/r1/ Förordning (1988:406) om försöksverksamhet med bidrag till omplantering av skog som skadats av älg;

SFS nr
1988:406
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1997:76
Upphävd
1997-04-01

/r3/ Tillämpningsområde

1 § Bidrag till omplantering av skog som skadats av älg i Blekinge,
Älvsborgs och Norrbottens län får, i mån av tillgång på medel, lämnas
enligt bestämmelserna i denna förordning.

/r3/ Förutsättningar för bidrag

2 § Bidrag får lämnas om en skogsplantering skadats så svårt att en
omplantering är nödvändig enligt skogsvårdslagens föreskrifter om
skyldighet att anlägga ny skog.

3 § Bidrag får lämnas under förutsättning att skogsägaren försökt
förebygga skadan genom att

1. */k/ dels */-k/ ha skjutit sin älgtilldelning enligt meddelad licens,

2. */k/ dels */-k/ ha uttömt möjligheterna till skyddsjakt efter
särskilt tillstånd.

Om det finns särskilda skäl, får bidrag lämnas även om förutsättningarna
under 1 eller 2 inte är uppfyllda.

/r3/ Bidragets storlek

4 § Bidrag lämnas ur viltskadefonden med högst 25 procent av kostnaderna
för den nya planteringen. Bidraget skall bekostas med medel ur
regleringsfonden för viltskador.

/r3/ Handläggning

5 § Fråga om bidrag prövas av länsstyrelsen efter ansökan av
skogsägaren.

Till ansökan skall fogas uppgift från skogsvårdsstyrelsen om
skogsägarens skyldighet att anlägga ny skog.

/r3/ Överklagande m. m.

6 § Länsstyrelsens beslut får överklagas hos statens naturvårdsverk.
Naturvårdsverkets beslut får inte överklagas.

7 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av statens naturvårdsverk.

Övergångsbestämmelser

1988:406

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

2. Förordningen tillämpas i fråga om skador som har inträffat under
tiden den 1 januari 1988–den 31 december 1990. Förordning (1989:895).

3. Förordningen tillämpas också i fråga om skador som inträffat före den
1 januari 1988, om skyldigheten att anlägga ny skog inträtt efter denna
tidpunkt.

4. Ansökan om bidrag skall ha kommit in till länsstyrelsen senast den 30
juni 1990 när det gäller skador som har inträffat före den 1 januari
1990. Om skadorna har inträffat under år 1990, skall ansökan ha kommit
in senast den 30 juni 1991. Förordning (1989:895).