Djurskyddslag (1988:534)

SFS nr
1988:534
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:699

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag avser vård och behandling av husdjur och
försöksdjur. Den avser också andra djur om de hålls i
fångenskap. Lag (2005:1226).

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen

1 a § Lagen kompletterar sådana bestämmelser i EG-förordningar
(EG-bestämmelser) som faller inom lagens tillämpningsområde.
Regeringen skall i Svensk författningssamling ge till känna
vilka grundförordningar som avses.

I fråga om EG-bestämmelser som faller inom flera lagars
tillämpningsområde tillkännager regeringen på samma sätt som i
första stycket vilka bestämmelser som kompletteras av denna
lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet fatta beslut
som behövs som komplettering av EG-bestämmelserna.
Lag (2006:809).

Definitioner

1 b § Med försöksdjur avses djur som används eller är avsedda
att användas i djurförsök.

Med försöksdjur avses även djur som har använts eller har
varit avsedda att användas i djurförsök och som förvaras på en
anläggning eller i ett annat förvaringsutrymme för
försöksdjur. Lag (2012:526).

1 c § Med djurförsök avses användning av djur för

1. vetenskaplig forskning,

2. sjukdomsdiagnos,

3. utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska
produkter,

4. undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas,
utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning
eller om djuret orsakas eller riskerar att orsakas lidande,
samt

5. andra jämförliga ändamål.

Med djurförsök enligt denna lag avses också framställning av
djur med förändrad arvsmassa, om gentekniska, kemiska eller
andra liknande metoder används samt, i de fall djur kan
orsakas lidande, bevarande genom avel av en stam av djur med
förändrad arvsmassa med bibehållande av djurens genetiska
egenskaper. Lag (2012:526).

Grundläggande bestämmelser om hur djur skall hållas och skötas

2 § Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande
och sjukdom.

Djur som används i djurförsök skall inte anses vara utsatta för
onödigt lidande eller sjukdom vid användningen, om denna har
godkänts av en djurförsöksetisk nämnd. Lag (2005:1226).

3 § Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och
tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet ska vara av god
kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras.

Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge
djuren tillräckligt utrymme och skydd. Stall och andra
förvaringsutrymmen för djur ska hållas rena.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om

1. utfodring och vattning av djur, och

2. stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn.

Första stycket gäller inte försöksdjur, om djuret inte hålls i
fångenskap. Lag (2007:1394).

3 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. skyldighet att låta förpröva stall och andra
förvaringsutrymmen för djur samt hägn, och

2. skyldighet att låta förpröva ny teknik inom djurhållningen.

Regeringen får meddela föreskrifter om att den myndighet som
regeringen bestämmer ska ålägga den som inte låter förpröva
stall, andra förvaringsutrymmen för djur eller hägn att betala
en särskild avgift. Den särskilda avgiften ska uppgå till minst
10 000 kr och högst 40 000 kr. När föreskrifter om avgiftens
storlek meddelas ska hänsyn tas till förprövningens komplexitet
och omfattning.

Avgiften ska tas ut av den som ägde stallet, förvaringsutrymmet
eller hägnet när en åtgärd som kräver förprövning vidtogs.

Om det finns särskilda skäl får ägaren av stallet,
förvaringsutrymmet eller hägnet helt eller delvis befrias från
avgiften. Lag (2007:1394).

3 b § Om en åtgärd i fråga om stall, annat förvaringsutrymme
för djur eller hägn som kräver förprövning enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av 3 a § första stycket 1 har vidtagits
utan sådan prövning, ska den myndighet som regeringen bestämmer
förbjuda att utrymmet eller hägnet används för att hysa djur.
Förbud ska dock inte meddelas, om myndigheten finner att
åtgärden kan godkännas i efterhand. Lag (2007:1394).

4 § Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett
sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet
att bete sig naturligt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud
mot viss djurhållning. Lag (2007:362).

5 § Djur får inte överansträngas.

Inte heller får de agas eller drivas på med redskap som lätt
kan såra eller på annat sätt skada djuret.

