Förordning (1988:494) om skatteutjämningsbidrag

SFS nr
1988:494
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-05-05
Författningen har upphävts genom
SFS 1992:677
Upphävd
1992-07-01

1 § Statistiska centralbyrån skall året före bidragsåret

1. för varje landstingskommun och kommun beräkna dels tillägg till eller
avdrag från grundgarantin enligt 5 § första stycket lagen (1988:491) om
skatteutjämningsbidrag, dels tillägg enligt 5 § andra stycket samma lag,

2. tillställa skattemyndigheterna uppgift om garanterad skattekraft
enligt 5 § samma lag senast den 25 augusti,

3. tillställa skattemyndigheterna preliminär uppgift om
medelskattekraften enligt 2 § samma lag senast den 25 augusti.

Tilläggen och avdragen enligt första stycket 1 skall anges i procent av
medelskattekraften och avrundas till en decimal.

Statistiska centralbyrån skall tidigast möjligt offentliggöra sitt
beslut enligt 10 § samma lag och underrätta skattemyndigheterna om
beslutet. Förordning (1990:1283).

2 § Tillägg eller avdrag för åldersstrukturens och den sociala
strukturens inverkan på kommunernas kostnader beräknas på grundval av
indextal enligt 3 och 4 §§ för kostnader för förskola och fritidshem,
familjedaghem, deltidsgrupp, grundskola, gymnasieskola, servicehus med
helinackordering, servicebostad, social hemhjälp, färdtjänst, kommunalt
bostadstillägg till folkpension, somatisk långtidssjukvård, socialbidrag
samt bostadsbidrag. Förordning (1991:1033).

3 § Indextal för kostnader för barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och
äldreomsorg beräknas med hjälp av standardtal som uttrycker det
genomsnittliga utnyttjandet i riket i följande verksamheter och
åldersgrupper.

Verksamhet Åldersgrupp

Barnomsorg
förskola och fritidshem 1–6, 7–9, 10–12
familjedaghem 1–6, 7–12
förskolans deltidsgrupper 5, 6
Grundskola 7–15
Gymnasieskola 16, 17, 18, 19
Äldreomsorg
servicehus med helinackordering 65–79, 80–
servicebostad 65–79, 80–
social hemtjänst 65–79, 80–
färdtjänst 65–79, 80–
kommunalt bostadstillägg 65–79, 80–
somatisk långtidssjukvård 65–79, 80–

Standardtalen multipliceras med antalet invånare i kommunen i respektive
åldersgrupp, summeras för respektive verksamhet och divideras med
antalet invånare i kommunen. Indextalet uttrycker för varje verksamhet
den sålunda beräknade utnyttjandegraden jämförd med motsvarande tal för
hela riket.

Vidare beräknas två indextal för kostnader för barnomsorg i form av
förskola och fritidshem respektive familjedaghem, som uttrycker andelen
barn i åldern 1–12 år inskrivna i respektive verksamheter jämfört med
motsvarande andel inskrivna barn i hela riket.

Beräkningen sker med utgångspunkt i invånarnas antal och ålder vid
ingången av året före bidragsåret. Förordning (1991:1033).

4 § För socialbidrag beräknas ett indextal som uttrycker andelen hushåll
med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (1980:620) i kommunen
jämfört med andelen sådana hushåll i hela riket.

För bostadsbidrag beräknas ett indextal som uttrycker andelen hushåll
med bostadsbidrag enligt förordningarna (1987:818) om bostadsbidrag till
barnfamiljer och (1987:870) om bostadsbidrag till vissa hushåll utan
barn i kommunen jämfört med andelen sådana hushåll i hela riket.

