Förordning (1988:370) med instruktion för Nämnden för statens gruvegendom;

SFS nr
1988:370
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1993:693
Upphävd
1993-07-01

Uppgifter

1 § Nämnden för statens gruvegendom förvaltar statens mineralfyndigheter
och annan gruvegendom som tillhör staten, om inte någon annan myndighet
skall ha hand om sådan förvaltning.

Nämnden svarar för att statens gruvegendom tillvaratas på bästa sätt och
utökar denna genom prospekteringsverksamhet, när så är lämpligt.

2 § Nämnden skall särskilt

ta initiativ till åtgärder för att förbättra det ekonomiska utbytet av
gruvegendomen,

besluta i frågor om kronoandel samt

bereda ärenden om statligt stöd för prospektering.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall med undantag av 18 § tillämpas
på nämnden.

Myndighetens ledning

4 § Nämndens direktör är chef för myndigheten.

Styrelsen

5 § Nämndens styrelse består av högst sju personer, direktören
medräknad. Av ledamöterna är en ordförande och en vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och direktören och minst två av
de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

6 § Nämndens organisation fastställs av styrelsen.

Personalansvarsnämnden

7 § Nämndens personalansvarsnämnd består av direktören och högst fyra
andra tjänstemän som styrelsen utser.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Tjänstetillsättning m. m.

8 § Direktören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av nämnden. Därvid skall styrelsen tillsätta
tjänster som lägst motsvarar avdelningsdirektör.

9 § Förordnande att vara direktörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av direktören.

10 § Andra styrelseledamöter än direktören utses av regeringen för en
bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för
en bestämd tid.

Överklagande

11 § Nämndens beslut i frågor som rör förvaltningen av statens
gruvegendom eller upplåtelse av sådan egendom får inte överklagas.