Förordning (1988:524) med instruktion för samrådsnämnden för kärna vfallsfrågor;

SFS nr
1988:524
Departement/myndighet
Miljö- och naturresursdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:506
Upphävd
1990-07-01

Uppgifter

1 § Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor är ett expertorgan för
rådgivning och samråd inom kärnavfallsområdet och i fråga om avveckling
av kärntekniska anläggningar.

2 § Nämnden skall särskilt

1. främja informationsutbyte mellan statens strålskyddsinstitut, statens
kärnkraftinspektion och statens kärnbränslenämnd i fråga om dessa
myndigheters forskningsverksamhet avseende kärnavfallshantering och
avveckling av kärntekniska anläggningar,

2. lämna råd i ärenden med anknytning till kärnavfallshantering och
avveckling av kärntekniska anläggningar, när detta begärs av statens
strålskyddsinstitut, statens kärnkraftinspektion eller statens
kärnbränslenämnd.

3 § Nämnden skall till regeringen */k/ dels */-k/ årligen senast den 31
december lämna en berättelse om sin verksamhet under det senaste
budgetåret, */k/ dels */-k/ vartannat år med början år 1989 redovisa sin
bedömning av kunskapsläget på kärnavfallsområdet.

/r3/ Sammansättning

4 § Nämnden består av en ordförande och högst tio andra ledamöter.

/r3/ Organisation

5 § Nämnden är i administrativt hänseende knuten till statens
strålskyddsinstitut.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

6 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på nämnden:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut,

30 § om överklagande.

7 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4–7 och 10 §§ verksförordning (1987:1100).

/r3/ Ärendenas handläggning

8 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fem andra ledamöter
är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledmöter
vara närvarande.

9 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte
behöver prövas av nämnden.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 §
inte behöver föredras.

11 § Cheferna för statens strålskyddsinstitut, statens
kärnkraftinspektion och statens kärnbränslenämnd får närvara vid
nämndens sammanträden.

/r3/ Förordnanden

12 § Ordförande och andra ledamöter utses av regeringen för en bestämd
tid. En av ledamöterna utses efter förslag av statens
strålskyddsinstitut, en efter förslag av statens kärnkraftinspektion och
en efter förslag av statens kärnbränslenämnd.

Nämnden utser sekreterare.