5 § De enligt 3 och 4 §§ beräknade femton indextalen sammanvägs med
utgångspunkt i varje verksamhets andel i kommunernas totala
nettokostnader för dessa ändamål. De andelar som avser kommunernas
kostnader för barnomsorg i form av förskola och fritidshem respektive
familjedaghem fördelas därvid lika på indextalen enligt 3 § första
stycket och 3 § tredje stycket för envar av dessa verksamheter.
Tillägget eller avdraget utgörs av det sammanvägda indextalet, minskat
med 100, multiplicerat med sammanlagda nettokostnader för ifrågavarande
verksamheter per invånare i riket och dividerat med medelskattekraften
och medelskattesatsen för året före bidragsåret. Förordning (1991:1033).

6 § Tillägg eller avdrag för åldersstrukturens inverkan på
landstingskommunernas kostnader beräknas på grundval av indextal enligt
7 § för kostnader för somatisk korttidssjukvård, psykiatrisk vård,
läkarbesök i primärvård och läkarbesök i sjukhusansluten vård.
Förordning (1991:1033).

7 § Indextal för kostnader för de verksamheter som anges i 6 § beräknas
med hjälp av standardtal som uttrycker genomsnittligt antal vårddagar
respektive läkarbesök per invånare i riket i åldersgrupperna 0–14,
15–44, 45–64, 65–79 samt 80 år och däröver.

Standardtalen multipliceras med antalet invånare i landstingskommunen i
respektive åldersgrupp, summeras för respektive verksamhet och divideras
med antalet invånare. Indextalet uttrycker för varje verksamhet den
sålunda beräknade utnyttjandegraden jämförd med motsvarande tal för hela
riket.

Beräkningen sker med utgångspunkt i invånarnas antal och ålder vid
ingången av året före bidragsåret.

8 § De enligt 7 § beräknade fyra indextalen sammanvägs med utgångspunkt
i sjukvårdshuvudmännens (landstingskommunerna och de kommuner som inte
ingår i landstingskommun) totala externa kostnader för dessa ändamål.
Tillägget eller avdraget utgörs av det sammanvägda indextalet, minskat
med 100, multiplicerat med sammanlagda externa kostnader för
ifrågavarande verksamheter per invånare i riket och dividerat med
medelskattekraften och medelskattesatsen för året före bidragsåret.
Förordning (1991:1033).

9 § För kommun som inte ingår i landstingskommun beräknas ett tillägg
eller avdrag på grund av åldersstruktur och social struktur enligt 2–5
§§ och ett tillägg eller avdrag för åldersstruktur enligt 6–8 §§,
varefter dessa vägs samman med vikterna 0,58 för det förra talet och
0,42 för det senare talet.

10 § Tillägget för befolkningsminskning motsvarar 40 procent av
medelskattekraften för varje person med vilken minskningen under den
senaste tioårsperioden överstiger fem procent.

11 § Skattemyndigheterna skall årligen till regeringen utan dröjsmål
sända avskrifter av preliminära uppgifter och av beslut om tillskott av
skatteunderlag. Förordning (1990:1283).

12 § Länsstyrelserna skall årligen till regeringen senast den 30 april
med eget yttrande sända inkomna ansökningar om extra
skatteutjämningsbidrag enligt 7 § lagen (1988:491) om
skatteutjämningsbidrag.

13 § Ytterligare föreskrifter för verkställighet av lagen (1988:491) om
skatteutjämningsbidrag och denna förordning meddelas av
riksskatteverket.

Övergångsbestämmelser

1988:494

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988 och tillämpas första
gången i fråga om bidragsåret 1989.

Vid beräkningarna av indextal för bostadsbidrag enligt 4 § andra stycket
tillämpas för bidragsåren 1989 och 1990 förordningen (1976:262) om
statskommunala bostadsbidrag till barnfamiljer m. fl.

Genom förordningen upphävs förordningen (1979:363) om
skatteutjämningsbidrag.

Den upphävda förordningen tillämpas dock alltjämt i fråga om
skatteutjämningsbidrag för år 1988 och tidigare år.

1991:1033

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första
gången i fråga om bidragsåret 1992.

1992:677

Den upphävda förordningen tillämpas dock alltjämt i fråga om
skatteutjämningsbidrag för år 1992 och tidigare år.