Förordning (1988:374) om statsbidrag till ungdomsorganisationer;

SFS nr
1988:374
Departement/myndighet
Civildepartementet FU
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:370
Upphävd
1991-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag till
centrala ungdomsorganisationer och till lokal ungdomsverksamhet.

2 § Bidrag lämnas i mån av tillgång på medel för ett år i sänder. Ett
bidragsår avser tiden den 1 juli–den 30 juni.

3 § Frågor om bidrag prövas av statens ungdomsråd.

Bidrag till centrala ungdomsorganisationer

4 § Bidrag till en central ungdomsorganisation lämnas i form av

1. generellt bidrag,

2. särskilt bidrag.

Det sammanlagda bidragsbeloppet får motsvara högst 75 procent av
organisationens kostnader.

Generellt bidrag

5 § Generellt bidrag lämnas till ungdomsorganisation som genom sina
lokalavdelningar bedriver en riksomfattande verksamhet i huvudsak bland
barn och ungdom.

För generellt bidrag krävs att

1. organisationen är en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är
frivilligt,

2. organisationen är självständig och demokratiskt uppbyggd med en
verksamhet som inte strider mot demokratins idéer,

3. organisationen har minst 3 000 medlemmar i åldrarna 7–25 år och att
dessa utgör minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal,

4. organisationen har lokalavdelningar i minst hälften av
landstingskommunerna samt att

5. dessa lokalavdelningar har genomfört minst det antal sammankomster
som anges i föreskrifter som meddelas av statens ungdomsråd.

Med landstingskommun jämställs kommun som inte ingår i landstingskommun.
Vad som i denna förordning avses med lokalavdelning och medlem förklaras
i 6 och 7 §§.

6 § Med en lokalavdelning av en ungdomsorganisation avses en sådan
avdelning

1. som har antagit stadgar och är införd i ungdomsorganisationens
register över lokalavdelningar och

2. i vilken det är medlemmarna och organ som utses av medlemmarna som
beslutar om avdelningens verksamhet och ekonomi.

7 § Med medlem i en ungdomsorganisation avses den som

1. är ansluten till lokalavdelning inom organisationen,

2. har stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationens
verksamhet och inriktning samt

3. har betalt årlig medlemsavgift som organisationen har fastställt.

8 § Bestämmelserna i 5–7 §§ gäller för handikapporganisationer och
invandrarorganisationer med följande avvikelser.

I stället för bestämmelserna i 5 § 3 och 4 gäller att lägsta antalet
medlemmar i åldrarna 7–25 år skall vara, när det gäller
handikapporganisation, 500 och, när det gäller invandrarorganisation, 1
500, samt att lokalavdelningar skall finnas i minst sex
landstingskommuner. Som lokalavdelning av en ungdomsorganisation får
också räknas en ungdomssektion av en lokal handikappförening eller
invandrarförening.

9 § Bidrag lämnas i form av grundbidrag och rörligt bidrag. Storleken på
rörligt bidrag skall grundas på

1. antalet medlemmar i åldrarna 7–25 år och

2. antalet lokalavdelningar vilka har genomfört minst det antal
sammankomster som anges i föreskrifter som meddelas av statens
ungdomsråd.

10 § En ungdomsorganisation som fått generellt bidrag kan få sådant
bidrag också för de två följande bidragsåren även om organisationen inte
längre uppfyller de villkor som anges i 5 § 3 och 4 eller 8 §. Fortsatt
bidrag lämnas med sänkt belopp.

Särskilt bidrag

11 § Om det finns särskilda skäl, får ungdomsrådet bevilja en
ungdomsorganisation bidrag även om organisationen inte helt uppfyller
förutsättningarna enligt 5 eller 8 §.

Ungdomsrådet får vidare bevilja en ungdomsorganisation bidrag utöver det
generella bidraget, om organisationens verksamhet är av en sådan
karaktär att den särskilt bör främjas eller om det finns annat särskilt
skäl för sådant bidrag.

Bidrag till lokal ungdomsverksamhet

12 § Bidrag till lokal ungdomsverksamhet lämnas till den centrala
organisation som får statsbidrag enligt 4 § denna förordning. Förordning
(1990:503).

13 § Om det finns särskilda skäl, får ungdomsrådet bevilja en central
organisation bidrag även om den inte uppfyller förutsättningarna enligt
12 §.

14 § Bidrag lämnas med högst 17 kr. för varje sammankomst som

1. planeras och anordnas av en lokalavdelning av organisationen,

2. samlar minst fem deltagare i åldrarna 7–25 år och

3. varar minst en timme.

Den som samma dag deltar i mer än en sammankomst inom samma organisation
får endast räknas med vid en av dessa sammankomster. Förordning
(1990:503).

15 § Del av bidrag får betalas ut i förskott enligt de närmare
föreskrifter som ungdomsrådet meddelar.

Övriga bestämmelser

16 § En organisation som har mottagit bidrag är skyldig att lämna de
redovisningshandlingar och den verksamhetsberättelse som ungdomsrådet
bestämmer.

17 § Ungdomsrådet kan besluta om återbetalning av bidrag som har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp.

18 § Ungdomsrådets beslut enligt 11 eller 13 § får inte överklagas.
Ungdomsrådets beslut i övrigt enligt denna förordning får överklagas hos
regeringen.

19 § Ungdomsrådet får meddela de föreskrifter som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1988:374

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen
(1971:388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer skall upphöra att
gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som
avser tid före ikraftträdandet.

1990:503

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Bestämmelserna i 14 §
första stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om
sammankomster som hållits före ikraftträdandet.