Förordning (1988:521) med instruktion för Bränslenämnden

SFS nr
1988:521
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:798
Upphävd
1994-07-01

/r3/ Inledande bestämmelser

1 § Bränslenämnden träder i verksamhet vid krig eller när regeringen
annars bestämmer det. Under annan tid skall nämnden hålla sig
underrättad om det aktuella bränsleförsörjningsläget och om
beredskapsplaneringen inom bränsleförsörjningen.

/r3/ Uppgifter

2 § Bränslenämnden har till uppgift att, i den utsträckning som
regeringen föreskriver, genomföra ransonering och annan
förbrukningsreglering av

1. fast bränsle,

2. flytande bränsle för annat ändamål än motordrift,

3. ledningsbunden energi med undantag för elektrisk kraft,

4. smörjmedel.

I den mån det inte ankommer på någon annan myndighet skall nämnden
besluta de föreskrifter som behövs för att genomföra ransoneringarna och
förbrukningsregleringarna samt lämna allmänheten information om
regleringsföreskrifter och råd som rör hushållning med bränsle.

3 § Nämnden skall pröva överklagade beslut i den utsträckning som
regeringen bestämmer.

/r3/ Sammansättning

4 § Nämnden består av högst nio personer. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

/r3/ Organisation

5 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

6 § Inom kansliet finns

1. en enhet för ransonering och förbrukningsreglering,

2. en enhet för överklagande- och rättsfrågor,

3. en enhet för administration,

4. en enhet för information.

7 § Varje enhet förestås av en enhetschef. En av dem är
ställföreträdande för chefen för kansliet. Chefen för kansliet och övrig
personal där är anställda hos statens energiverk.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

8 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på nämnden:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut,

30 § om överklagande.

9 § Nämndens ordförande har det ansvar för verksamheten och de uppgifter
som anges i 4–7, 9 och 10 §§ verksförordningen (1987:1100).

/r3/ Ärendenas handläggning

10 § Nämnden avgör i plenum

1. frågor om allmänna riktlinjer för nämndens verksamhet och övriga
frågor av principiellt intresse,

2. sådana frågor som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100),

3. frågor om skiljande från anställning på grund av personliga
förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,

4. frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning.

11 § I pleniärenden är nämnden beslutför när ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

12 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna.

Om detta förfarande inte är lämpligt får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

13 § Ärenden som inte skall avgöras av nämnden i plenum avgörs av
ordföranden. I den mån sådana ärenden inte är av det slaget att de
behöver prövas av ordföranden, får de avgöras av chefen för kansliet
eller någon annan tjänsteman enligt vad som anges i nämndens
arbetsordning eller i särskilda beslut.

14 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 13 §
inte behöver föredras.

15 § Ordföranden får utan föredragning fatta beslut som inte kan
uppskjutas till dess att ärendet hunnit föredras.

16 § Vid föredragning eller avgörande av pleniärenden som berör någon
annan central förvaltningsmyndighet för frågor om förbrukningsreglering
får företrädare för denna myndighet närvara och yttra sig. Yttrandet
skall antecknas om det innebär skiljaktig mening.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

17 § Nämndens ledamöter utses av regeringen för en tid av högst tre år.

Regeringen utser ordförande och vice ordförande för en tid av högst tre
år. 18 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

Förordnande att vara ställföreträdare för chefen för kansliet meddelas
av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av statens energiverk.

/r3/ Bisysslor

19 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av statens energiverk även i
fråga om chefen för kansliet.