Förordning (1988:518) med instruktion för Naturvårdsverket

SFS nr
1988:518
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1096
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:105

Verksamhetens mål

1 § Naturvårdsverket skall vara samlande och pådrivande i
miljöarbetet, både nationellt och internationellt. Verkets
arbete skall syfta till att främja en ekologiskt hållbar
utveckling. Förordning (1998:943).

Särskilda uppgifter

2 § Verket skall i sitt arbete särskilt

1. i förhållande till sektorsmyndigheter samt regionala och
lokala myndigheter arbeta med mål, vägledning, samordning och
uppföljning som rör miljöarbetet,

2. verka för och sprida kunskaper om miljöforskning samt genom
miljöövervakning ta fram uppgifter om och belysa
miljötillståndet,

3. bidra med underlag för svenska ställningstaganden i det
internationella miljöarbetet och medverka med expertkunskaper,

4. analysera och väga in ekonomiska, juridiska och
internationella aspekter på åtgärder inom miljöområdet,

5. följa hur miljöbalkens ändamål tillgodoses bevaka
miljövårdsintresset vid tillämpningen av miljöbalken och plan-
och bygglagen (1987:10) samt tillhandahålla underlag för
tillämpningen av dessa lagar,

6. verka pådrivande och samordnande i arbetet för ett
avfallssnålt samhälle,

7. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken,

8. fullgöra de uppgifter som följer av lag eller annan
författning i fråga om typgodkännande av en motor eller
motorfamilj enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
97/68/EG av den 16 december 1997 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas-
och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som
skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att
användas för transporter på väg. Förordning (2001:105).

3 § Verket har uppgifter inom funktionerna hälso- och sjukvård m.m.
samt livsmedelsförsörjning m.m. enligt beredskapsförordningen
(1993:242). Förordning (1993:275).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på verket med
undantag av 2 § och 4 § andra stycket. Förordning (1995:1333).

Myndighetens ledning

5 § Naturvårdsverkets generaldirektör är chef för myndigheten.
Förordning (1998:943).

Styrelsen

6 § Styrelsen består av högst elva personer, generaldirektören
medräknad. Förordning (1995:1333).

Delegation att besluta föreskrifter

6 a § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta om
sådana föreskrifter som inte är av principiellt slag eller i övrigt av
större vikt. Förordning (1992:239).

Miljöforskningsnämnden

7 § Inom verket finns en miljöforskningsnämnd.

Miljöforskningsnämnden skall ansvara för fördelningen av
verkets anslag för forskning. Förordning (1999:904).

8 § Miljöforskningsnämnden består av högst elva ledamöter.
Generaldirektören är nämndens ordförande. Regeringen utser
övriga ledamöter för bestämd tid. Förordning (1999:904).

9 § Miljöforskningsnämnden är beslutför när ordföranden och
minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.
Förordning (1999:904).

10 § har upphävts genom förordning (1997:1327).

Miljöövervakningsnämnden

10 a § Inom verket finns en miljöövervakningsnämnd.

Miljöövervakningsnämnden skall fullgöra verkets uppgifter i
fråga om miljöövervakningen. Förordning (1998:126).

10 b § Miljöövervakningsnämnden består av högst elva ledamöter.
Regeringen utser ordförande och andra ledamöter för en bestämd tid.
Förordning (1995:1333).

10 c § Miljöövervakningsnämnden är beslutför när ordföranden samt
minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning
(1991:934).

10 d § har upphävts genom förordning (1997:1327).

10 e § har upphävts genom förordning (1997:1327).

Avfallsforskningsnämnden

10 f § har upphävts genom förordning (1998:1531).

10 h § har upphävts genom förordning (1998:1531).

10 i § har upphävts genom förordning (1998:1531).

10 j § har upphävts genom förordning (1998:1531).

Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald

10 k § Inom verket finns ett vetenskapligt råd för biologisk
mångfald.

Rådet skall

1. medverka i rådgivningen till regeringen i vetenskapliga
frågor som rör biologisk mångfald,

2. följa nationell och internationell utveckling inom
forskningsområden som rör rådets verksamhet,

3. medverka i det arbete som föranleds av att Sverige är part
till Förenta nationernas konvention om biologisk mångfald och
andra internationella instrument med anknytning till frågor om
biologisk mångfald. Förordning (2000:748).

10 l § Rådet består av högst fjorton ledamöter. Regeringen
utser ordförande och övriga ledamöter för en bestämd tid.
Förordning (2000:748).

Rådet för Svenska miljönätet

10 m § Inom verket finns ett råd för Svenska miljönätet.

Rådet för Svenska miljönätet skall verka för samordning och
tillgänglighet i fråga om svensk miljörelaterad information som
tillhandahålls på elektronisk väg. Förordning (1998:126).

10 n § Rådet för Svenska miljönätet består av högst nio
ledamöter. Verket utser rådets ordförande och övriga ledamöter.
Rådet utser inom sig vice ordförande. Rådet är beslutfört när
ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är
närvarande. Förordning (1998:126).

Tillsyns- och föreskriftsrådet

10 o § Inom verket finns ett tillsyns- och föreskriftsråd.

Rådet skall vara ett samrådsorgan för myndigheternas arbete i
frågor som rör tillsyn och föreskrifter enligt miljöbalken.

Rådet skall även föra ett register över samtliga förordningar
och föreskrifter som är utfärdade med stöd av miljöbalken samt
över de allmänna råd inom miljöbalksområdet som är utfärdade av
de centrala myndigheterna. Registret skall även omfatta EG-
förordningar och EG-direktiv som berör miljöbalksområdet samt
uppgifter om genomförande av direktiven.

Rådet skall varje år lämna en skriftlig rapport till regeringen
om sin verksamhet. Förordning (1998:943).

10 p § Rådet består av företrädare för myndigheter som har
centralt ansvar för tillsynsvägledning enligt förordningen
(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken samt generalläkaren.
Dessutom skall det i rådet finnas två ledamöter som företräder
kommunerna och två ledamöter som företräder länsstyrelserna.

Regeringen utser ordförande och andra ledamöter för en bestämd
tid. Förordning (1999:590).

Personalföreträdare

11 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
verket.

Överklagande

12 § Miljöforskningsnämndens beslut får inte överklagas.
Förordning (1999:904).

13 § har upphävts genom förordning (1995:1333).

14 § har upphävts genom förordning (1991:934).

15 § har upphävts genom förordning (1995:1333).

16 § har upphävts genom förordning (1995:1333).

17 § har upphävts genom förordning (1995:1333).

18 § har upphävts genom förordning (1998:1531).