/r1/ Förordning (1988:512) om interkommunal ersättning för elever i grundskolan och gymnasieskolan under vårterminen 1989 och höstterminen 1989;

SFS nr
1988:512
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS1989:55

/r3/ Inledande föreskrifter

1 § Denna förordning innehåller sådana föreskrifter om ersättningsbelopp
i fråga om interkommunal ersättning som avses i 4 kap. 19 § och 5 kap.
19 § skollagen (1985:1100). Beloppen gäller under vårterminen 1989 och
höstterminen 1989. Förordningen skall tillämpas om kommunerna inte
kommer överens om något annat.

Förordningen gäller inte i fråga om interkommunal ersättning för elever
i landstingskommunala gymnasieskolor.

/r3/ Grundskolan

2 § För elever i grundskolan gäller följande ersättningsbelopp per elev
och termin:

Årskurser Belopp
1–6 9 000 kronor
7–9 10 600 kronor

I beloppen ingår ersättning för fria skolmåltider med 1 200 kronor per
elev och termin.

/r3/ Gymnasieskolan

3 § I fråga om den interkommunala ersättningen för elever i
gymnasieskolan delas gymnasieskolans linjer in i följande åtta grupper,
nämligen

/r4/ Grupp 1

tvåårig distributions- och kontorslinje,

/r4/ Grupp 2

tvåårig ekonomisk linje, tvåårig handels- och kontorslinje, tvåårig
social linje, treårig ekonomisk linje, treårig humanistisk linje och
treårig samhällsvetenskaplig linje,

/r4/ Grupp 3

tvåårig musiklinje, tvåårig teknisk linje, tvåårig vårdlinje och treårig
naturvetenskaplig linje samt fyraårig teknisk linje (årskurserna 1–3),

/r4/ Grupp 4

tvåårig estetisk-praktisk linje, tvåårig konsumtionslinje och tvåårig
social servicelinje,

/r4/ Grupp 5

tvåårig beklädnadsteknisk linje, tvåårig drift- och underhållsteknisk
linje, tvåårig el-teleteknisk linje, tvåårig jordbrukslinje och tvåårig
processteknisk linje,

/r4/ Grupp 6

tvåårig bygg- och anläggningsteknisk linje, tvåårig fordonsteknisk
linje, tvåårig livsmedelsteknisk linje, tvåårig skogsbrukslinje och
tvåårig verkstadsteknisk linje,

/r4/ Grupp 7

fyraårig teknisk linje (årskurs 4),

/r4/ Grupp 8

tvåårig träteknisk linje.

4 § För elever i gymnasieskolan gäller följande ersättningsbelopp per
elev och termin:

Grupp Belopp
1 5 600 kronor
2 7 500 kronor
3 8 100 kronor
4 9 400 kronor
5 10 800 kronor
6 13 100 kronor
7 14 100 kronor
8 15 200 kronor

I beloppen ingår ersättning per elev

1. för fria läromedel och annan fri undervisningsmateriel med 900 kronor
i grupp 1, 700 kronor i grupp 2, 1 000 kronor i grupp 3, 1 100 kronor i
grupp 4, 1 900 kronor i grupp 5, 2 900 kronor i grupp 6, 1 600 kronor i
grupp 7 och 3 100 kronor i grupp 8,

2. för fria skolmåltider med 1 300 kronor i samtliga grupper.

Av 4 kap. 3 § förordningen (1986:572) med vissa tillämpningsföreskrifter
till skollagen (1985:1100) följer att skolöverstyrelsen i vissa fall får
fastställa högre ersättningsbelopp än som anges i första stycket.
Förordning (1989:55).

4 a § För elever på utbildningen för döva och hörselskadade elever i
Örebro kommuns gymnasieskola lämnas utöver ersättningsbelopp enligt 4 §
ett tilläggsbelopp som utgör 3 500 kronor per elev för höstterminen
1989. Förordning (1989:55).

/r3/ Gemensamma föreskrifter

5 § Ersättning för vårterminen lämnas för den som är elev i grundskolan
eller gymnasieskolan den 15 februari.

Ersättning för höstterminen lämnas för den som är elev i grundskolan
eller gymnasieskolan den 15 september.