Djurskyddsförordning (1988:539)

SFS nr
1988:539
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1233

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser
till djurskyddslagen (1988:534). Förordning (2006:818).

EG-bestämmelser

1 a § De EG-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis
kompletteras av djurskyddslagen (1988:534) anges i ett
tillkännagivande av regeringen.

I fråga om bestämmelser i sådana förordningar som faller inom
flera lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka
bestämmelser som kompletteras av djurskyddslagen.

Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de
beslut som behövs som komplettering till EG-bestämmelserna.
Förordning (2007:484).

Djurstallar

1 b § Stall och andra förvaringsutrymmen för djur skall vara så
rymliga att samtliga djur i utrymmet kan ligga samtidigt och
röra sig obehindrat.

Utrymmena skall utformas så, att djuren kan bete sig naturligt.

2 § Ett djurstall skall vara utformat så att klimatet i stallet
blir tillfredsställande. Buller skall hållas på en låg nivå.

Ett djurstall skall vara försett med fönster för dagsljus.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag eller för
särskilt fall medge undantag från andra stycket.
Förordning (2007:484).

3 § Inredning i djurstallar och i andra förvaringsutrymmen för
djur samt utrustning i hägn skall vara utformad så, att den
inte tillfogar djuren skador eller medför risk för djurens
hälsa. Inredning och övrig utrustning får inte hindra djuren
att bete sig naturligt, otillbörligt inskränka deras
rörelsefrihet eller annars verka störande på dem. Förordning
(2002:723).

4 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om storleken på
och utformningen i övrigt av stall, andra förvaringsutrymmen
för djur samt hägn. Förordning (2007:484).

Förprövning av djurstallar

5 § Stall och andra förvaringsutrymmen samt hägn för hästar,
för djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel,
ull, skinn eller pälsar eller för djur som används i sådan
undervisning som inte är djurförsök, får inte uppföras, byggas
till eller byggas om utan att stallen, förvaringsutrymmena
eller hägnen på förhand har godkänts från djurskydds- och
djurhälsosynpunkt. Detsamma gäller när ett stall, ett annat
förvaringsutrymme eller ett häng ändras på ett sätt som är av
väsentlig betydelse från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt
eller när ett stall, ett annat förvaringsutrymme eller ett hägn
som förut har använts för annat ändamål tas i anspråk eller
inreds för sådan djurhållning eller djuruppfödning. Vad som
sägs om stall, annat förvaringsutrymme och hägn gäller även del
av stall, del av annat förvaringsutrymme samt del av hägn.

Första stycket gäller inte stall, andra förvaringsutrymmen och
hägn som används av Försvarsmakten.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för
förprövning och om undantag från första stycket.
Förordning (2007:1395).

6 § Frågor om förprövning enligt 5 § prövas av länsstyrelsen.
Länsstyrelsen ska besiktiga stall och andra förvaringsutrymmen
samt hägn innan de tas i bruk eller, om detta är mer lämpligt,
snarast möjligt därefter.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om besiktningen.
Förordning (2007:1395).

6 a § Om någon utför en åtgärd enligt 5 § utan godkännande på
förhand av länsstyrelsen, ska länsstyrelsen besluta att det ska
tas ut en sådan särskild avgift som avses i 3 a § andra stycket
djurskyddslagen (1988:534).

Den särskilda avgiften ska

1. för åtgärder som avser nybyggnad för ett mindre antal djur
med användande av beprövad teknik eller mindre om- eller
tillbyggnad uppgå till 12 000 kr, och

2. för annan nybyggnad eller för större om- eller tillbyggnad
uppgå till 24 000 kr.

Har frågan inte tagits upp av länsstyrelsen inom fem år från
det att åtgärden vidtogs, får någon särskild avgift inte tas
ut. Förordning (2007:1395).

6 b § Om en åtgärd i fråga om stall, annat förvaringsutrymme
för djur eller hägn som kräver förprövning enligt 5 § har
vidtagits utan sådan prövning ska länsstyrelsen fatta beslut
som avses i 3 b § djurskyddslagen (1988:534).
Förordning (2007:1395).

Förprövning av ny teknik

7 § Nya tekniska system och ny teknisk utrustning för
djurhållning skall ha godkänts från djurhälso- och
djurskyddssynpunkt innan de får användas.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från
första stycket. Förordning (2007:484).

8 § Frågor om godkännande av ny teknik prövas av
Jordbruksverket. Förordning (2007:484).

Djurhållning

8 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om utfodring och
vattning av djur. Förordning (2007:484).

9 § Höns för äggproduktion får inte hållas i andra
inhysningssystem än sådana som uppfyller hönsens behov av rede,
sittpinne och sandbad. Inhysningen skall ske på ett sådant sätt
att dödlighet och beteendestörningar hos hönsen hålls på en låg
nivå.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur
hönsen skall inhysas. Förordning (2007:484).

