Förordning (1988:531) med instruktion för Styrelsen för internationell utveckling (SIDA);

SFS nr
1988:531
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:869
Upphävd
1995-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Styrelsen för internationell utveckling, Swedish International
Development Authority (SIDA), är en myndighet för det direkta
utvecklingssamarbete som Sverige bedriver med utvecklingsländer.

I den omfattning regeringen särskilt föreskriver handlägger SIDA
dessutom ärenden som rör samarbete på utvecklingsområdet med
mellanstatliga organisationer. SIDA har vidare, om inte regeringen
bestämmer något annat, tillsyn över biståndsinsatser som genomförs av
annan svensk myndighet, organisation eller företag med bidrag från SIDA.

2 § SIDA skall i sitt samarbete med internationella organisationer samt
myndigheter och organisationer i andra länder anpassa sig till
utrikesförvaltningens allmänna verksamhet och principer. Förordning
(1992:270).

3 § SIDA skall särskilt

1. sörja för eller bistå vid rekrytering, utbildning och handledning av
personal inom utvecklingssamarbetet samt förse personal inom det direkta
utvecklingssamarbetet med information och instruktioner,

2. sprida information om utvecklingen i u-länderna och det svenska
utvecklingssamarbetet.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen skall tillämpas på SIDA med undantag av 2, 18 och
30 §§.

/r3/ Myndighetens ledning

5 § SIDA:s generaldirektör är chef för myndigheten.

/r3/ Styrelsen

6 § SIDA:s styrelse består av högst tolv personer, generaldirektören
medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Organisationen

7 § SIDA:s verksamhet är organiserad i en enda myndighet. Vid denna är
samtliga tjänster inrättade och personalen anställd.

Inom myndigheten finns sex avdelningar, nämligen fyra avdelningar med
regionansvar där biståndskontoren ingår, en avdelning med byråer med
ansvar för olika sektorer samt en administrativ avdelning. Varje
avdelning leds av en avdelningschef.

Avdelningen för byråer med ansvar för olika sektorer svarar för den
administrativa ledningen av byråerna och för att sakkunskap finns
tillgänglig inom sektorerna. I verksamhetsplaneringen tilldelas
avdelningarna med regionansvar denna sakkunskap efter behov. Ledningen
av planering, genomförande och uppföljning av projekt och program
ankommer på avdelningschef med regionansvar. Förordning (1992:270).

8 § Biståndskontor inrättas efter beslut av regeringen.

/r3/ Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på SIDA.

/r3/ Personalansvarsnämnden

10 § SIDA:s personalansvarsnämnd består — förutom av generaldirektören
och personalföreträdarna — av chefen för den administrativa
avdelningen, chefen för personalbyrån och chefen för det juridiska
sekretariatet.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst fyra andra ledamöter är
närvarande. Förordning (1992:270).

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

11 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Tjänster som avdelningschef tillsätts av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Tjänster som chef vid biståndskontoren tillsätts av SIDA efter samråd
med utrikesdepartementet. Om chefen samtidigt är chef för en
utlandsmyndighet, tillsätts tjänsten dock av regeringen efter anmälan av
generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av SIDA.

SIDA får tillsätta tjänster utan att de har kungjorts lediga till
ansökan. Förordning (1989:779).

12 § Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas
av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av
generaldirektören.

13 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

/r3/ Delegering av beslutanderätt i vissa fall

14 § SIDA får överlämna åt utlandsmyndighet eller annan myndighet att på
SIDA:s vägnar avgöra ärenden som är sådana att de inte behöver prövas av
SIDA:s styrelse eller generaldirektören.

SIDA får träffa avtal med myndigheter, organisationer, företag och andra
om att genomföra beslutade biståndsinsatser. Förordning (1992:270).

/r3/ Bisysslor

15 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av SIDA även i fråga om
avdelningschefer.

/r3/ Överklagande

16 § SIDA:s beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om
något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

SIDA:s beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt
föreskrivet.