6 § Djur får inte hållas bundna på ett för djuren plågsamt sätt
eller så att de inte kan få behövlig rörelsefrihet eller vila
eller tillräckligt skydd mot väder och vind.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om hur djur får hållas bundna.
Lag (2007:362).

7 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot
försäljning eller annan överlåtelse av djur. Lag (2007:362).

8 § Vid transport av djur skall transportmedlet vara lämpligt
för ändamålet och ge djuret skydd mot värme och köld samt mot
stötar, skavning och liknande. I den utsträckning det behövs
skall djuren hållas skilda från varandra.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om villkor för eller förbud
mot transport av djur. Lag (2007:362).

9 § Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt
beteende visar tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges
nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder
vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret
måste avlivas omedelbart. Lag (2003:1077).

Sexuella handlingar med djur

9 a § Det är förbjudet att genomföra sexuella handlingar med
djur.

Förbudet omfattar inte handlingar som utförs av
veterinärmedicinska skäl, i samband med avel eller av
liknande berättigade skäl. Lag (2014:112).

Operativa ingrepp m.m.

10 § Det är förbjudet att göra operativa ingrepp på eller ge
injektioner till djur i andra fall än när det är befogat av
veterinärmedicinska skäl.

Första stycket gäller inte ingrepp som görs eller injektioner
som ges i sådan verksamhet som har godkänts av en
djurförsöksetisk nämnd.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om operativa ingrepp på eller
injektioner till djur samt föreskrifter om undantag från
första stycket, om det finns särskilda skäl. Lag (2007:362).

11 § En veterinär eller någon annan som tillhör
djurhälsopersonalen enligt lagen (2009:302) om verksamhet inom
djurens hälso- och sjukvård ska anlitas, om någon av följande
åtgärder behöver vidtas:

1. operativa ingrepp på eller injektioner till djur,

2. annan behandling i syfte att förebygga, påvisa, lindra
eller bota sjukdom eller skada hos ett djur, om behandlingen
kan orsaka lidande som inte är obetydligt, eller

3. behandling under allmän bedövning eller under lokal
bedövning genom injektion.

Första stycket gäller inte brådskande åtgärder som vidtas i
syfte att rädda djurets liv eller att lindra dess lidande.

I sådan verksamhet som har godkänts av en djurförsöksetisk
nämnd får injektioner ges och ingrepp och behandlingar
utföras också av den som har föreskriven utbildning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från första stycket.
Lag (2009:303).

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot

1. tillförsel av hormoner eller andra ämnen till djur för att
påverka djurets egenskaper i annat syfte än att förebygga,
påvisa, lindra eller bota sjukdom eller sjukdomssymptom, eller

2. avel med sådan inriktning som kan medföra lidande för djuren
eller påverka djurens naturliga beteenden.

Första stycket 1 gäller inte ämnen som omfattas av lagen
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter.
Lag (2007:362).

12 a § Har upphävts genom lag (2009:303).

Slakt m.m.

13 § När djur förs till slakt och när de slaktas ska de skonas
från onödigt obehag och lidande. Detsamma gäller när djur
avlivas i andra fall. Lag (2012:526).

14 § Husdjur skall vid slakten vara bedövat när blodet tappas
av. Andra åtgärder vid slakten får inte vidtas innan djuret är
dött.

Första stycket första meningen gäller inte om ett djur till
följd av sjukdom eller olycksfall måste slaktas genast.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om undantag från första stycket första
meningen för fjäderfä och kaniner. Lag (2007:362).

15 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter om slakt och om avlivning
av djur i andra fall. Lag (2007:362).

Tillståndsplikt för viss djurhållning

16 § Tillstånd till verksamheten ska den ha som yrkesmässigt
eller i större omfattning

1. håller, föder upp, upplåter eller säljer sällskapsdjur eller
tar emot sällskapsdjur för förvaring eller utfodring,

2. håller, föder upp, upplåter eller säljer hästar eller tar
emot hästar för förvaring eller utfodring eller använder hästar
i ridskoleverksamhet, eller

3. föder upp pälsdjur.

Frågor om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen
bestämmer. Myndigheten får också återkalla ett beviljat
tillstånd.

Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till att den
sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och att de
anläggningar i vilka verksamheten ska bedrivas är lämpliga från
djurskyddssynpunkt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. villkoren för att en verksamhet ska anses vara av större
omfattning,

2. undantag från första stycket. Lag (2008:660).

Tävling med djur och förevisning av djur

17 § Djur får inte tränas för eller användas vid tävling på
sådant sätt att de utsätts för lidande. Detsamma gäller vid
film-, videogram- eller televisionsinspelning och föreställning
eller annan förevisning som anordnas för allmänheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om sådan användning av djur.
Lag (2007:362).

18 § Ett djur som tränas för eller deltar i tävling på
tävlingsbana får inte utsättas för dopning eller andra
otillbörliga åtgärder som påverkar djurets prestationsförmåga
eller temperament.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vilka åtgärder som är otillåtna.
Lag (2007:362).

Djurförsök

19 § Djurförsök får äga rum endast under förutsättning

1. att det syfte som avses med verksamheten inte kan uppnås med
någon annan tillfredsställande metod utan användning av djur,

2. att så få djur som möjligt används,

3. att verksamheten utformas så att djuren inte utsätts för
större lidande än vad som är absolut nödvändigt, och

4. att det vid verksamheten inte används andra djur än sådana
som fötts upp för ändamålet. Lag (2005:1226).

19 a § För att få använda, föda upp, förvara eller
tillhandahålla försöksdjur fordras tillstånd av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer. Ett tillstånd
får återkallas.

I tillståndet ska anges

1. den fysiska person som är innehavare av tillståndet eller,
om innehavaren är en juridisk person, en ställföreträdare för
denne, och

2. de personer som innehar de funktioner som anges i 20 §
första styckena 1 och 2.

Vid tillståndsprövningen ska särskild hänsyn tas till om den
sökande kan anses lämplig att bedriva verksamheten och om de
anläggningar som verksamheten ska bedrivas i är lämpliga från
djurskyddssynpunkt.

Vid prövning av tillstånd till uppfödning av försöksdjur ska
hänsyn också tas till behovet av sådana djur. Lag (2012:526).

19 b § Den person som avses i 19 a § andra stycket 1 ska se
till att verksamheten bedrivs enligt denna lag, de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt de EU-
bestämmelser som kompletteras av lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter eller i det enskilda fallet
besluta om uppgifter som ska genomföras enligt första stycket
och om utbildning och kompetens som ska finnas vid utförandet
av sådana uppgifter. Lag (2012:526).

20 § Vid verksamhet som avses i 19 a § ska det finnas

1. en eller flera föreståndare som ansvarar för att bedriva
verksamheten,

2. en veterinär eller, när det är lämpligare, en annan
kvalificerad expert som ger råd och anvisningar om hur
verksamheten ska bedrivas och som bistår vid behandling av
djuren,

3. personal som är tillräckligt stor för verksamheten och som
har den utbildning och kompetens som behövs för verksamheten,
och

4. ett djurskyddsorgan som ger råd till personalen i frågor om
djurskydd och övervakar verksamheten från djurskyddssynpunkt.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter eller i det enskilda fallet
besluta om vilka uppgifter och vilken utbildning och kompetens
som en föreståndare, en veterinär eller en expert ska ha och
om vilken utbildning och kompetens personalen ska ha.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om djurskyddsorganets
uppgifter och sammansättning. Lag (2012:526).

21 § Utöver tillstånd enligt 19 a § krävs för användning av
djur i ett djurförsök godkännande från etisk synpunkt av en
regional djurförsöksetisk nämnd innan användningen påbörjas.
Vid prövningen av ett sådant ärende ska försökets betydelse
vägas mot lidandet för djuret.

Försöket ska utifrån graden av lidande hos djuret
klassificeras i någon av kategorierna terminal, ringa svårhet,
måttlig svårhet eller avsevärd svårhet.

En ansökan om djurförsök får bifallas endast om en sådan
användning av djur kan anses angelägen från allmän synpunkt
och förutsättningarna i 19 § 1-3 är uppfyllda.

Vid prövningen av ärendet ska det även beslutas om försöket
ska utvärderas i efterhand.