9 a § Rävar får bara hållas på ett sådant sätt att deras behov
av att vara tillsammans med andra rävar, röra sig, gräva och
ägna sig åt annan sysselsättning kan tillgodoses.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om hur
rävar skall hållas. Förordning (2007:484).

10 § Nötkreatur som hålls för mjölkproduktion och som är äldre
än sex månader skall sommartid hållas på bete.

11 § Andra nötkreatur än sådana som hålls för mjölkproduktion
skall sommartid hållas på bete eller på annat sätt ges
tillfälle att vistas ute.

Första stycket gäller inte djur som är yngre än sex månader och
inte heller tjurar eller djur som hålls i karantän. Förordning
(1995:1225).

12 § Om det är möjligt skall avelssvin sommartid ges tillfälle
att vistas ute.

13 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur bete
enligt 10 och 11 §§ skall anordnas. Förordning (2007:484).

13 a § Undantag från 10 och 11 §§ får i enskilda fall beslutas
i fråga om

1. djurstallar som tagits i bruk efter den 1 juli 1988, om
särskilda klimatförhållanden gör utevistelse olämplig från
djurskyddssynpunkt eller om undantag är nödvändigt som en följd
av oförutsedda extraordinära omständigheter,

2. djurstallar som tagits i bruk före den 1 juli 1988,
inbegripet djurstallar som därefter byggts om eller byggts
till, om det finns särskilda skäl och under villkor som anges i
föreskrifter meddelade av Jordbruksverket.

I fall som avses i första stycket 1 prövas frågor om undantag
av Jordbruksverket. Detsamma gäller i fall som avses i första
stycket 2, om stallet har byggts om eller byggts till så att
djurantalet har utökats med mer än nio vuxna eller arton unga
djur. I övriga fall prövas frågor om undantag av länsstyrelsen.

Beslut om undantag ska efter viss tid prövas på nytt enligt
föreskrifter som meddelas av Jordbruksverket. Beslutet kan
återkallas om ställda villkor inte uppfylls.
Förordning (2008:1051).

14 § Svin skall hållas lösgående.

15 § Fixeringsanordningar för svin får inte användas annat än
tillfälligtvis.

Utrustning eller anordning som ger djur en elektrisk stöt i
avsikt att styra deras beteende får inte användas. Anordningar
av det slaget får inte heller finnas monterade i stall, andra
förvaringsutrymmen för djur eller hägn.

Förbudet i andra stycket gäller inte användning av elstängsel.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. villkor för användning av elstängsel,

2. undantag från förbudet i andra stycket när det gäller
elektriska pådrivare och elavvisare på fodervagnar, samt

3. villkor för sådan användning som är tillåten enligt
föreskrifter meddelade med stöd av 2. Förordning (2007:484).

16 § Boxar för svin och för kalvar upp till en månads ålder
skall vara försedda med strö av halm eller annat jämförbart
material.

Båspallar och liggbås för mjölkkor skall ha en godtagbar bädd
av halm eller annat jämförbart material.

17 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
villkor för eller förbud mot viss djurhållning.
Förordning (2007:484).

18 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur djur får
hållas bundna. Förordning (2007:484).

19 § Det är förbjudet att inneha eller genom avel frambringa
hundar som

1. har extremt stor kamplust,

2. blir lätt retade och biter,

3. bara med svårighet kan förmås avbryta ett angrepp och

4. har en benägenhet att rikta sitt kampintresse mot människor
eller andra hundar. Förordning (1997:49).

19 a § har upphävts genom förordning (2002:723).

20 § Den som yrkesmässigt eller i större omfattning driver
handel med sällskapsdjur skall ha den utbildning eller kunskap
i övrigt som Jordbruksverket föreskriver.
Förordning (2007:484).

21 § har upphävts genom förordning (2006:818).

21 a § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
villkor för eller förbud mot försäljning eller annan
överlåtelse av djur. Förordning (2007:484).

Transport av djur

22 § Den som transporterar levande djur skall ha tillsyn över
djuren och vidta de åtgärder som behövs för att djuren under
lastning, transport och urlastning inte skall skadas eller
orsakas lidande.

23 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
villkor för eller förbud mot transport av djur.
Förordning (2007:484).

24 § har upphävts genom förordning (1996:720).

Operativa ingrepp m.m.

25 § /Upphör att gälla U:2016-01-01/
Det är tillåtet att kastrera husdjur och avhorna
nötkreatur och getter även om det inte finns
veterinärmedicinska skäl.

Handjur av ren får kastreras utan att veterinär anlitas.
Handjur av svin får kastreras utan att veterinär anlitas under
förutsättning att kastreringen sker innan djuret uppnått sju
dagars ålder. Vid kastrering av svin som uppnått sju dagars
ålder skall ingreppet göras under bedövning.

Avhorning av nötkreatur och getter skall ske under bedövning
och utföras av en veterinär eller av någon annan som
veterinären finner lämplig. Förordning (2002:723).

