Lag (1988:46) om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m.

SFS nr
1988:46
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1988-01-28
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:1040
Upphävd
2003-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:426

1 § Riksdagens förvaltning, Riksdagens ombudsmän, Riksdagens
revisorer, Riksbanken samt Stiftelsen Riksbankens
Jubileumsfond svarar var och en för sin internrevision.
Lag (1999:203).

2 § Riksdagens revisorer skall för varje avslutat räkenskapsår
granska Riksbankens tillstånd, styrelse och förvaltning samt
verksamheten vid riksdagens förvaltning, Riksdagens ombudsmän
och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond.

Riksdagens finansutskott svarar för att revision sker av
Riksdagens revisorer. Lag (1999:203).

3 § Riksdagens revisorer skall senast den 15 mars avge
berättelser till riksdagen över revisionen av riksbanken och
Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond.

Berättelserna skall belysa omfattningen och inriktningen av
revisorernas granskning och i vad gäller riksbanken utmynna i
ett uttalande huruvida revisorerna anser att ansvarsfrihet bör
beviljas fullmäktige och direktionen i riksbanken.

I berättelsen om riksbanken skall revisorerna också ta
ställning till riksbankens resultat- och balansräkningar.
Förordning (1998:1410).

4 § I 9 kap. 2 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank finns
bestämmelser om det ansvar som fullmäktige i Riksbanken har för
internrevisionen av den egna myndigheten. Motsvarande
bestämmelser finns i vad gäller riksdagens förvaltning i 8 §
lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen, i
vad gäller Riksdagens revisorer i 2 § lagen (1987:518) med
instruktion för Riksdagens revisorer, i vad gäller Riksdagens
ombudsmän i 12 § lagen (1986:765) med instruktion för
Riksdagens ombudsmän och i vad gäller Stiftelsen Riksbankens
Jubileumsfond i 10 § stadgarna (RFS 1988:1) för Stiftelsen
Riksbankens Jubileumsfond. Lag (2000:426).

5 § Har upphävts genom lag (1999:203).

6 § Internrevisionen skall främst inriktas på att bedöma om
redovisningen är rättvisande och i enlighet med god
redovisningssed. Lag (1999:203).

7 § Riksdagens förvaltning, Riksdagens ombudsmän, Riksbanken
samt Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond fastställer
revisionsplan var och en för sin verksamhet efter samråd med
Riksdagens revisorer. Lag (1999:203).

8 § Har upphävts genom lag (1999:203).

9 § Revisionsansvariga vid riksdagens förvaltning, Riksdagens
ombudsmän, Riksbanken samt vid Stiftelsen Riksbankens
Jubileumsfond skall, när anledning därtill föreligger,
omedelbart och direkt till Riksdagens revisorer anmäla
förhållanden som framkommit vid eller har samband med
internrevisionen. Lag (1999:203).

Övergångsbestämmelser

1994:1070

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser gäller
fortfarande i fråga om granskning som avser tid före
ikraftträdandet.