Förordning (1988:525) med instruktion för Kemikalieinspektionen

SFS nr
1988:525
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1064
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:741

Uppgifter

1 § Kemikalieinspektionen är central förvaltningsmyndighet för
ärenden om hälso- och miljörisker med kemiska produkter och
biotekniska organismer, i den mån inte någon annan myndighet
har detta till uppgift. Förordning (1998:921).

1 a § Kemikalieinspektionen ansvarar för samordning,
utveckling, uppföljning, utvärdering, rapportering och
information i fråga om miljökvalitetsmålet Giftfri miljö.
Förordning (2006:1143).

2 § Inspektionen skall särskilt

1. uppmärksamt följa utvecklingen i fråga om förekomsten av
kemiska produkter och biotekniska organismer och de risker
användningen av dessa kan medföra,

2. utöva tillsyn enligt miljöbalken i enlighet med vad som
framgår av förordningen (1998:900) om tillsyn enligt
miljöbalken,

3. pröva frågor om godkännande av bekämpningsmedel och svara
för annan förhandsgranskning av kemiska produkter och
biotekniska organismer,

4. föra och utveckla register över kemiska produkter och
biotekniska organismer,

5. utreda, sammanställa och dokumentera verksamheten avseende
kemiska produkter och biotekniska organismer och de hälso- och
miljörisker sådana produkter och organismer kan medföra,

6. lämna information inom området för kontroll av kemikalier
och biotekniska organismer,

7. stödja regionala och lokala tillsynsmyndigheter inom området
för kontroll av kemikalier och biotekniska organismer,

8. medverka i det internationella samarbetet inom området för
kontroll av kemikalier och biotekniska organismer,

9. ansvara för officiell statistik enligt förordningen
(2001:100) om den officiella statistiken. Förordning (2001:106).

2 a § Kemikalieinspektionen skall i fråga om sitt
miljömålsarbete enligt 1 a § rapportera till det miljömålsråd
som finns inom Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken
rapportering som behövs. Förordning (2006:1143).

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på inspektionen
med undantag av 2 §. Förordning (1995:1334).

Inspektionens ledning

4 § Inspektionens generaldirektör är chef för inspektionen.

Rådet för Reach-frågor

5 § Till inspektionen är det knutet ett råd för information och
samverkan mellan näringsliv, myndigheter och andra berörda
intressenter i informationsfrågor och andra frågor som rör
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av
den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande
och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en
europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG
och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv
76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG,
93/105/EG och 2000/21/EG. Förordning (2007:34).

6 § Rådet för Reach-frågor består av en ordförande och högst
tretton andra ledamöter som representerar myndigheter,
näringsliv och andra berörda intressenter. Inspektionens
generaldirektör är rådets ordförande. Regeringen utser övriga
ledamöter för en period av två år efter förslag från de berörda
intressenterna. Rådet utser inom sig vice ordförande.
Förordning (2007:741).

Toxikologiska rådet

7 § Till inspektionen är ett toxikologiskt råd knutet. Rådet är ett
expertorgan för rådgivning och samråd i toxikologiska frågor.

Till rådets uppgifter hör att verka för en hög vetenskaplig standard i
myndigheternas analyser av risker med kemiska ämnen, att ge
myndigheterna vägledning i deras arbete med kriterier och principer för
vetenskapliga tolkningsfrågor samt att medverka till en sådan samordning
att myndigheterna kan göra grundläggande delar av riskanalysen på ett så
enhetligt sätt som möjligt.

8 § Toxikologiska rådet består av inspektionens generaldirektör,
som är rådets ordförande, och representanter för myndigheter samt
enskilda forskare. Ledamöterna förordnas av regeringen för en bestämd
tid. Rådet utser inom sig vice ordförande. Förordning (1995:1334).

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
inspektionen.

10 § har upphävts genom förordning (1995:1334).

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som är av mindre vikt eller som saknar principiell
betydelse.

12 § har upphävts genom förordning (1995:1334).

13 § har upphävts genom förordning (1995:1334).

14 § har upphävts genom förordning (1995:1334).

15 § har upphävts genom förordning (1995:1334).