25 § /Träder i kraft I:2016-01-01/
Det är tillåtet att kastrera husdjur och avhorna
nötkreatur och getter även om det inte finns
veterinärmedicinska skäl.

Handjur av ren får kastreras utan att veterinär anlitas.
Handjur av svin får kastreras kirurgiskt utan att veterinär
anlitas under förutsättning att kastreringen utförs innan
djuret uppnått sju dagars ålder. Kirurgisk kastrering av svin
ska ske under bedövning.

Avhorning av nötkreatur och getter ska ske under bedövning och
utföras av en veterinär eller av någon annan som veterinären
finner lämplig. Förordning (2012:701).

26 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
sådana operativa ingrepp som får göras på eller injektioner som
får ges till djur utan veterinärmedicinska skäl.

Jordbruksverjet får meddela ytterligare föreskrifter om i vilka
fall operativa ingrepp får göras eller injektioner ges utan att
veterinär anlitas. Förordning (2007:484).

27 § Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om
operativa ingrepp på och injektioner till djur.
Förordning (2007:484).

28 § Det är förbjudet att tillföra djur hormoner eller andra
ämnen för att påverka djurets egenskaper i annat syfte än att
förebygga, påvisa, bota eller lindra sjukdom eller
sjukdomssymtom.

Första stycket gäller inte ämnen som omfattas av lagen
(2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag eller för
särskilt fall medge undantag från första stycket.
Förordning (2007:484).

29 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om förbud mot
eller villkor för avel med sådan inriktning att den kan påverka
djurens naturliga beteenden.

Avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för
djuren är förbjuden. Närmare föreskrifter om förbudet meddelas
av Jordbruksverket. Förordning (2007:484).

Slakt m.m.

30 § Bedövning före slakt skall ske så att djuret snabbt blir
medvetslöst. Medvetandet får inte återkomma.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om vilka
bedövningsmetoder som får användas. Förordning (2007:484).

31 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i enskilda
fall besluta om undantag från kravet på bedövning i 14 § första
stycket djurskyddslagen (1988:534) för fjäderfä och kaniner.
Förordning (2007:484).

32 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
slakt och om avlivning av djur i andra fall.
Förordning (2007:484).

32 a § Om ett djur utsätts eller kan antas bli utsatt för
onödigt lidande på ett slakteri, skall den officiella
veterinären förbjuda slakt, besluta om omedelbar avlivning av
djuret eller vidta andra åtgärder som omedelbart krävs från
djurskyddssynpunkt.

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om en
officiell veterinärs uppgifter från djurskyddssynpunkt.
Förordning (2007:484).

Tillståndsplikt för viss djurhållning

32 b § Ärenden om tillstånd enligt 16 § djurskyddslagen
(1988:534) prövas av den länsstyrelse som enligt 59 § är
behörig myndighet att utöva offentlig kontroll av den
tillståndspliktiga verksamheten.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. villkoren för att en verksamhet enligt 16 § första stycket
djurskyddslagen ska anses vara av större omfattning, och

2. undantag från kravet på tillstånd enligt 16 § första stycket
samma lag. Förordning (2008:1051).

32 c § Har upphävts genom förordning (2008:1051).

Tävling med djur och förevisning av djur

33 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om i vilka fall
verket, genom en utsedd veterinär, ska närvara vid offentliga
tävlingar med djur.

Jordbruksverket ska samråda med länsstyrelsen vid utseendet
av veterinärer.

Veterinären ska

1. före tävlingen besiktiga tävlingsområdet och de deltagande
djuren,

2. med omedelbar verkan helt eller delvis förbjuda tävlingen
eller att ett visst djur deltar i tävlingen, om djur utsätts
eller kan antas bli utsatt för skada eller annat lidande, och

3. ge akuthjälp till skadade djur.

Om det finns särskilda skäl, får Jordbruksverket meddela
föreskrifter om eller för enskilda fall besluta om undantag
från tredje stycket 1. Förordning (2009:1391).

34 § Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om
hur djur får tränas för och användas vid tävling och annan
verksamhet som avses i 17 § djurskyddslagen (1988:534) samt om
hur tävlingen och verksamheten får genomföras.
Förordning (2007:484).

35 § Djur får inte föras omkring och förevisas offentligt i
menagerier.

Apor, rovdjur med undantag för tamhundar och tamkatter, säldjur
med undantag för sjölejon, noshörningar, flodhästar, hjortdjur
med undantag för renar, giraffer, kängurur, rovfåglar,
strutsfåglar och krokodildjur får inte heller på annat sätt
föras omkring och i samband därmed förevisas offentligt.

Vid cirkus, varieté eller liknande företag får djur som avses i
andra stycket inte visas offentligt vare sig vid föreställning
eller i något annat sammanhang. Förordning (1993:1485).

36 § Vid cirkus, varieté och liknande företag får djur av andra
slag än som avses i 35 § andra stycket visas offentligt, men då
endast vid föreställning eller, under förutsättning att djuren
har visats vid föreställning, i djurstallar eller i andra
lokaler för förvaring av djur. Djurens ungar får också visas i
sådana utrymmen, även om de inte har visats vid föreställning.
Detsamma gäller enstaka djur som följer med en cirkus i syfte
att tränas för förevisning. Förordning (2001:284).

