Förordning (1988:523) med instruktion för statens kärnkraftinspektion

SFS nr
1988:523
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:520
Upphävd
2006-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:521

Uppgifter

1 § Statens kärnkraftinspektion är central förvaltningsmyndighet med uppgift
att övervaka dels säkerheten vid kärnteknisk verksamhet, dels genomförandet
av den forskning och utveckling och det program för bl. a. sådana frågor som
avses i 11 och 12 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Dessutom skall
kärnkraftinspektionen handlägga vissa finansieringsfrågor på kärnavfalls-
området. Förordning (1992:480).

2 § Inspektionen skall särskilt

1. följa utvecklingen på kärnenergiområdet, i synnerhet
beträffande säkerhetsfrågor,

2. utreda frågor om och ta initiativ till åtgärder för att höja
säkerheten hos kärntekniska anläggningar,

3. följa utvecklingen i fråga om metoder för hantering och
slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från
detta samt för avställning och rivning av kärntekniska
anläggningar,

4. ta initiativ till sådan forskning och utveckling som rör
dels säkerheten hos kärnkraftverk och andra kärntekniska
anläggningar dels säkerheten vid transport av kärnämne eller
kärnavfall och dels säkerheten hos sådana metoder för hantering
och förvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall som används
eller kan komma att användas och metoder för avställning och
rivning av reaktoranläggningar, i den mån inte någon annan
myndighet har sådana uppgifter, samt i övrigt ta initiativ till
sådan forskning som behövs för att inspektionen skall kunna
fullgöra sina åligganden,

5. aktivt bidra till att ge allmänheten insyn i och information
om det arbete på kärnsäkerhets- och kärnavfallsområdet som
bedrivs i landet,

6. ha hand om sådana uppgifter som följer av Sveriges
internationella åtaganden eller av något annat skäl är
påkallade från allmän synpunkt med avseende på kontroll av
kärnämnen, kärnteknisk utrustning, kärntekniska verksamheter
samt forsknings- och utvecklingsverksamheter som har anknytning
till kärntekniska verksamheter,

7. ha beredskap för teknisk rådgivning till myndigheter
ansvariga för befolkningsskyddet, om en olycka i kärnteknisk
verksamhet inträffar inom eller utom landet, och

8. besluta om användningen av avgiftsmedel enligt lagen
(1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt
kärnbränsle m.m. och lagen (1988:1597) om finansiering av
hanteringen av visst radioaktivt avfall m.m., utom när
regeringen skall fatta ett sådant beslut. Förordning (2000:170).

2 a § Inspektionen skall bistå Statens råd för kärnavfallsfrågor
– KASAM – i anslutning till dess uppdrag att redovisa sin självständiga
bedömning av det program som avses i 12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet. Förordning (1992:480).

3 § Föreskrifter om inspektionens medverkan i totalförsvaret
finns i förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida
krishantering och höjd beredskap. Förordning (2002:521).

3 a § Inspektionen får för informationsutbyte på det
kärntekniska området med myndigheter i andra länder ingå avtal
om de närmare villkoren för sådant informationsutbyte.

Inspektionen får, vid bilateralt utvecklingssamarbete på det
kärntekniska området som regeringen har beslutat om, ingå avtal
om närmare villkor för samarbetet med samarbetsländerna
(proceduravtal) samt ändra eller uppsäga sådana avtal som
inspektionen ingått. Förordning (2001:621).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på inspektionen
med undantag av 2 §. Förordning (1995:1549).

Inspektionens ledning

5 § Inspektionens generaldirektör är chef för inspektionen.

6 § har upphävts genom förordning (1995:1549).

7 § har upphävts genom förordning (1995:1549).

Rådgivande nämnder

8 § Till inspektionen är som rådgivande organ knutna

1. en nämnd för frågor om reaktorsäkerhet,

2. en nämnd för frågor om kontroll av kärnämne,

3. en nämnd för frågor om forskning och utveckling på
kärnsäkerhetsområdet.

Varje nämnd består av ordförande och högst sex andra ledamöter.

Regeringen utser ordförande i de rådgivande nämnderna. Övriga
ledamöter utses av inspektionen.

Förordnandena ges för en bestämd tid.
Förordning (1995:1549).

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på inspektionen.

10 § har upphävts genom förordning (1995:1549).

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall
styrelsen besluta

1. om förslag till dels avgifter enligt 5 § lagen (1992:1537) om
finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m. m., dels
omfattningen av de säkerheter som skall ställas enligt lagen,

2. i frågor om granskning och utvärdering av det program som avses i
12 § lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet,

3. om förslag till ändring av avgift enligt 3 § lagen (1988:1597) om
finansiering av hanteringen av visst radioaktivt avfall m. m., och

4. om utseende av andra ledamöter än ordföranden i de nämnder som
anges i 8 §. Förordning (1995:1549).

12 § har upphävts genom förordning (1995:1549).

13 § har upphävts genom förordning (1995:822).

14 § har upphävts genom förordning (1995:1549).

15 § har upphävts genom förordning (1995:822).

Övergångsbestämmelser

1992:480

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992, då förordningen (1990:506)
med instruktion för statens kärnbränslenämnd skall upphöra att gälla.