Förordning (1988:369) med instruktion för sprängämnesinspektionen;

SFS nr
1988:369
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:62
Upphävd
1996-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:561

Uppgifter

1 § Sprängämnesinspektionen är central förvaltningsmyndighet för
frågor som rör brandfarliga eller explosiva varor. Det övergripande
målet för verksamheten är att förebygga att personer och egendom
kommer till skada vid hantering av sådana varor.

Inspektionen skall följa den internationella utvecklingen och
främja svenskt deltagande i internationellt samarbete inom sitt
verksamhetsområde.

Inspektionen skall samverka med berörda myndigheter och
näringslivs-, arbetstagar- och andra intresseorganisationer.
Förordning (1993:561).

2 § Inspektionen fullgör, med stöd av bestämmelser i lagen
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor eller förordningen
(1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor, uppgifter som
tillstånds-, tillsyns- och föreskrivande myndighet i fråga om
hantering av brandfarliga och explosiva varor.
Förordning (1993:561).

3 § Inspektionen skall, efter samråd med Riksrevisionsverket,
fastställa en taxa för de avgifter som får tas ut enligt lagen
(1988:868) om brandfarliga och explosiva varor samt meddela de
närmare föreskrifter som behövs för att ta ut avgifterna.
Förordning (1993:561).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på
sprängämnesinspektionen.

/r3/ Myndighetens ledning

5 § Sprängämnesinspektionens generaldirektör är chef för myndigheten.
*/k/ Förordning (1989:898). */-k/

/r3/ Styrelsen

6 § Sprängämnesinspektionens styrelse består av högst nio ledamöter,
generaldirektören medräknad.

Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. */k/ Förordning (1989:898). */-k/

/r3/ Organisation

7 § Inom Sprängämnesinspektionen finns enheter med de uppgifter
inspektionen särskilt anger.

Varje enhet leds av en chef. En av enhetscheferna är
generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (1993:561).

Personalföreträdare

7 a § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
sprängämnesinspektionen. */k/ Förordning (1988:1012). */-k/

/r3/ Personalansvarsnämnden

8 § Sprängämnesinspektionens personalansvarsnämnd består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av enhetscheferna.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. */k/ Förordning (1989:898). */-k/

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

9 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av inspektionen. */k/ Förordning (1989:898).
*/-k/

10 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören. */k/ Förordning (1989:898). */-k/

11 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av
regeringen för en bestämd tid. */k/ Förordning (1989:898).