36 a § En cirkus som offentligt förevisar djur skall en gång
varje år kontrolleras av länsstyrelsen i det län där cirkusen
har sin hemvist, i det län där den reser in i landet eller i
det län där den har sin första föreställning. Kontrollen skall
genomföras före cirkusens första föreställning för året i
landet. En kontroll skall också ske vid en sådan förändring av
djurbeståndet eller utrustningen som är av väsentlig betydelse
från djurskydds- eller djurhälsosynpunkt. Jordbruksverket får
meddela närmare föreskrifter om kontrollerna.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet
för den som förevisar djur på cirkus att

1. föra anteckningar om verksamheten och djuren, och

2. lämna upplysningar om verksamheten. (Förordning 2007:484).

37 § En zoologisk trädgård, djurpark eller liknande anläggning
får inte tas i bruk för offentlig förevisning av djur innan den
har godkänts av länsstyrelsen. Detsamma gäller vid omflyttning
av djuren och vid ny-, till- eller ombyggnad av någon
betydelse. Förordning (2003:105).

38 § Åtgärder som omfattas av bestämmelserna om dopning m.m. i
18 § djurskyddslagen (1988:534) anges i föreskrifter av
Jordbruksverket. Förordning (2003:1124).

39 § Kostnaden för kontroll av att förbudet mot dopning m.m. i
18 § djurskyddslagen (1988:534) iakttas skall, om kontrollen
sker vid tävling, betalas av tävlingsarrangören och, om den
sker vid träning, av djurets ägare.

Djurförsök

40 § Tillstånd enligt 19 a § djurskyddslagen (1988:534) krävs
för djurförsök med djur av djurklasserna däggdjur, fåglar,
kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om under vilka
förutsättningar sådana tillstånd ska krävas för tidiga
utvecklingsstadier av nämnda djurklasser.

Frågor om tillstånd prövas av Jordbruksverket.
Förordning (2012:675).

40 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om villkor för
eller förbud mot uppfödning, förvaring, tillhandahållande eller
användning av försöksdjur. Förordning (2007:484).

41 § Etiskt godkännande enligt 21 § första stycket
djurskyddslagen (1988:534) krävs för djurförsök med djur av
djurklasserna däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar,
rundmunnar och bläckfiskar.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om under vilka
förutsättningar sådana godkännanden ska krävas för tidiga
utvecklingsstadier av nämnda djurklasser.

För etiskt godkännande finns regionala djurförsöksetiska
nämnder. Förordning (2012:675).

41 a § En ansökan om etiskt godkännande av djurförsök ska
innehålla en icke-teknisk sammanfattning (populärvetenskaplig
sammanfattning) av djurförsöket.

Jordbruksverket ska offentliggöra den icke-tekniska
sammanfattningen. Förordning (2012:675).

41 b § Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om

1. ansökan om etiskt godkännande av djurförsök,

2. klassificeringen av djurförsöks svårhet i kategorier, och

3. prövningen av ärenden om etiskt godkännande av djurförsök.

Jordbruksverket får vidare meddela föreskrifter om

1. i vilka fall djurförsök ska utvärderas i efterhand enligt
21 § fjärde stycket djurskyddslagen (1988:534),

2. hur utvärderingen av djurförsök i efterhand ska avgränsas,
och

3. vilken dokumentation som ska krävas för utvärderingen i
efterhand av djurförsök. Förordning (2012:675).

41 c § Etiskt godkännande får inte ges för djurförsök som
medför svårt lidande som sannolikt kommer att bli långvarigt
och som inte kan lindras.

Den regionala djurförsöksetiska nämnden får godkänna sådan
användning av försöksdjur som innebär ett frångående av
bestämmelserna i 1 b, 2, 3, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 28 eller
29 § eller av bestämmelser meddelade med stöd av denna
förordning. Bestämmelser som har meddelats med stöd av denna
förordning och som särskilt reglerar hanteringen av
försöksdjur får frångås i den utsträckning som Jordbruksverket
bestämmer.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur ansökningar om
undantag och beslut om godkännande som avses i andra stycket
ska utformas.

Den regionala djurförsöksetiska nämnden och den centrala
djurförsöksetiska nämnden ska rapportera alla beslut om
undantag från 9, 10, 11, 14 §, 15 § första stycket eller 16 §
till Jordbruksverket. Förordning (2012:675).

41 d § Beslut om etiskt godkännande får gälla högst fem år
från dagen för beslutet. Förordning (2012:675).

42 § Det ska finnas så många regionala djurförsöksetiska
nämnder som Jordbruksverket bestämmer, dock minst sex.

Nämnderna ska finnas fördelade över landet på de platser som
Jordbruksverket bestämmer. Förordning (2012:675).

