Förordning (1988:532) med instruktion för styrelsen för u-landsforskning (SAREC)

SFS nr
1988:532
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:869
Upphävd
1995-07-01

Uppgifter

1 § Styrelsen för u-landsforskning, Swedish Agency for Research
Co-operation with Developing Countries (SAREC), har till uppgift
att stärka u-ländernas kapacitet för forskning och att främja sådan
forskning som kan bidra till en utveckling i enlighet med målen för
den svenska utrikespolitiken. Förordning (1993:1260).

2 § SAREC skall särskilt

1. främja forskning och bevaka forskningsfrågor inom områden som är
betydelsefulla för u-länderna och för utvecklingssamarbetet,

2. handlägga frågor rörande samarbete med och biståndsfinansierat stöd
till u-länderna på forskningens område samt stöd till u-landsinriktade
internationella forskningsprogram,

3. fördela anslag för u-landsforskning i Sverige,

4. ta initiativ till forskningsinsatser inom områden för
u-landsforskning.

3 § SAREC skall i sitt samarbete med internationella organisationer samt
myndigheter och organisationer i andra länder anpassa sig till
utrikesförvaltningens allmänna verksamhet och principer. Förordning
(1992:271).

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på SAREC med undantag
av 2, 18 och 30 §§.

Myndighetens ledning

5 § SAREC:s generaldirektör är chef för myndigheten. Förordning
(1992:271).

Styrelsen

6 § SAREC:s styrelse består av en ordförande och högst elva andra
personer, generaldirektören medräknad.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande. Förordning (1992:271).

Organisation

7 § Inom SAREC finns två avdelningar, nämligen administrativa
avdelningen och programavdelningen.

Den administrativa avdelningen förestås av en administrativ chef
och programavdelningen av en programchef. Förordning (1994:278).

8 § har upphävts genom förordning (1994:278).

Personalföreträdare

9 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på SAREC.

Personalansvarsnämnden

10 § Personalansvarsnämnden för SAREC består — förutom av
generaldirektören och personalföreträdarna — av administrativa
chefen och programchefen.

Nämnden är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande.
Förordning (1993:1260).

Styrelsens ansvar och uppgifter

11 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100)
skall styrelsen besluta i följande frågor:

1. forskningsärenden,

2. mandat för och sammansättning av de vetenskapliga
referensgrupperna för SAREC: s stöd till svensk u-landsforskning.
Förordning (1993:1260).

Tjänstetillsättning m. m.

12 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd
tid.

Tjänster som administrativ chef och programchef tillsätts av
regeringen efter anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av SAREC. Förordning (1993:1260).

13 § Ordföranden och andra styrelseledamöter än generaldirektören utses
av regeringen för en bestämd tid. Styrelsen skall vara sammansatt så att
nära kontakt med forskningen säkerställs.

Styrelsen utser vice ordförande bland sina ledamöter. Förordning
(1992:271).

Delegering av beslutanderätt i vissa fall

14 § SAREC får överlämna åt en utlandsmyndighet att på SAREC:s vägnar
avgöra ärenden som är sådana att de inte behöver prövas av SAREC:s
styrelse eller generaldirektören.

SAREC får träffa avtal med myndigheter, organisationer, företag och
andra om att genomföra beslutade biståndsinsatser. Förordning
(1992:271).

Bisysslor

15 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av SAREC även i fråga
om administrativ chef och programchef. Förordning (1993:1260).

Överklagande

16 § SAREC:s beslut i personalärenden får överklagas hos regeringen, om
något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

SAREC:s beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är särskilt
föreskrivet.

Övriga bestämmelser

17 § SAREC skall samråda och samverka med SIDA i administrativa frågor.

18 § SAREC bör samråda med forskningsråd i Sverige och med
forskningsrådsnämnden i frågor av gemensamt intresse. SAREC skall efter
samråd med forskningsrådsnämnden och myndigheter i Sverige som förvaltar
av SAREC anvisade medel meddela föreskrifter i fråga om dessa medel.
Föreskrifterna skall innehålla bestämmelser om de uppgifter som skall
lämnas vid ansökan om anslag och om villkor för disposition och
redovisning av anslag samt om skyldighet för anslagsmottagaren att till
styrelsen lämna redogörelse för den verksamhet för vilken anslagen
utgår.