Förordning (1988:533) med instruktion för styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum);

SFS nr
1988:533
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1995:869
Upphävd
1995-07-01

/r3/ Uppgifter

1 § Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) har till
uppgift att anordna utbildning i språk och u-landskunskap samt att ge
information och rådgivning om lämplig utbildning inför uppdrag i
u-länder.

2 § Sandö U-centrum skall särskilt

1. anordna allmänna kurser i u-landskunskap, på upp till en termin, i
syfte att främja rekrytering av personal i Sverige för uppdrag i
u-länder,

2. ge förberedande utbildning inför uppdrag i u-land för volontärer från
folkrörelser och andra enskilda organisationer,

3. mot avgift anordna kurser i u-landsfrågor och språk för olika
intressegrupper, företag och organisationer,

4. i samarbete med övriga biståndsmyndigheter ge myndigheter,
folkrörelser och andra enskilda organisationer samt företag och enskilda
information och rådgivning om lämplig utbildning inför uppdrag i
u-länder,

5. i samverkan med myndigheter, folkrörelser, enskilda organisationer,
utbildningsanstalter och företag utveckla och förbättra de pedagogiska
metoderna för utbildning inför u-landsuppdrag,

6. upprätta ett register över de personer som vid Sandö-skolan genomgått
den allmänna utbildningen för uppdrag i u-länder.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen skall tillämpas på Sandö U-centrum med undantag av
2, 18 och 30 §§.

/r3/ Myndighetens ledning

4 § Rektorn vid Sandö U-centrum är chef för myndigheten.

/r3/ Styrelsen

5 § Styrelsen består av en ordförande och högst tio andra personer,
rektorn medräknad.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Personalföreträdare

6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Sandö
U-centrum.

/r3/ Personalansvarsnämnden

7 § Sandö U-centrums personalansvarsnämnd består — förutom av rektorn
och personalföreträdarna — av två personer som styrelsen utser. Rektorn
är nämndens ordförande.

Nämnden är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande.

/r3/ Tjänstetillsättning m. m.

8 § Rektorn förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av Sandö U-centrum.

9 § Ordföranden och andra styrelseledamöter än rektorn utses av
regeringen för en bestämd tid.

/r3/ Överklagande

10 § Sandö U-centrums beslut i personalärenden får överklagas hos
regeringen, om något annat inte följer av

— lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att
pröva vissa mål,

— lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,

— andra föreskrifter.

Sandö U-centrums beslut i andra ärenden får överklagas bara om det är
särskilt föreskrivet.