Förordning (1988:371) med instruktion för delegationen för samordning av havsresursverksamheten

SFS nr
1988:371
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:948
Upphävd
1990-11-01

Uppgifter

1 § Delegationen för samordning av havsresursverksamheten skall verka
för samordning av svensk verksamhet, som innefattar utnyttjande, skydd
eller utforskande av havet eller som annars har anknytning till havet.
Delegationen skall också verka för att havsresursverksamhet såväl vid
myndigheter och organisationer som inom svenskt näringsliv främjas och
stöds.

Delegationen skall hålla sig väl underrättad om samhällets och enskildas
havsanknutna aktiviteter i Sverige samt fortlöpande följa den
internationella havsresursverksamheten.

2 § Delegationen skall särskilt

1. för regeringen lägga fram ett med beaktande av den fysiska
planeringen och i samverkan med berörda intressenter upprättat förslag
till övergripande program för svensk havsresursverksamhet och, när
sådant program föreligger, föreslå de ändringar i programmet som
delegationen finner nödvändiga,

2. lämna underlag för regeringens och myndigheternas ställningstaganden
i frågor som rör utnyttjande eller skydd av havet,

3. med beaktande av miljövårdens krav verka för en långsiktig
hushållning med Sveriges naturresurser till lands och havs,

4. verka för samordning av havsanknuten forskning och utveckling,
sammanställa och tillhandahålla information om planerade och pågående
projekt samt verka för att forsknings- och utvecklingsresultat kommer
till nytta,

5. insamla och sammanställa information om befintlig teknisk utrustning
för havsresursändamål samt med beaktande av praktiska behov förmedla
denna information,

6. verka för internationellt samarbete på havsresursområdet.

Sammansättning

3 § Delegationen består av högst sexton ledamöter. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

4 § Hos delegationen finns ett kansli som leds av en chef.

Verksförordningens tillämpning

5 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på delegationen:

16 § om interna föreskrifter,
17 § om inhämtande av uppgifter,
27 § om rätt att besluta i vissa frågor,
29 § om myndighetens beslut,
30 § om överklagande.

6 § Delegationen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 4–7, 9, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

Ärendenas handläggning

7 § Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

8 § Om ett ärende är så brådskande att delegationen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden
mellan ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för
beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
delegationen.

9 § Delegationen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos delegationen
att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av
delegationen.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 §
inte behöver föredras.

Tjänstetillsättningar m.m.

11 § Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande. Förordnandena ges för
en bestämd tid.

12 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av delegationen.

Bisysslor

13 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av delegationen även i fråga
om chefen för kansliet.