Förordning (1988:519) med instruktion för Oljekrisnämnden

SFS nr
1988:519
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1152
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1996:227

Uppgifter

1 § Bestämmelser om oljekrisnämndens uppgifter finns i oljekrislagen
(1975:197) och ransoneringslagen (1978:268).

2 § Inom sitt verksamhetsområde skall nämnden skaffa sig kännedom om
förhållanden av betydelse och med uppmärksamhet följa utvecklingen.

Nämnden skall hos regeringen föreslå de författningsändringar eller
andra åtgärder som behövs eller i övrigt är lämpliga.

3 § Nämnden skall inom ramen för sin verksamhet på begäran ge andra
myndigheter upplysningar och hjälp. Av andra myndigheter har nämnden
rätt att få de upplysningar och den hjälp som behövs för verksamheten
och som kan lämnas av myndigheterna.

Sammansättning

4 § Bestämmelser om nämndens sammansättning finns i 8 § oljekrislagen
(1975:197).

Organisation

5 § Hos nämnden finns en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

6 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande. Förordning (1996:227).

Ärendenas handläggning

7 § Bestämmelserna om beslutförhet och omröstning i 12 §
oljekrislagen (1975:197) skall tillämpas, om inte något annat följer
av 20 § anställningsförordningen (1994:373). Förordning (1994:995).

8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till ordföranden eller sekreteraren att avgöra andra ärenden än
ärenden enligt oljekrislagen (1975:197) eller ransoneringslagen
(1978:268). Förordning (1996:227).

9 § Ärenden enligt oljekrislagen (1975:197) eller ransoneringslagen
(1978:268) avgörs efter muntlig förhandling eller föredragning. Andra
ärenden avgörs efter föredragning. Förordning (1996:227).

10 § I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att
få avvikande mening antecknad.

11 § Vid nämndens sammanträden förs protokoll. Protokoll vid muntlig
förhandling skall innehålla uppgifter om nämndens sammansättning och
parterna samt en kort redogörelse för förhandlingens gång och för den
utredning som förebringas vid förhandlingen. I protokollet skall också
antecknas vad som förekommer vid förhandlingen i fråga om yrkanden,
medgivanden, bestridanden, invändningar, vitsordanden och utsagor av
sakkunniga.

Protokoll vid muntlig förhandling förs och undertecknas av sekreteraren.
Protokoll vid föredragning förs och undertecknas av föredraganden.
Protokollförare kan också vara annan som ordföranden förordnar. När
protokollet är uppsatt gör ordföranden anteckning om detta på
protokollet.

I fråga om syn på stället gäller bestämmelserna i första och andra
styckena om protokoll vid muntlig förhandling i tillämpliga delar.

Tjänstetillsättning

12 § Bestämmelser om förordnande av nämndens ledamöter och ersättare
finns i 9 § oljekrislagen (1975:197).

13 § Sekreterare och annan personal utses av nämnden.