Förordning (1988:429) med instruktion för Migrationsverket

SFS nr
1988:429
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:294
Upphävd
2004-06-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:26

Uppgifter

1 § Migrationsverket är central förvaltningsmyndighet för
migrations- och medborgarskapsfrågor i den mån de inte skall
prövas av annan myndighet. Förordning (2000:398).

2 § Migrationsverket skall särskilt

1. fullgöra de uppgifter som verket har enligt
utlänningslagstiftningen, medborgarskapslagstiftningen eller
andra författningar,

2. svara för överföring av organiserat uttagna flyktingar
m.fl.,

3. svara för mottagande av asylsökande och vissa utlänningar
med tidsbegränsade uppehållstillstånd samt för dessa ändamål ha
huvudansvaret för boendet,

4. besluta om statlig ersättning för vissa sjukvårdskostnader,

5. fortlöpande bevaka att myndigheternas handläggning av frågor
enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen är
effektiv,

6. föra register och statistik över utlänningar i landet i den
utsträckning det behövs för verksamheten,

7. vara ansvarig myndighet gentemot Europeiska gemenskapernas
kommission i frågor som rör den europeiska flyktingfonden som
inrättats enligt rådets beslut 2000/596/EG av den 28 september
2000 om inrättande av en europeisk flyktingfond, och

8. vara kontaktmyndighet i frågor som rör Eurodac.
Förordning (2003:42).

3 § Migrationsverket får betala ut skälig ersättning för person- eller
sakskador som uppkommit i verksamhet som verket bedriver.

Verkets beslut i dessa frågor får inte överklagas.
Förordning (2000:398).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Migrationsverket med undantag för 4 § andra stycket, 18 och
32 §§. Förordning (2004:26).

Myndighetens ledning

5 § Migrationsverkets generaldirektör är chef för myndigheten.
Vid Migrationsverket skall det finnas en överdirektör som är
generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2004:26).

Styrelsen

6 § Styrelsen består av högst tolv ledamöter,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens
ordförande. Förordning (2003:42).

7 § Har upphävts genom förordning (1995:1331).

8 § Har upphävts genom förordning (1995:1331).

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
Migrationsverket. Förordning (2000:398).

10 § Har upphävts genom förordning (1995:1331).

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322)
skall styrelsen besluta om riktlinjer för Migrationsverkets
beslut i ärenden om visering. Förordning (2000:398).

Myndighetens organisation

11 a § Vid Migrationsverket skall det finnas en arbetsordning
med de bestämmelser som behövs om myndighetens organisation och
formerna för myndighetens verksamhet. Förordning (2004:26).

Anställningar

11 b § Generaldirektören och överdirektören anställs genom
beslut av regeringen.

Andra anställningar beslutas av Migrationsverket.
Förordning (2004:26).

12 § Har upphävts genom förordning (1995:1331).

13 § Har upphävts genom förordning (1995:1331).

14 § Har upphävts genom förordning (1995:1331).

Särskilda föreskrifter med hänsyn till totalförsvaret

15 § Föreskrifter om Migrationsverkets medverkan i
totalförsvaret finns i förordningen (2002:472) om åtgärder för
fredstida krishantering och höjd beredskap.
Förordning (2002:532).

Övergångsbestämmelser

2004:26

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2004.
Bestämmelserna i 4 och 5 §§ i sin nya lydelse och den nya
bestämmelsen i 11 b § tillämpas dock för tid från och med den 5
februari 2004.