Förordning (1988:400) om tillsynsmyndighet i konkurs

SFS nr
1988:400
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1450
Upphävd
1997-01-01

Kronofogdemyndigheterna är tillsynsmyndigheter enligt 7 kap. 25 §
konkurslagen (1987:672) och har i denna egenskap att utöva
tillsynen över förvaltningen i de konkurser som handläggs vid
tingsrätterna i länet. I de konkurser som handläggs vid Gotlands
tingsrätt, vid tingsrätterna i Blekinge län och vid tingsrätterna i
Älvsborgs län utövas dock tillsynsfunktionen av Kronofogdemyndigheten
i Stockholms län, Kronofogdemyndigheten i Kronobergs län respektive
Kronofogdemyndigheten i Göteborgs och Bohus län. Förordning (1994:597).

Övergångsbestämmelser

1994:597

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre föreskrifter
gäller dock i fråga om konkurser där konkursbeslutet har meddelats
före ikraftträdandet.