En djurförsöksetisk nämnd får återkalla ett godkännande enligt
första stycket om djurförsöket inte utförs i enlighet med
godkännandet. Lag (2012:526).

21 a § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. ansökan om användning av djur i djurförsök, och

2. undantag från kravet på godkännande av djurförsök.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om

1. prövningen av ett ärende om godkännande av djurförsök, och

2. utvärderingen i efterhand av godkända djurförsök.
Lag (2012:526).

21 b § Det ska finnas en central djurförsöksetisk nämnd som
ska

1. pröva överklaganden enligt 37 a § första stycket av en
regional djurförsöksetisk nämnds beslut, och

2. utföra en sådan utvärdering i efterhand som avses i 21 §
fjärde stycket. Lag (2012:526).

21 c § Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska bestå av en
ordförande och sex övriga ledamöter. Av de övriga ledamöterna
ska fyra ha vetenskaplig kompetens och två vara lekmän. En av
lekmännen ska företräda djurskyddsintressen. Ersättare för
ledamöterna får utses.

Ordföranden och den eller de som utses till ersättare för
ordföranden ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Ledamöter och ersättare ska utses av regeringen för en bestämd
tid. Lag (2012:526).

21 d § Den centrala djurförsöksetiska nämnden är beslutför när
ordföranden och minst tre ledamöter med vetenskaplig kompetens
och minst en lekman är närvarande. Ledamöterna med
vetenskaplig kompetens ska alltid vara i flertal, när ett
ärende avgörs.

Nämnden är beslutför med ordföranden ensam vid

1. förberedande åtgärd,

2. rättelse av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende,

3. annat beslut som inte innebär något slutligt avgörande av
ett ärende, och

4. prövning av en fråga om avvisning eller avskrivning av ett
ärende.

Ordföranden får överlämna sådana uppgifter som avses i andra
stycket till en föredragande vid nämnden. Lag (2012:526).

21 e § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar ytterligare föreskrifter om den centrala
djurförsöksetiska nämnden. Lag (2012:526).

22 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot
uppfödning, förvaring, tillhandahållande eller användning av
försöksdjur.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
beträffande djurförsök meddela föreskrifter om undantag från
lagens bestämmelser. Lag (2007:362).

22 a § Den som fångar försöksdjur som är viltlevande ska ha
den utbildning och kompetens som krävs för uppgiften. Vid
infångandet ska metoder användas som inte utsätter djuren för
onödigt lidande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om sådan utbildning och kompetens och
sådana metoder som avses i första stycket. Lag (2012:526).

23 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om att den som föder upp, förvarar,
tillhandahåller eller använder försöksdjur ska

1. märka djuren,

2. upprätta instruktioner för verksamheten, och

3. föra anteckningar och lämna upplysningar om verksamheten
och djuren. Lag (2012:526).

Kontrollmyndigheternas offentliga kontroll

24 § Offentlig kontroll av efterlevnaden av denna lag, de
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna utövas av
länsstyrelserna och andra statliga myndigheter i enlighet med
vad regeringen bestämmer.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska ha tillgång
till djurskyddsutbildad personal i den omfattning som behövs
för att myndigheten ska kunna fullgöra sina uppgifter på ett
tillfredsställande sätt. Lag (2008:660).

Kontrollmyndigheternas övriga åligganden

24 a § Den kontrollmyndighet som regeringen bestämmer samordnar
övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar vid behov råd
och hjälp i denna verksamhet.

Den myndighet som utövar offentlig kontroll ska genom
rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den
enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna. Lag (2008:660).

24 b § Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall verka
för att överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut
som har meddelats med stöd av lagen eller av de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen, beivras. Lag (2006:809).

24 c § Har upphävts genom lag (2008:600).

24 d § Har upphävts genom lag (2008:600).

24 e § Har upphävts genom lag (2008:600).

24 f § Har upphävts genom lag (2008:600).

Föreskrifter om offentlig kontroll

25 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll ska bedrivas, och

2. skyldighet för ett kontrollorgan som anlitas i den
offentliga kontrollen att lämna information till den
samordnande kontrollmyndighet som avses i 24 a § första
stycket. Lag (2008:660).