43 § I varje regional djurförsöksetisk nämnd ska det ingå en
ordförande och en eller flera vice ordförande samt lekmän,
forskare och representanter för personal som har hand om
försöksdjur.

Jordbruksverket utser ordförande och vice ordförande, som ska
vara opartiska och företrädesvis vara lagfarna och ha
erfarenhet av dömande verksamhet.

Av övriga ledamöter i den regionala djurförsöksetiska nämnden
ska hälften vara lekmän. Bland lekmännen ska representanter
för djurskyddsorganisationer ingå till ett antal som
understiger hälften av antalet lekmän. Förordning (2012:675).

44 § Antalet ledamöter i de regionala djurförsöksetiska
nämnderna bestäms av Jordbruksverket. Antalet ledamöter i en
nämnd får inte överstiga 14 personer. Om nämnden är uppdelad i
flera avdelningar får dock antalet ledamöter i varje avdelning
uppgå till högst 14 personer.

Ledamöterna utses av Jordbruksverket för högst fyra år i
sänder. Förordning (2012:675).

45 § För att en regional djurförsöksetisk nämnd ska vara
beslutförhet ska den bestå av en ordförande eller en vice
ordförande och det antal ledamöter i övrigt som
Jordbruksverket bestämmer. Av dessa övriga ledamöter ska
hälften vara lekmän. Ordföranden och vice ordföranden får inte
samtidigt delta i nämndens beslut. Förordning (2012:675).

46 § En regional djurförsöksetisk nämnd kan uppdra åt en eller
flera ledamöter att bereda ärenden. Förordning (2012:675).

47 § Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om den
regionala djurförsöksetiska nämndens organisation.
Förordning (2012:675).

48 § De regionala djurförsöksetiska nämnderna ska biträda dem
som leder djurförsöken med råd. Förordning (2012:675).

49 § Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska ha sitt kansli
vid Jordbruksverket, som tillhandahåller kansliresurser.
Förordning (2012:675).

49 a § Ordföranden i den centrala djurförsöksetiska nämnden
ska utse en av nämndens ledamöter till vetenskaplig
sekreterare på bestämd tid.

Den vetenskapliga sekreteraren ska förbereda den centrala
djurförsöksetiska nämndens sammanträden och bistå med
vetenskaplig kompetens. Förordning (2012:675).

49 b § Ärenden i den centrala djurförsöksetiska nämnden avgörs
efter föredragning av den vetenskapliga sekreteraren, en annan
ledamot i nämnden eller av personal vid nämndens kansli.
Förordning (2012:675).

49 c § Ärenden som har överklagats enligt 21 b §
djurskyddslagen (1988:534) ska, om det inte finns särskilda
skäl, avgöras av den centrala djurförsöksetiska nämnden inom
två månader från det att ärendet i komplett skick kom in till
nämnden. Förordning (2012:675).

49 d § Av en utvärdering i efterhand av djurförsök ska det
framgå

1. om djurförsöken har uppnått sina syften,

2. vilket lidande som djuren orsakats,

3. vilka djurarter som har använts,

4. hur många djur som har använts,

5. vilken faktisk svårhetsgrad djurförsöken haft,

6. vilka åtgärder som kan bidra till ersättning, begränsning
och förfining av djurförsöken, och

7. andra uppgifter som enligt beslut av den regionala
djurförsöksetiska nämnden ska beaktas vid utvärderingen av
djurförsök i efterhand. Förordning (2012:675).

49 e § I de fall då den centrala djurförsöksetiska nämnden har
utvärderat ett djurförsök i efterhand, ska nämnden förse
Jordbruksverket med underlag för en uppdatering av den icke-
tekniska sammanfattningen.

Jordbruksverket ska uppdatera den icke-tekniska
sammanfattningen med resultatet av utvärderingen.
Förordning (2012:675).

49 f § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen
(2007:515) ska inte tillämpas på den centrala
djurförsöksetiska nämnden:

– 5 § om delegering,

– 14 § om nämndens sammansättning, och

– 16 § andra stycket om beslutförhet.
Förordning (2012:675).

49 g § Den centrala djurförsöksetiska nämnden ska informera
Jordbruksverket om beslut som det kan vara av betydelse för
verket att känna till. Förordning (2012:675).

50 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag
från

1. kravet på att det vid djurförsök inte används andra djur än
sådana som fötts upp för ändamålet, och

2. kravet på tillstånd för uppfödning, förvaring,
tillhandahållande eller användning av försöksdjur.
Förordning (2007:484).

50 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter eller i det
enskilda fallet besluta om

1. vilka uppgifter som ska genomföras enligt 19 b § första
stycket djurskyddslagen (1988:534) och om vilken utbildning
och kompetens som ska finnas vid utförandet av sådana
uppgifter,

2. vilka uppgifter och vilken utbildning och kompetens som en
föreståndare och veterinär eller expert ska ha vid uppfödning,
förvaring, tillhandahållande eller användning av försöksdjur,
och

3. vilken utbildning eller kompetens som personalen ska ha vid
uppfödning, förvaring och tillhandahållande av försöksdjur.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om uppgifter och
sammansättning för det djurskyddsorgan som enligt 20 § första
stycket 4 djurskyddslagen ska finnas vid en tillståndspliktig
verksamhet. Förordning (2012:675).

