Förordning (1988:404) med instruktion för styrelsen för teknisk utveckling

SFS nr
1988:404
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:960
Upphävd
1991-07-01

Uppgifter

1 § Styrelsen för teknisk utveckling (STU) är central
förvaltningsmyndighet för initiativ och stöd till samt planläggning och
rådgivning rörande teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete.

2 § STU skall särskilt

1. följa den tekniska utvecklingen och därvid hålla kontakt med
forskare, institutioner och företag,

2. organisera och stödja samarbete inom teknisk forskning och
industriellt utvecklingsarbete samt främja kontakter mellan myndigheter,
näringsliv och forskningsinstitutioner,

3. ta initiativ till teknisk forskning och industriellt
utvecklingsarbete av betydelse för näringsliv och samhälle samt främja
sådant forsknings- och utvecklingsarbete och dess utnyttjande,

4. planera och fördela statligt stöd enligt förordningen (1978: 571) om
statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och
uppfinnarverksamhet,

5. planera och fördela statligt stöd enligt förordningen (1987: 819) om
statligt stöd till energiforskning,

6. ge de regionala utvecklingsfonderna råd och stöd i fråga om
utvecklingskapital enligt förordningen (1987: 894) om statlig
finansiering genom regional utvecklingsfond och regionalpolitiskt
utvecklingskapital enligt förordningen (1982: 677) om regionalpolitiskt
stöd,

7. följa verksamheten vid och utöva tillsyn över
branschforskningsinstitut och andra kollektiva forskningsinstitutioner,
vid vilka forskningsverksamheten bedrivs med stöd från STU,

8. ge råd åt uppfinnare samt förmedla resultat av forskning och
utvecklingsarbete till kommersiellt utnyttjande, samt

9. främja internationellt samarbete och därvid samverka med utländska
institutioner och internationella organisationer.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987: 1100) skall tillämpas på STU.

Myndighetens ledning

4 § STU: s generaldirektör är chef för myndigheten.

Styrelsen

5 § STU: s styrelse består av högst elva personer, generaldirektören
medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

6 § Hos STU skall det finnas en planeringschef.

7 § Inom STU finns fyra projektavdelningar, däribland avdelningen för
affärs- och uppfinningsservice. Dessutom finns en avdelning för
strategisk planering, en administrativ avdelning och en
informationsenhet.

Varje avdelning leds av en avdelningschef. Informationsenheten leds av
en informationschef. Förordning (1989:421).

8 § STU får inrätta särskilda nämnder eller grupper för biträde vid
planering av stöd till teknisk forskning och industriell
utvecklingsverksamhet och för rådgivning inom myndighetens
verksamhetsområde.

Särskild nämnd

9 § Hos STU finns ett rådgivande organ, nämnden för arbetstagarinitierat
utvecklingsarbete. Förordning (1990:731).

10 § har upphävts genom förordning (1990:731).

11 § har upphävts genom förordning (1990:731).

12 § har upphävts genom förordning (11990:731).

13 § Nämnden för arbetstagarinitierat utvecklingsarbete skall lämna
yttranden i ärenden om stöd till arbetstagarinitierade projekt enligt
förordningen (1978: 571) om statligt stöd till teknisk forskning,
industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet och i övrigt
biträda vid beredning av frågor om arbetstagarinitierat
utvecklingsarbete.

I nämnden skall företrädare för arbetstagarna få tillfälle att ingå.

Personalföreträdare

14 § Personalföreträdarförordningen (1987: 1101) skall tillämpas på STU.

Personalansvarsnämnden

15 § STU:s personalansvarsnämnd består — förutom av generaldirektören
och personalföreträdarna — av planeringschefen, chefen för
administrativa avdelningen samt berörd avdelningschef eller
informationschef.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1989:421).

Tjänstetillsättning m.m.

16 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänst som planeringschef, avdelningschef och informationschef tillsätts
av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av STU. Förordning (1989:421).

17 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

18 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

19 § har upphävts genom förordning (1989:421).

Bisysslor

20 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av STU även i fråga om
planeringschefen, avdelningscheferna och informationschefen.
Förordning (1989:421).

Bilagan har upphävts genom förordning (1990:731).