Förordning (1988:403) med instruktion för Patent- och registreringsverket

SFS nr
1988:403
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:1386
Upphävd
1996-01-01

Uppgifter

1 § Patent- och registreringsverket är central förvaltningsmyndighet
för ärenden om patent, varumärken, mönster, efternamn och förnamn
samt för registerärenden angående aktiebolag, filialer och europeiska
ekonomiska intressegrupperingar. Verket är också central
förvaltningsmyndighet för handels- och föreningsregisterärenden för
de län som anges i förordningen (1992:1454) om förande av handels-
och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket. Verket för
ett register över näringsförbud och tillfälliga näringsförbud.

Verket handlägger ärenden om registrering av kommunala vapen och om
utgivning av periodisk tidskrift.

Verket är internationell myndighet enligt konventionen om
patentsamarbete.

Verket prövar frågor om tillstånd och dispens enligt vad som är
särskilt föreskrivet. Lag (1994:1932).

2 § Verket ger ut publikationer: patentdokument, årsregister till
patent, tidning för kungörelser om patentansökningar och patent,
registreringstidning för varumärken, registreringstidning för mönster
samt tidning för kungörelser av efternamn.

Verket utfärdar olika slags bevis och utdrag ur verkets register.
Förordning (1991:1089).

3 § Verket får bedriva uppdragsverksamhet, såsom att
tillhandahålla konsulttjänster för granskning och annan rådgivning,
ombesörja bevakning av avgifter för patent, varumärken och
mönsterskydd, tillhandahålla bevis och kopior från utländska
bolagsregister, bedriva kurs- och utbildningsverksamhet, samt
tillhandahålla tjänster avseende verkets dokumentation.

Verket får också bedriva tjänsteexport inom sitt
verksamhetsområde. Förordning (1994:866).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på verket.

Myndighetens ledning

5 § Verkets generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

6 § Verkets styrelse består av högst nio personer, generaldirektören
medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när generaldirektören och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 § Inom verket finns fem avdelningar, nämligen

— en patentavdelning för ärenden om patent samt för
biblioteksverksamhet,

— en varumärkesavdelning för ärenden om varumärken, mönster, namn,
registrering av kommunala vapen, utgivning av periodisk skrift samt
anmälningar om vem som utsetts till utgivare av vissa radioprogram i
trådsändningar m. m.,

— en bolagsavdelning för aktiebolags-, filial-, handels- och
föreningsregisterärenden samt för uppdragsverksamhet inom dessa områden,

— en uppdragsavdelning för annan uppdragsverksamhet än inom
bolagsområdet,

— en administrativ avdelning.

Varje avdelning förestås av en avdelningschef. Förordning (1992:1459).

Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
verket.

Personalansvarsnämnden

9 § Verkets personalansvarsnämnd består — förutom av generaldirektören
och personalföreträdarna — av avdelningscheferna. Generaldirektören är
nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Ärendenas handläggning

10 § Avdelningscheferna på patent- och varumärkesavdelningarna eller av
dem särskilt förordnade tjänstemän får förordna om muntlig förhandling,
om det behövs för att utreda ett ärende.

Begäran av sökande eller behörig invändare om muntlig förhandling i
patent-, varumärkes-, mönster- eller namnärende får inte avslås, såvida
vederbörande inte förut beretts tillfälle att yttra sig vid sådan
förhandling.

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta om
föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100) som inte är
av principiell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt.

Tjänstetillsättning m. m.

12 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänst som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av verket.

13 § Ställföreträdare för generaldirektören utses av denne för en
bestämd tid. Förordning (1994:866).

14 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Bisysslor

15 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av verket även i fråga om
avdelningschefer.

Övriga bestämmelser

16 § Utan hinder av vad som anges i 16 § och 21 § första stycket
avgiftsförordningen (1992:191) får Patent- och registreringsverket

— ta ut avgift för kopia av allmän handling och för utskrift av
upptagning för automatisk databehandling även om en beställning inte
omfattar tio sidor, samt

— ta ut avgift av staten för kopia eller avskrift av allmän handling,
utskrift av upptagning för automatisk databehandling, kopia av video-
eller ljudbandsupptagning eller utskrift av ljudbandsupptagning samt för
bevis och registerutdrag. Förordning (1992:821).