Förordning (1988:367) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning

SFS nr
1988:367
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1381
Upphävd
1996-01-01

Uppgifter

1 § Sveriges geologiska undersökning (SGU) är central
förvaltningsmyndighet för frågor om landets geologiska
beskaffenhet och mineralhantering.

Det övergripande målet för SGU: s verksamhet är att undersöka,
dokumentera och beskriva Sveriges geologi för att tillhandahålla
geologisk information som behövs särskilt inom områdena miljö
och hälsa, fysisk planering och hushållning med naturresurser,
naturresursförsörjning, jord- och skogsbruk och totalförsvar samt
att marknadsföra denna information.

SGU är chefsmyndighet för Bergsstaten. Förordning (1993:692).

2 § SGU skall i övrigt

1) handlägga ärenden enligt minerallagstiftningen och
lagstiftningen om kontinentalsockeln,

2) inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla underlag för
tillämpningen av plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1987:12)
om hushållning med naturresurser m. m.,

3) främja och stödja riktad grundforskning och tillämpad forskning
inom det geovetenskapliga området.

Verksamheten skall bedrivas på sådant sätt att insamlat geologiskt
material snabbt görs tillgängligt.

SGU skall i övrigt på bästa sätt verka för att landets
mineralresurser tillgodogörs på bästa sätt. Förordning (1993:692).

3 § SGU får utföra uppdrag. För dessa uppdrag skall ersättning tas
ut om inte annat är föreskrivet.

Ersättningen bestäms efter grunder som fastställs av SGU. Förordning
(1993:692).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på SGU.

Myndighetens ledning

5 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 § Styrelsen består av högst åtta ledamöter, generaldirektören
medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 § Hos SGU finns två direktörer närmast under
generaldirektören.

Inom SGU finns enheter med de uppgifter SGU särskilt anger.
Varje enhet leds av en chef. Förordning (1993:692).

8 § SGU får inrätta särskilda råd eller grupper för biträde vid
planering av sin verksamhet enligt 1 § första och andra styckena
och 2 § första stycket 3 samt för rådgivning och informationsutbyte
inom dessa verksamhetsområden. Förordning (1993:692).

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på SGU.

Personalansvarsnämnden

10 § SGU:s personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av de två
direktörerna, berörd enhetschef och en av bergmästarna.
Generaldirektören är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande. Förordning (1993:692).

Tjänstetillsättning m. m.

11 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänst som direktör tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av SGU. Förordning (1988:1011).

12 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

13 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av
regeringen för en bestämd tid.

Bisysslor

14 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av SGU även i fråga om
direktör som avses i 7 § första stycket. Förordning (1988:1011).