Förordning (1988:368) med instruktion för Bergsstaten

SFS nr
1988:368
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1319
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:163

Uppgifter

1 § Bergsstaten är förvaltningsmyndighet för frågor enligt
minerallagen (1991:45). Förordning (2005:163).

Organisation

2 § Chefsmyndighet för bergsstaten är Sveriges geologiska undersökning.

3 § Har upphävts genom förordning (1998:220).

4 § Har upphävts genom förordning (1998:220).

5 § Bergmästaren skall fullgöra de uppgifter som bergmästare har enligt
lag och annan författning.

6 § Bergmästaren får uppdra åt någon annan tjänsteman att fullgöra
bergmästarens uppgifter.

Verksförordningens tillämpning

7 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på Bergsstaten:

6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om inhämtande av uppgifter,

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:144).

Anställningar

8 § Bergmästare tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören i Sveriges geologiska undersökning. Andra
anställningar beslutas av Sveriges geologiska undersökning.
Förordning (1996:144).

Överklagande

9 § Beslut av bergmästaren eller annan tjänsteman vid bergsstaten får
överklagas hos Sveriges geologiska undersökning, om inte annat är
föreskrivet.

Övriga bestämmelser

10 § Sveriges geologiska undersökning avgör, utöver vad som i övrigt
föreskrivs i denna instruktion, ärenden som angår

1. framställning till regeringen,

2. arbetsordning,

3. andra tjänsteföreskrifter,

4. arbetstid,

5. annan ledighet än semester.

Bergmästaren avgör ärenden som inte skall avgöras av Sveriges
geologiska undersökning eller dess personalansvarsnämnd.
Förordning (1996:144).

11 § De frågor som anges i 19 § andra stycket verksförordningen
(1995:1322) skall prövas av personalansvarsnämnden vid Sveriges
geologiska undersökning. Förordning (1996:144).

12 § Har upphävts genom förordning (2005:163).