25 a § Regeringen får meddela föreskrifter om vilka
bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd som skall tillämpas vid offentlig kontroll av andra
djurhållare än sådana som håller livsmedelsproducerande djur.
Lag (2006:809).

Avgifter

25 b § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift

1. för offentlig kontroll enligt lagen, de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen, och

2. i ärenden enligt lagen, de föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som kompletteras av
lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om beräkningen av avgifter som tas ut av
myndigheter och av kontrollorgan. Lag (2008:660).

25 c § Har upphävts genom lag (2008:600).

25 d § Har upphävts genom lag (2008:600).

Förelägganden, förbud och rättelse

26 § Utöver vad som följer av de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen får en kontrollmyndighet meddela de
förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas.

Förelägganden och förbud enligt första stycket eller enligt de
EG-bestämmelser som kompletteras av lagen får förenas med vite,
dock inte i fall som avses i 29 §.

Om någon inte rättar sig efter lagen, de föreskrifter eller
beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser
som kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med
stöd av EG-bestämmelserna, får en kontrollmyndighet besluta om
rättelse på hans eller hennes bekostnad. I brådskande fall får
ett sådant beslut meddelas utan föregående föreläggande.
Lag (2008:660).

Rätt till upplysningar och tillträde m.m.

27 § En kontrollmyndighet och ett kontrollorgan som anlitas i
den offentliga kontrollen har i den utsträckning som behövs för
kontrollen rätt att

1. på begäran få upplysningar och ta del av handlingar, och

2. få tillträde till områden, anläggningar, byggnader, lokaler
och andra utrymmen där djur hålls eller som berör
djurhållningen och där besiktiga djuren, göra undersökningar
och ta prover.

Bestämmelserna i första stycket gäller också för EG:s
institutioner och för inspektörer och experter som utsetts av
institutionerna.

Den som är föremål för offentlig kontroll skall tillhandahålla
den hjälp som behövs för att kontrollen skall kunna genomföras.
Lag (2006:809).

Hjälp av Polismyndigheten

27 a § Polismyndigheten skall lämna den hjälp som behövs för
utövande av offentlig kontroll eller verkställighet av beslut
enligt denna lag, de föreskrifter eller beslut som har
meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen eller de beslut som har meddelats med
stöd av EG-bestämmelserna. Lag (2006:809).

Undantag för djur som används inom försvarsmakten

28 § Bestämmelserna i 24-25 §§, 25 b § första stycket 1 och
26-27 a §§ gäller inte djur som används inom Försvarsmakten.
Lag (2008:660).

Anmälan om vanvård m.m.

28 a § Om den som tillhör djurhälsopersonalen i sin
yrkesutövning finner anledning att anta att djur inte hålls
eller sköts i enlighet med denna lag, de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen eller de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen, ska denne anmäla detta till
kontrollmyndigheten. Lag (2009:303).

Förbud att ha hand om djur

29 § Länsstyrelsen ska meddela förbud att ha hand om djur
eller ett visst slag av djur för den som

1. inte följer ett beslut som en kontrollmyndighet har
meddelat enligt 26 § och som är av väsentlig betydelse från
djurskyddssynpunkt,

2. allvarligt har försummat tillsynen eller vården av ett
djur,

3. har misshandlat ett djur,

4. har dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 §
brottsbalken, eller

5. vid upprepade tillfällen dömts för brott enligt 36, 36 a
eller 36 c § eller vid upprepade tillfällen varit föremål för
beslut enligt 26 §.

Förbud ska inte meddelas, om det är uppenbart att ett
upprepande inte kommer att inträffa.

Om den som förbudet riktas mot är ägare av djuret, får
länsstyrelsen dessutom ålägga honom eller henne att göra sig
av med det och förbjuda honom eller henne att skaffa djur
över huvud taget eller ett visst slag av djur.

Förbudet kan avse viss tid eller gälla tills vidare.
Lag (2014:112).

Omhändertagande av djur m.m.

30 § Påträffas ett djur så svårt sjukt eller skadat att det
bör avlivas omedelbart, får en veterinär eller en polisman
och i brådskande fall någon annan genast avliva djuret.