50 b § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om utbildning
och kompetens för den som fångar försöksdjur som är
viltlevande samt om metoder för sådant infångande.
Förordning (2012:675).

51 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om krav på
utbildning och kompetens för den som

1. utför djurförsök,

2. utformar och planerar djurförsök,

3. sköter försöksdjur, eller

4. avlivar försöksdjur.
Förordning (2012:675).

52 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från
kravet på etiskt godkännande enligt 21 § djurskyddslagen
(1988:534) om djurförsöket sannolikt inte orsakar lidande i
lika stor utsträckning som, eller i större utsträckning än,
ett nålstick som utförts i enlighet med god veterinärmedicinsk
praxis. Förordning (2012:675).

53 § Innan ett djur av djurklasserna däggdjur, fåglar,
kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar används
i djurförsök ska djuret bedövas, om användningen kan medföra
fysiskt eller psykiskt lidande. Om det är nödvändigt med
hänsyn till ändamålet med användningen eller om bedövningen
skulle orsaka mer lidande än användningen i sig, får
användningen dock ske med ofullständig bedövning eller utan
bedövning. I sådana fall ska, i den utsträckning som det är
möjligt, smärtstillande eller lugnande medel användas för att
begränsa djurets lidande, så att djuret inte utsätts för svår
smärta, svår ångest eller annat svårt lidande.
Förordning (2012:675).

54 § Har upphävts genom förordning (2012:675).

54 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet
för den som föder upp, förvarar, tillhandahåller eller
använder försöksdjur att

1. märka djuren,

2. upprätta instruktioner för skötsel av djuren och för andra
uppgifter som är av betydelse från djurskyddssynpunkt,

3. föra anteckningar om verksamheten och djuren, samt

4. lämna information om verksamheten och djuren.
Förordning (2012:675).

55 § Anläggningar och andra förvaringsutrymmen för försöksdjur
får inte uppföras, byggas till eller byggas om utan att
Jordbruksverket på förhand har godkänt anläggningarna eller
förvaringsutrymmena från djurskydds- och djurhälsosynpunkt.
Detsamma gäller när en anläggning eller ett förvaringsutrymme
ändras på ett sätt som är av väsentlig betydelse från
djurskydds- eller djurhälsosynpunkt eller när en anläggning
eller ett förvaringsutrymme som förut har använts för något
annat ändamål tas i anspråk eller inreds som anläggning eller
förvaringsutrymme för försöksdjur.

Anläggningarna eller förvaringsutrymmena skall besiktigas innan
de tas i bruk eller, om detta är mer lämpligt, snarast möjligt
därefter.

Närmare föreskrifter om anläggningar och andra
förvaringsutrymmen för försöksdjur samt om besiktningen
meddelas av Jordbruksverket. Förordning (2007:484).

55 a § har upphävts genom förordning (2006:818).

56 § Om någon utför en åtgärd enligt 55 § utan godkännande på
förhand av Jordbruksverket, ska myndigheten besluta att det ska
tas ut en sådan särskild avgift som avses i 3 a § andra stycket
djurskyddslagen (1988:534).

Den särskilda avgiften ska för ny-, om- eller tillbyggnad i
fråga om

1. mindre antal utrymmen för få och vanligt förekommande
djurslag med användande av beprövad teknik uppgå till 10 000
kr,

2. större antal utrymmen för få och vanligt förekommande
djurslag med användande av beprövad teknik uppgå till 15 000
kr,

3. mindre eller större antal utrymmen för få djurslag där
antingen djurslagen är vanligt förekommande eller där tekniken
som används är beprövad uppgå till 15 000 kr,

4. mindre eller större antal utrymmen för många djurslag där
antingen djurslagen är vanligt förekommande eller där tekniken
som används är beprövad uppgå till 20 000 kr,

5. mindre eller större antal utrymmen där djurslagen är mindre
vanligt förekommande och där tekniken som används inte är
beprövad uppgå till 20 000 kr,

6. ett mycket stort antal utrymmen som i övrigt uppfyller
kraven i punkterna 1, 2, 3 eller 4 uppgå till 20 000 kr,

7. större antal utrymmen med användande av många djurslag,
vilka är mindre vanligt förekommande och där tekniken som
används inte är beprövad uppgå till 40 000 kr, och

8. mycket stort antal utrymmen med användande av mindre vanligt
förekommande djurslag och där tekniken som används inte är
beprövad uppgå till 40 000 kr.

Har frågan inte tagits upp av Jordbruksverket inom fem år från
det att åtgärden vidtogs, får någon särskild avgift inte tas
ut. Förordning (2007:1395).

