/r1/ Förordning (1988:502) med instruktion för centrala studiestödsnämnden;

SFS nr
1988:502
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS1992:813
Upphävd
1992-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Centrala studiestödsnämnden är central förvaltningsmyndighet för
studiesociala frågor.

2 § Centrala studiestödsnämnden skall särskilt

1. verka för enhetlig tillämpning av gällande föreskrifter om
studiesocialt stöd samt se till att de studerande får kännedom om dessa
föreskrifter,

2. ha tillsyn över studiemedelsnämndernas och vuxenutbildningsnämndernas
handläggning av studiesociala frågor.

2 a § Centrala studiestödsnämnden skall fullgöra uppgifter enligt
förordningen (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och
vissa andra utlänningar. Förordning (1990:1363).

/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på centrala
studiestödsnämnden med undantag av 13, 20, 21 och 25 §§.

/r3/ Myndighetens ledning

4 § Centrala studiestödsnämndens generaldirektör är chef för
myndigheten. Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.
Förordning (1990:15).

/r3/ Styrelsen

5 § Centrala studiestödsnämndens styrelse består av högst elva personer,
generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Organisation

6 § Inom myndigheten finns fyra huvudavdelningar, en för
studiestödsfrågor, en för återbetalningsfrågor, en för ADB — och
utvecklingsfrågor samt en för administrativa frågor. Varje avdelning
leds av en byråchef.

Vid myndigheten finns även en chefsjurist. Förordning (1990:967).

/r3/ Delegationen för utländska studerande

7 § Hos centrala studiestödsnämnden finns en delegation för utländska
studerande med uppgift att avgöra ärenden om rätt till studiehjälp och
studiemedel för den som inte är svensk medborgare.

Delegationen består av högst fem personer. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Personalföreträdare

8 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
centrala studiestödsnämnden.

/r3/ Personalansvarsnämnden

9 § Centrala studiestödsnämndens personalansvarsnämnd består — förutom
av generaldirektören och personalföreträdarna — av överdirektören,
cheferna för de fyra huvudavdelningarna och chefsjuristen.

Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra
andra ledamöter är närvarande. Förordning (1990:967).

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

10 § Styrelsen skall, i den mån frågorna inte ankommer på delegationen
för utländska studerande, fatta beslut

— om myndighetens anslagsframställning och årsbokslut,

— i anledning av riksrevisionsverkets revisionsberättelser och
revisionsrapporter,

— om sådana föreskrifter som är av principiell betydelse eller av
särskild vikt,

— med anledning av sådana överklaganden av vuxenutbildningsnämndernas
beslut som är av principiell betydelse eller av särskild vikt.

/r3/ Ärendenas handläggning

11 § När ärenden av större vikt handläggs i styrelsen, delegationen för
utländska studerande eller personalansvarsnämnden, skall om möjligt
samtliga ledamöter vara närvarande.

12 § Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av
styrelsen, av delegationen för utländska studerande eller av
personalansvarsnämnden.

Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av
generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta
skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Andra stycket gäller inte föreskrifter.

13 § Delegationen för utländska studerande får i arbetsordningen eller i
särskilda beslut lämna över till ordföranden, till generaldirektören
eller till någon annan tjänsteman att avgöra ärenden som är av det
slaget att de inte behöver prövas av delegationen.

14 § Ärendena avgörs efter föredragning.

I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att
ärenden som avgörs av ordföranden i delegationen för utländska
studerande eller av någon annan tjänsteman än generaldirektören inte
behöver föredras.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

15 § Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för en
bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av centrala studiestödsnämnden. Förordning
(1990:15).

16 § har upphävts genom förordning (1990:15).

17 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid. Detsamma gäller ordföranden och de andra ledamöterna
i delegationen för utländska studerande.

Delegationen utser inom sig vice ordförande.

18 § har upphävts genom förordning (1990:15).