Den som har avlivat djuret ska underrätta ägaren eller
innehavaren av djuret om detta. Om det inte är möjligt, ska
Polismyndigheten underrättas. Lag (2014:699).

31 § Länsstyrelsen ska besluta att ett djur ska tas om hand
genom Polismyndighetens försorg om

1. djuret otillbörligt utsätts för lidande och detta inte
rättas till efter tillsägelse av kontrollmyndigheten,

2. ett beslut som meddelats enligt 26 § inte följs och
beslutet är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,

3. ett beslut som meddelats enligt 29 § inte följs,

4. den som har djuret i sin vård har dömts för djurplågeri
enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, eller

5. den som har djuret i sin vård vid upprepade tillfällen
dömts för brott enligt 36, 36 a eller 36 c § eller vid
upprepade tillfällen varit föremål för beslut enligt 26 §.
Lag (2014:699).

32 § Trots det som föreskrivs i 31 § 1 om tillsägelse och
rättelse ska länsstyrelsen eller Polismyndigheten besluta att
ett djur som är utsatt för lidande omedelbart ska omhändertas
om

1. det bedöms utsiktslöst att felet blir avhjälpt,

2. ägaren till djuret är okänd eller inte kan anträffas,
eller

3. det i övrigt bedöms absolut nödvändigt från
djurskyddssynpunkt.

Om beslutet har meddelats av Polismyndigheten, ska beslutet
underställas länsstyrelsen, som snarast ska avgöra om det ska
fortsätta att gälla.

Omhändertagandet ska ske genom Polismyndighetens försorg.
Lag (2014:699).

33 § Beslut enligt 31 eller 32 § omfattar också avkomma som det
omhändertagna djuret föder under omhändertagandet.

Sedan ett djur har omhändertagits får ägaren inte förfoga över
djuret eller avkomma som omfattas av omhändertagandet utan
tillstånd av länsstyrelsen. Lag (2003:52).

34 § När länsstyrelsen beslutar om omhändertagande av djur,
ska länsstyrelsen snarast fastställa om djuret ska säljas,
överlåtas på annat sätt eller avlivas.

Om länsstyrelsen har beslutat att djuret ska säljas eller
överlåtas på annat sätt och om det visar sig att beslutet
inte kan verkställas, får länsstyrelsen i stället besluta att
djuret ska avlivas.

Djuret ska säljas, överlåtas på annat sätt eller avlivas
genom Polismyndighetens försorg. Lag (2014:699).

35 § Kostnader som uppkommer på grund av åtgärder enligt 31
eller 32 § får förskotteras av allmänna medel.

Om ett djur omhändertas enligt 31 eller 32 §, ska kostnaden
slutligt betalas av den som åtgärden har riktats mot, om det
inte finns särskilda skäl till annat.

Om ett omhändertaget djur har sålts genom Polismyndighetens
försorg, får kostnad som slutligt ska betalas av ägaren tas
ut ur köpesumman. Lag (2014:699).

Straffbestämmelser

36 § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med
uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot 3, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16-19 a eller 21 §,

2. bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av denna
lag, eller

3. underlåter att följa ett sådant föreläggande eller bryter
mot ett sådant förbud som avses i 29 §.

Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av
väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, döms till fängelse
i högst två år.

Om gärningen är att anse som ringa skall inte dömas till
ansvar.

Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är
belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken. Lag
(2002:550).

36 a § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som
med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot skyldigheter, villkor
eller förbud som finns i de EG-bestämmelser som kompletteras av
lagen. Detta gäller dock inte, om överträdelsen avser
bestämmelser om myndighetsutövning.

Om brottet har begåtts med uppsåt och avsett en förpliktelse av
väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt, döms till fängelse
i högst två år.

Om gärningen är att anse som ringa skall inte dömas till
ansvar.

Till ansvar enligt denna paragraf döms inte om gärningen är
belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken.
Lag (2006:809).

36 b § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 22 a §
andra stycket.

Om gärningen är ringa ska den inte medföra ansvar.

Om gärningen är belagd med samma eller strängare straff i
brottsbalken, ska den inte medföra ansvar enligt denna
paragraf. Lag (2012:526).