56 a § har upphävts genom förordning (2006:818).

57 § Om en åtgärd i fråga om anläggning eller annat
förvaringsutrymme för försöksdjur som kräver förprövning enligt
55 § har vidtagits utan sådan prövning ska Jordbruksverket
fatta beslut som avses i 3 b § djurskyddslagen (1988:534).
Förordning (2007:1395).

Handläggning av ärenden om tillstånd

57 a § Om en myndighet begär att sökanden i ett ärende om
tillstånd eller godkännande ska ge in certifikat, intyg eller
andra liknande dokument som visar att ett visst krav är
uppfyllt, ska myndigheten godta motsvarande dokument från en
annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.
Myndigheten får dock begära en icke-auktoriserad översättning
av dokumentet till svenska. Förordning (2009:1391).

57 b § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. den tid inom vilken en myndighet ska fatta beslut i
ärenden om tillstånd eller godkännanden,

2. att tidsfristen som fastställts enligt 1 inte ska börja
löpa förrän efter myndighetens inspektion av den anläggning
där den verksamhet som tillståndet eller godkännandet avser
ska bedrivas, och

3. att tillståndet eller godkännandet ska anses beviljat om
inte myndigheten har meddelat ett beslut om något annat inom
tidsfristen. Förordning (2009:1391).

Behörig myndighet

58 § Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig
myndighet har enligt de EU-bestämmelser som kompletteras av
djurskyddslagen (1988:534), om inte något annat framgår av 59
eller 60 a § eller regeringen beslutar något annat.
Förordning (2012:869).

58 a § Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en
medlemsstat har enligt artikel 13 i rådets förordning (EG) nr
1099/2009 av den 24 september 2009 om skydd av djur vid
tidpunkten för avlivning. Förordning (2012:869).

58 b § Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) vid Sveriges
lantbruksuniversitet (SLU) är kontaktpunkt enligt artikel
20.2 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009.
Förordning (2012:869).

Kontrollmyndigheter

59 § Länsstyrelserna är behöriga myndigheter att utöva
offentlig kontroll, om inte något annat framgår av 60 a §.

Länsstyrelser får komma överens om att överföra offentlig
kontroll av viss verksamhet mellan sig.
Förordning (2012:869).

60 § Offentlig kontroll av transport av djur sjövägen mellan
olika län utövas av den länsstyrelse från vilken sjötransporten
utgår. Förordning (2008:1051).

60 a § Jordbruksverket är behörig myndighet att utföra
offentlig kontroll av artikel 8 i rådets förordning (EG) nr
1099/2009.

Livsmedelsverket är behörig myndighet att utföra offentlig
kontroll av artikel 12 i nämnda förordning.
Förordning (2012:869).

61 § Livsmedelsverket skall, genom de officiella veterinärerna
och de officiella assistenterna på slakterier, utöva de
djurskyddskontroller som ankommer på officiell veterinär och
officiell assistent enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 854/2004 av den 29 april 2004 om
fastställande av särskilda bestämmelser för genomförandet av
offentlig kontroll av produkter av animaliskt ursprung avsedda
att användas som livsmedel. Förordning (2006:818).

62 § Har upphävts genom förodning (2008:1051).

63 § Jordbruksverket utövar offentlig kontroll genom att
samordna övriga kontrollmyndigheter och ge stöd, råd och
vägledning till dem. Förordning (2007:484).

Offentlig kontroll över icke livsmedelsproducerande djur

64 § Vid offentlig kontroll av andra djurhållare än sådana som
håller livsmedelsproducerande djur ska följande bestämmelser i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av
den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa
kontrollen av efterlevnaden av foder- och
livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och
djurskydd tilllämpas:

– artikel 3,

– artikel 4.2 a-d och 4.3-4.6,

– artikel 5.1-3,

– artikel 6,

– artikel 7,

– artikel 8.1 och 8.3,

– artikel 9,

– artikel 10.1,

– artikel 28, samt

– artikel 54.1, 54.2 a, e, f, h och 54.3-54.5.

Vad som i dessa artiklar sägs om livsmedels- och
foderföretagare samt företagare ska i tillämpliga delar gälla
även andra djurhållare. Förordning (2008:1051).

Föreskrifter om offentlig kontroll

65 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om

1. hur offentlig kontroll ska bedrivas,

2. samverkan mellan kontrollmyndigheter, och

3. skyldighet för en kontrollmyndighet eller ett kontrollorgan
som anlitas i den offentliga kontrollen att lämna information
till Jordbruksverket om den kontrollverksamhet som bedrivs.
Förordning (2008:1051).

66 § Har upphävts genom förodning (2008:1051).

