/r1/ Förordning (1988:377) om statliga myndigheters skyldighet att leverera skrifter till kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket;

SFS nr
1988:377
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-04-28

1 § Med skrift förstås i denna förordning tryckt skrift och annan skrift
som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen.

2 § Av skrifter som statliga myndigheter under regeringen framställer
eller låter framställa skall myndigheten leverera ett exemplar till
vardera av kungl. biblioteket och riksdagsbiblioteket.
Leveransskyldighet föreligger dock inte i fråga om sådana skrifter som
avses i 8 § lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och
bildupptagningar eller skrifter som framställs uteslutande för internt
bruk inom myndigheten.

3 § Leveransskyldigheten skall fullgöras snarast efter publiceringen.

4 § Försändelser av skrifter till kungl. biblioteket skall vara försedda
med påteckningen: Bytestryck.

Biblioteket får använda de mottagna skrifterna för att underlätta det
internationella utbytet av officiellt tryck.