Förordning (1988:522) med instruktion för energiforskningsnämnden

SFS nr
1988:522
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:794
Upphävd
1990-08-01

Uppgifter

1 § Energiforskningsnämnden har till uppgift att inom energiområdet
bevaka forskningsfrågor av långsiktigt och övergripande intresse i syfte
bl. a. att underlätta en omställning av energisystemet. Nämnden skall
härvid identifiera och granska sådana förhållanden som är av vikt för
den långsiktiga utvecklingen på energiområdet samt verka för att de
uppmärksammas i verksamhet på energiområdet.

2 § Nämnden skall i samverkan med programmyndigheterna inom det statliga
energiforskningsprogrammet och andra statliga organ som berörs göra egna
utvärderingar av statens stöd till energiforskning. Med jämna mellanrum
skall nämnden göra övergripande utvärderingar av statens stöd till
energiforskning.

3 § Nämnden skall utreda frågor om former för och inriktning av
forskning och utveckling inom energiområdet. Nämnden skall härvid

1. bedöma behovet av åtgärder för att bevara och utveckla inhemsk
kompetens inom energiforskningsområdet med hänsyn till en omställning av
energisystemet,

2. bevaka hur resultaten av energiforskningen nyttiggörs inom
näringslivet,

3. bevaka hur energiforskningen samverkar med annan verksamhet inom
högskolan m. m.,

4. bevaka att energiforskningen samordnas med forskning inom andra
områden,

5. uppmärksamma forskningsbehov som är gemensamma inom energiområdet
samt internationella samarbetsmöjligheter.

4 § Nämnden skall enligt förordningen (1987:819) om statligt stöd till
energiforskning svara för stöd till forskning inom programmet Allmänna
energisystemstudier.

Verksförordningens tillämpning

5 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden med
undantag av 2 och 19 §§.

Nämndens ledning

6 § Energiforskningsnämndens direktör är chef för nämnden.

Styrelsen

7 § Nämndens styrelse består av högst tolv personer, direktören
medräknad. En av ledamöterna är ordförande och en är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

8 § Inom nämnden finns två byråer, nämligen en utredningsbyrå och en
byrå för programmet för Allmänna energisystemstudier. Inom nämnden finns
vidare en administrativ enhet.

Varje byrå leds av en byråchef.

Rådgivande organ

9 § Till energiforskningsnämnden är knutna ett utvärderingsråd och ett
planeringsråd för programmet Allmänna energisystemstudier. Ordförande i
råden är nämndens direktör. Övriga ledamöter i råden tillsätts av
regeringen på förslag av nämnden.

Styrelsens ansvar och uppgifter

10 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen besluta i viktigare frågor om planläggning och genomförande av
åtgärder inom nämndens verksamhetsområde.

Tjänstetillsättning

11 § Direktören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som byråchef tillsätts av regeringen efter anmälan av
direktören.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

12 § Förordnande att vara direktörens ställföreträdare meddelas av
regeringen för en bestämd tid.

13 § Andra styrelseledamöter än direktören förordnas av regeringen för
en bestämd tid.

Förordnande att vara styrelsens ordförande eller vice ordförande
meddelas av regeringen för en bestämd tid.

Bisysslor

14 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om
byråchefer.