36 c § Till böter eller fängelse i högst två år döms den som
bryter mot förbudet i 9 a § att genomföra sexuella handlingar
med djur.

Till ansvar enligt denna paragraf döms det inte om gärningen
är belagd med samma eller strängare straff i brottsbalken.
Lag (2014:112).

37 § Om ett vitesföreläggande eller vitesförbud har överträtts,
döms inte till ansvar enligt 36 eller 36 a § för gärning som
omfattas av föreläggandet eller förbudet.

Den som har ålagts att betala en särskild avgift enligt 3 a §
andra stycket för att han inte låtit förpröva stall, andra
förvaringsutrymmen för djur eller hägn döms inte till ansvar
enligt 36 §. Lag (2007:1394).

Överklagande m.m.

37 a § En regional djurförsöksetisk nämnds beslut i ett ärende
om godkännande av användning av djur i djurförsök och om
återkallelse av ett sådant godkännande får överklagas till den
centrala djurförsöksetiska nämnd som anges i 21 c §.

Den centrala djurförsöksetiska nämndens beslut får inte
överklagas. Lag (2012:526).

38 § En statlig förvaltningsmyndighets beslut i ett enskilt
fall får, i andra fall än vad som sägs i 37 a §, överklagas
till allmän förvaltningsdomstol, om det har meddelats

1. enligt denna lag,

2. enligt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen,
eller

3. enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen.

Detsamma gäller beslut som har meddelats av en officiell
veterinär som förordnats enligt lagen (2009:1254) om
officiella veterinärer.

Den myndighet som förordnat den officiella veterinären ska
föra det allmännas talan hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Andra beslut av en statlig förvaltningsmyndighet får
överklagas hos regeringen. Lag (2012:526).

39 § Regeringen får meddela föreskrifter om i vilka fall ett
beslut enligt denna lag, enligt de föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen eller enligt de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen skall gälla omedelbart även om det
överklagas. Lag (2006:809).

Övergångsbestämmelser

1998:534

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988 då lagen
(1944:219) om djurskydd samt lagen (1937:313) angående slakt av
husdjur skall upphöra att gälla.

2. Beslut om förelägganden, förbud eller tillstånd som har
meddelats före ikraftträdandet skall anses vara meddelade
enligt den nya lagen, om inte regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer beslutar något annat.

3. Om det i lag eller annan författning hänvisas till en
bestämmelse som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag,
tillämpas i stället den nya bestämmelsen. Lag (1991:404).

1995:1714

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i
de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.

1998:56

1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 1998.

2. I fråga om sådan användning av försöksdjur som har
tillstyrkts före ikraftträdandet krävs inte godkännande enligt
21 § i dess nya lydelse och tillämpas 2 § i dess äldre lydelse.

2002:550

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

2. Förelägganden och förbud som har meddelats enligt äldre
bestämmelser gäller fortfarande efter lagens ikraftträdande.

3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före
ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande
Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som övergångsvis
kan behövas.

2002:891

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller
fortfarande efter lagens ikraftträdande.

3. För ärenden som väckts eller beslut som meddelats före
ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

4. Regeringen eller efter regeringens bemyndigande
Jordbruksverket får meddela de föreskrifter som övergångsvis
kan behövas.

2003:52

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 33 §
och i övrigt den 1 januari 2004.

2. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela de föreskrifter som övergångsvis kan behövas.

3. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela de föreskrifter om undantag från krav på tillstånd för
verksamheter enligt 16 § som övergångsvis kan behövas. Lag
(2003:1076)

2003:1077

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Bestämmelsen i 3 a § gäller för åtgärder som kräver
förprövning efter den 1 januari 2004.

2006:809

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

2. Har upphävts genom lag (2008:600).

2007:1394

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Äldre bestämmelser gäller för åtgärder som kräver
förprövning om de vidtagits utan godkännande på förhand före
ikraftträdandet.

2008:660

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut som har
meddelats av en kommunal nämnd före ikraftträdandet.

3. Beslut som har meddelats av en kommunal nämnd med stöd av
äldre föreskrifter gäller fortfarande.

2012:526

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för beslut av en
djurförsöksetisk nämnd som överklagats före den 1 januari
2013.