Förordning (1988:520) med instruktion för Elförsörjningsnämnden

SFS nr
1988:520
Departement/myndighet
Närings- och handelsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1493
Upphävd
1997-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Elförsörjningsnämnden träder i verksamhet vid krig eller när
regeringen annars bestämmer det. Under annan tid skall nämnden hålla
sig underrättad om det aktuella elförsörjningsläget och om
beredskapsplaneringen inom elförsörjningen.

Uppgifter

2 § har upphävts genom förordning (1992:172).

3 § I krig eller när regeringen annars bestämmer det är nämndens
huvudsakliga uppgift att i samverkan med övriga totalförsvarsmyndigheter
tillgodose samhällets behov av el genom att planera, leda och samordna
elförsörjningens resurser. Nämnden övertar också de övriga
totalförsvarsuppgifter inom elförsörjningsområdet som annars åligger
Närings- och teknikutvecklingsverket enligt särskilda föreskrifter.

Av förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och
teknikutvecklingsverket framgår dock att verket i en kris- eller
krigssituation har det övergripande samordningsansvaret för landets
energiförsörjning. Förordning (1992:172).

4 § När förbrukningsreglering av el införs har elförsörjningsnämnden
till uppgift att, i den utsträckning regeringen föreskriver, genomföra
förbrukningsregleringen samt att svara för långsiktig planering och
inriktning av elproduktionen.

I den mån det inte ankommer på någon annan myndighet skall nämnden
besluta de föreskrifter som behövs för att genomföra
förbrukningsregleringarna samt lämna allmänheten information om
regleringsföreskrifter och råd rörande elhushållning.

5 § Nämnden skall också pröva överklagade beslut i den utsträckning
som regeringen bestämmer.

Sammansättning

6 § Nämnden består av högst tolv personer. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

Organisation

7 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

8 § Inom kansliet finns

1. en enhet för förbrukningsfrågor,

2. en enhet för elproduktionsfrågor,

3. en enhet för frågor om materielförsörjning och reparationsverksamhet
samt för rådgivning om tekniska frågor i anslutning till reglering av
produktion och förbrukning av el,

4. en enhet för överklagande- och rättsfrågor, administration,
information, totalförsvarsfrågor samt övriga frågor.

9 § Varje enhet förestås av en enhetschef. En av dem är ställföreträdare
för chefen för kansliet.

Verksförordningens tillämpning

10 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter,

31 § om myndighetens beslut, och

35 § om överklagande.

11 § Nämndens ordförande har det ansvar för verksamheten och de
uppgifter som anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:228).

Ärendenas handläggning

12 § Nämnden avgör i plenum

1. frågor om allmänna riktlinjer för nämndens verksamhet och övriga
frågor av principiellt intresse,

2. sådana frågor som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322),

3.frågor om skiljande från anställning på grund av personliga
förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,

4. frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstägning eller
läkarundersökning. Förordning (1996:228).

13 § I pleniärenden är nämnden beslutför när ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

14 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna.

Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

15 § Ärenden som inte skall avgöras av nämnden i plenum avgörs av
ordföranden. I den mån sådana ärenden inte är av det slaget att de bör
prövas av ordföranden, får de avgöras av chefen för kansliet eller någon
annan tjänsteman enligt vad som anges i nämndens arbetsordning eller i
särskilda beslut.

16 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 15 §
inte behöver föredras.

17 § Ordföranden får utan föredragning fatta beslut som inte kan
uppskjutas till dess ärendet hunnit föredras.

18 § Vid föredragning eller avgörande av pleniärenden som berör någon
annan central förvaltningsmyndighet för frågor om förbrukningsreglering
får företrädare för denna myndighet närvara och yttra sig. Yttrandet
skall antecknas om det innebär skiljaktig mening.

Tjänstetillsättningar m.m.

19 § Nämndens ledamöter utses av regeringen för en tid av högst tre år.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande för en tid av högst tre
år.

20 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

Förordnande att vara ställföreträdare för chefen för kansliet meddelas
av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

21 § har upphävts genom förordning (1996:228).