Förordning (1988:372) om bidrag till åtgärder mot radon i egnahem

SFS nr
1988:372
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1988-05-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1552
Upphävd
2015-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:19

1 § Enligt denna förordning lämnas, i mån av tillgång på medel,
statligt bidrag till kostnader för åtgärder i syfte att minska
radonhalten i en- och tvåbostadshus som bidragstagaren äger och
själv bor i (egnahem). Förordning (1998:1645).

2 § Har upphävts genom förordning (2002:1048).

3 § Bidrag får lämnas om radonhalten i inomhusluften utgör en
olägenhet som inte är ringa eller helt tillfällig. Förordning
(2002:1048).

4 § Bidrag får lämnas för åtgärder som bedöms nödvändiga för
att huset efter åtgärderna skall ha en radonhalt på högst 200
becquerel per kubikmeter inomhusluft. Sökanden skall göra den
kontroll av husets ventilationssystem som behövs för
bedömningen.

Bidrag får inte lämnas för åtgärder som påbörjats vid
tidpunkten för ansökan. Förordning (2002:1048).

5 § Bidrag lämnas med 50 procent av skälig kostnad för
åtgärderna, dock högst med 15 000 kronor. Bidrag under 1 000
kronor betalas inte ut.

5 a § Har upphävts genom förordning (2002:1048).

6 § Ansökan om bidrag görs hos länsstyrelsen.

I ansökan skall anges från vilken källa radonet kommer. Ansökan
skall också innehålla en redogörelse för resultatet av den
ventilationskontroll som avses i 4 §. Till ansökan skall fogas
de handlingar och den övriga utredning som Boverket
föreskriver.

Uppgifter om faktiska förhållanden skall lämnas på heder och
samvete.

Ansökan skall göras på en blankett som fastställs av Boverket.
Förordning (2002:1048).

7 § Länsstyrelsen skall ge den kommun där huset är beläget
tillfälle att yttra sig över ansökan. Förordning (2002:1048).

8 § Har upphävts genom förordning (1993:1124).

9 § Länsstyrelsen beslutar om bidrag.

Beslut om bidrag skall förenas med villkor om
uppföljningsmätning av radonhalten i huset.

I bidragsbeslutet skall anges vilka åtgärder bidraget avser,
bidragsbeloppet samt den tidpunkt då åtgärderna senast skall
vara färdigställda och begäran om utbetalning av bidrag ha
kommit in till länsstyrelsen. Förordning (2002:1048).

10 § Före utbetalningen av bidraget får länsstyrelsen återkalla
beslutet, om de förutsättningar som låg till grund för beslutet
inte längre föreligger. Förordning (1993:1124).

11 § Länsstyrelsen beslutar om utbetalning av bidrag sedan de
åtgärder som bidraget avser har utförts och begäran om
utbetalning har kommit in. Boverket sköter utbetalningen.
Förordning (2000:591).

12 § Länsstyrelsen skall besluta om återbetalning helt eller
delvis, om mottagaren av bidraget genom oriktiga uppgifter
eller på något annat sätt har förorsakat att bidrag lämnats med
felaktigt eller för högt belopp. Detsamma gäller om villkoren
för bidraget inte följts samt om bidrag i annat fall har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
skäligen borde ha insett detta.

Länsstyrelsen får helt eller delvis efterge belopp som skall
återbetalas, om det finns särskilda skäl. Förordning
(2002:1048).

12 a § Boverket får meddela föreskrifter om sådan mätning av
radonhalt och ventilationskontroll som behövs för tillämpningen
av denna förordning. Förordning (2002:1048).

13 § Länsstyrelsens beslut enligt denna förordning får
överklagas hos Boverket.

Boverkets beslut får inte överklagas. Förordning (1993:1124).

Övergångsbestämmelser

1988:372

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Den tillämpas
dock inte på sådana åtgärder som har påbörjats dessförinnan.

1993:1124

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.
Förordningen tillämpas även på dessförinnan anhängiggjorda
ärenden som inte avgjorts före ikraftträdandet.

1994:101

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1994 och tillämpas
i ärenden som har inletts men inte avgjorts vid ikraftträdandet
samt i ärenden som inleds därefter.

2000:591

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2000. I ärenden där
beslut om bidrag fattats före ikraftträdandet men där
utbetalning inte begärts skall åtgärderna vara färdigställda
och begäran om utbetalning ha kommit in till länsstyrelsen
senast den 1 juli 2001.

2002:1048

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. På
ansökningar som kommit in före den 1 januari 2003 tillämpas
äldre bestämmelser. Äldre bestämmelser tillämpas även på
ansökningar som kommit in före den 31 augusti 2004 om
åtgärderna påbörjats före den 1 januari 2003.
Förordning (2004:19).

2014:1552

1. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga
om ansökningar som kommit in före den 1 januari 2015.

2. En sådan begäran om utbetalning som avses i 11 § den
upphävda förordningen ska dock ha kommit in före utgången av
oktober 2016 för att bidrag enligt den upphävda förordningen
ska kunna betalas ut.