel på statens
checkräkning i riksbanken i den omfattning som föreskrivs särskilt.

18 § Överskott som kvarstår sedan kravet på inbetalning av vinst till
staten från domänfonden har tillgodosetts redovisas under domänfonden i
en dispositionsfond. Över medel i dispositionsfonden förfogar
domänverket fritt. Används medel ur fonden för förvärv av fast egendom
eller investering i annat objekt med en varaktighet av minst tio år
skall dock dessa föras över från dispositionsfonden till bunden fond
under domänfonden.

19 § Domänverket får använda medgiven rörlig kredit i riksgäldskontoret
för att på kort sikt tillgodose verkets behov av likvida medel, för att
i rationaliseringssyfte anskaffa maskiner och anläggningar och för att
på annat sätt begränsa driftkostnaderna.

20 § Domänverket får, utöver vad som anges i förordningen (1974:591) om
placeringsmöjligheter av likvida överskottsmedel, placera likvida
överskottsmedel på räntebärande konto i annan bank än riksbanken.

21 § Domänverket redovisar av verket förvaltat statskapital under
domänfonden. För fonden gäller krav på inbetalning av vinst till staten
enligt vad regeringen bestämmer.

Under domänfonden redovisas en investeringsfond. Till denna förs
köpeskilling vid försäljning av staten tillhörig fast egendom efter
avdrag för statens kostnader för försäljningen.

Investeringsfonden får utnyttjas för inköp av fast egendom samt för
investeringar med en varaktighet av minst tio år. Om medel tas i anspråk
för investering med begränsad varaktighet, skall avsättning ske till ett
värdeminskningskonto i sådan omfattning att fondens kapital hålls
intakt. Vid inlösen av ströängar används medel ur fonden.

22 § Domänverket skall vidta åtgärder för sådana förvärv för
domänfondens räkning och sådana avyttringar av fonden tillhörig egendom
som lämpligen bör äga rum. Verket skall uppbära och redovisa verkets
inkomster samt med dessa inkomster och de medel som i övrigt står till
förfogande bestrida verkets utgifter.

Domänverket uppför anläggningar och byggnader som behövs för
verksamheten.

23 § Domänverket får besluta om köp av fast egendom, om syftet med
förvärvet står i överensstämmelse med verkets förvaltningsuppgifter.
Verket får också besluta om byte av mark med annan i arronderingssyfte.

Förvärv av fast egendom som är taxerad som jordbruksfastighet skall
godkännas av regeringen, om egendomens värde överstiger 1 000 000 kr.

I fråga om försäljning av fast egendom under domänverkets förvaltning
finns bestämmelser i förordningen (1971:727) om försäljning av staten
tillhörig fast egendom m. m.

24 § Efter medgivande av regeringen i varje särskilt fall får
domänverket för statens räkning bilda aktiebolag för särskilda ändamål
eller förvärva aktier i redan befintliga bolag.

25 § Domänverket får besluta om försäljning av aktier som förvaltas av
verket. Beslut om detta skall godkännas av regeringen, om inte
försäljningen gäller aktier i bolag vars tillgångar huvudsakligen utgörs
av mark och taxeringsvärdet eller, om taxeringsvärde saknas, det
uppskattade saluvärdet för bolagets eller, om bolaget är ett moderbolag
i en koncern, koncernens totala markinnehav uppgår till högst 1 000 000
kr.

26 § Domänverket får inom en ram av 150 000 000 kr. jämte ränta överföra
medel mellan verket och dess dotterbolag i form av kortfristig utlåning
och upplåning.

Domänverket får för långfristiga investeringsändamål lämna lån eller
teckna borgen för lån till verkets dotterbolag inom en sammanlagd ram av
vid varje tillfälle högst 100 000 000 kr. jämte ränta.

Domänverket får lämna lån till AB Statens Skogsindustrier (ASSI).

Domänverket får lämna lån till anställda enligt vad regeringen
bestämmer. Förordning (1989:19).

Intern revision

27 § Generaldirektören skall genom intern revision vaka över att
verksamheten i affärsverkskoncernen bedrivs effektivt,
författningsenligt och också i övrigt ändamålsenligt.

Viktigare resultat av revisionen skall redovisas för styrelsen.

Extern revision

28 § Riksrevisionsverket ansvarar enligt sin instruktion för den externa
revisionen av domänverket samt skall i anslutning till granskningen av
verkets årsredovisning också granska verkets koncernredovisning.

Styrelsen skall se till att riksrevisionsverket får de uppgifter som
behövs för revisionen.

Styrelsen skall också se till att riksrevisionsverket får tillfälle att
utse en revisor i domänverkets dotterbolag.

Personalföreträdare

29 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
domänverket.

Personalansvarsnämnden

30 § Följande frågor enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning
skall prövas av personalansvarsnämnden:

1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock
inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning eller läkarundersökning.

Nämnden består — förutom av personalföreträdarna — av
generaldirektören, ordförande, chefsjuristen och två tjänstemän som
generaldirektören utser.

Ärendenas handläggning

31 § Styrelsen är beslutför när minst fem ledamöter är närvarande, bland
dem ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören eller hans
ställföreträdare.

När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, skall om möjligt
samtliga ledamöter vara närvarande.

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra
ledamöter, däribland chefsjuristen, är närvarande.

32 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden eller vice ordföranden och generaldirektören eller
hans ställföreträdare samt minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får generaldirektören ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

33 § Generaldirektören får i lämplig utsträckning delegera sin
beslutanderätt till andra tjänstemän i verket.

34 § I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

Domänverkets beslut

35 § I fråga om varje beslut skall det finnas en handling som utvisar

— dagen för beslutet,

— beslutets innehåll,

— vem som har fattat beslutet,

— vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i
avgörandet,

— vem som har varit föredragande.

Tjänstetillsättningar m.m.

36 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande i styrelsen.
Förordnandena ges för en bestämd tid.

37 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av domänverket. Tjänster som styrelsen
bestämmer tillsätts av styrelsen efter anmälan av generaldirektören.
Förordning (1989:135).

38 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

39 § Tjänster som domänverket tillsätter behöver inte kungöras lediga
till ansökan. Om kungörelse ändå sker beslutar domänverket hur detta
skall göras.

40 § Domänverkets beslut om tillsättning av tjänst som har kungjorts
ledig eller beslut att inte tillsätta en sådan tjänst skall genast
anslås på verkets anslagstavlor. Det skall framgå av anslaget när det
sattes upp.

Avtalsförhandlingar m.m.

41 § I fråga om arbetstagare hos domänverket som innehar eller utövar
tjänst med beteckningen R eller motsvarande arvodestjänst utövar
domänverket den befogenhet som annars enligt förordningen (1976:1021) om
statliga kollektivavtal, m.m. tillkommer statens arbetsgivarverk. Detta
gäller dock inte i fråga om lokalvårdare.

Överklagande

42 § Domänverkets beslut i personalärenden får överklagas hos
regeringen, om något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkningar i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Verkets beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt
föreskrivet.