Förordning (1988:530) om expertgruppen för identifiering vid katastroffall

SFS nr
1988:530
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1988-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1138

1 § När en större olyckshändelse eller naturkatastrof har
inträffat ska vid behov en särskild expertgrupp hjälpa till
vid identifiering av omkomna (expertgruppen för identifiering
vid katastroffall). Polismyndigheten får efter samråd med
Rättsmedicinalverket meddela föreskrifter om expertgruppens
organisation och verksamhet.

Vid identifiering i samband med katastroffall utomlands av
omkomna svenska medborgare och andra personer med nära
anknytning till Sverige får expertgruppen på begäran av
myndigheterna på olycksplatsen också hjälpa till vid
identifiering av andra personer. Förordning (2014:1138).

2 § Polismyndigheten beslutar efter samråd med
Rättsmedicinalverket om att sända ut expertgruppen och om
gruppens sammansättning vid katastroffall inom landet. När
ett katastroffall inträffat utomlands ska Polismyndigheten
även samråda med Regeringskansliet.

I expertgruppen kan polismän, rättsläkare, rättsodontologer
och rättsmedicinska assistenter ingå och, om det behövs,
annan lämplig personal. En företrädare för Polismyndigheten
ska utses till chef för gruppen. Förordning (2014:1138).

3 § Varje deltagare i gruppen får ersättning dels med ett
engångsbelopp för varje uppdrag på 2 500 kronor, dels med ett
belopp som motsvarar de avlöningsförmåner deltagaren gått
miste om i samband med tjänstledighet för uppdraget.

4 § Polismyndigheten betalar ersättning för uppdrag som
deltagare i expertgruppen, kostnader för nödvändig utrustning
för gruppens arbete och övriga kostnader som kan uppkomma i
samband med ett uppdrag. Förordning (2014:1138).