Avgifter

67 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att avgift
ska betalas i ärenden om

1. godkännande av ny teknik,

2. registrering av djurtransportörer och besiktning av
transportmedel och behållare för transport av djur,

3. undantag från kravet på ligghall för utegångsdjur,

4. tillstånd enligt 19 a § djurskyddslagen (1988:534),

5. godkännande enligt 37 § denna förordning,

6. undantag enligt 13 a § denna förordning,

7. godkännande från etisk synpunkt enligt 21 §
djurskyddslagen, och

8. utfärdande av kompetensbevis och anordnande av slutprov
enligt artikel 21 i rådets förordning (EG) nr 1099/2009.
Förordning (2012:869).

67 a § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att avgift
ska betalas för veterinär medverkan vid tävlingar enligt
33 §. Förordning (2009:1391).

68 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om den avgift som
ska betalas för extra kontroll enligt artikel 28 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 och
64 § denna förordning. Förordning (2008:1051).

69 § Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om att avgift
skall betalas för den djurskyddskontroll som utförs av
officiella veterinärer och officiella assistenter på
slakterier. Förordning (2006:818).

70 § Har upphävts genom förodning (2008:1051).

Förbud att ha hand om djur och omhändertagande av djur

71 § Om Polismyndigheten finner att det finns förutsättningar
för att besluta om förbud att ha hand om djur enligt 29 §
djurskyddslagen (1988:534), ska myndigheten skyndsamt anmäla
detta till länsstyrelsen. En sådan anmälan ska innehålla en
redogörelse för omständigheterna i ärendet.

Första stycket gäller också om det finns förutsättningar för
att omhänderta djur enligt 31 § djurskyddslagen.
Förordning (2014:1233).

72 § Närmare föreskrifter för förfarandet vid omhändertagande
av djur med stöd av 31 och 32 §§ djurskyddslagen (1988:534) får
meddelas av Jordbruksverket. Förordning (2007:484).

Överklagande m.m.

73 § Bestämmelser om överklagande finns i 38 § djurskyddslagen
(1988:534). Förordning (2006:818).

74 § Beslut som avses i 29, 31, 32 och 34 §§ djurskyddslagen
(1988:534) samt i artikel 23, 26.4 b och c, 26.5 och 26.6 i
rådets förordning (EG)

nr 1/2005 av den 22 december 2004 om skydd av djur under
transport och därmed sammanhängande förfaranden och om ändring
av direktiven

64/432/EEG och 93/119/EG och förordning (EG) nr 1255/97 gäller
omedelbart om inte den beslutande myndigheten bestämmer något
annat.

En myndighet får i annat fall bestämma att dess beslut skall
gälla omedelbart även om det överklagas.
Förordning (2007:484).

Verkställighetsföreskrifter

75 § Närmare föreskrifter för verkställighet av djurskyddslagen
(1988:534) och denna förordning får meddelas av
Jordbruksverket. Förordning (2007:484).

Övergångsbestämmelser

1993:1485

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

Beslut enligt 6 a § att en särskild avgift skall tas ut får
inte meddelas i fråga om byggnadsåtgärd som har vidtagits före
ikraftträdandet.

1994:1834

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Den som vid förordningens ikraftträdande innehar hund som avses
i 19 a § får behålla hunden under förutsättning att den på
offentlig plats hålls kopplad och är försedd med munkorg.

1997:49

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1997.

Den som vid denna förordnings ikraftträdande innehar annan hund
som avses i 19 a § än så kallad pitbullterrier får behålla
hunden under förutsättning att den på offentlig plats hålls
kopplad och är försedd med munkorg.

1997:154

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1997. Beslut enligt
55 a § att en särskild avgift skall tas ut får inte meddelas i
fråga om byggnadsåtgärd som har vidtagits före ikraftträdandet.

1998:175

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1998. Bestämmelsen i
40 § skall dock tillämpas från och med den 1 mars 1998.

2003:105

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003 i fråga om 15
och 37 §§ och i övrigt den 15 april 2003. För ärenden om
godkännande som har anhängiggjorts före ikraftträdandet gäller
37 § i sin äldre lydelse.

2005:101

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005. Den tillämpas
även på godkännande som meddelats av djurförsöksetiska nämnder
före ikraftträdandet.

2009:1391

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009 i
fråga om 57 a och 57 b §§ och i övrigt den 1 juli 2010.

2. Bestämmelserna i 57 a § tillämpas endast på ansökningar
som kommit in till den beslutande myndigheten efter den 26
december 2009.

2012:675

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller för ett etiskt godkännande enligt
21 § första stycket djurskyddslagen som har beviljats före den
1 januari 2013.

3. För en ansökan om etiskt godkännande enligt 21 § första
stycket djurskyddslagen (1988:534) som inkommit till en
djurförsöksetisk nämnd före den 1 januari 2013, men ännu inte
avgjorts, gäller äldre föreskrifter. Den djurförsöksetiska
nämnden ska dock vid sin prövning av ärendet tillämpa 41 c §
första stycket.

2012:869

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Föreskrifter som meddelats med stöd av 67 § 7 får inte avse
en ansökan om etiskt godkännande enligt 21 § första stycket
djurskyddslagen (1988:534) som inkommit till djurförsöksetisk
nämnd före den 1 januari 2013.