Förordning (1988:541) med instruktion för Centrala försöksdjursnämnden

SFS nr
1988:541
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2003:1125
Upphävd
2004-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1200

Uppgifter

1 § Centrala försöksdjursnämnden har till uppgift att samordna och
planera frågor som rör försöksdjur.

2 § Nämnden skall särskilt

1. främja samverkan mellan uppfödare av försöksdjur, forskare, personal
som har hand om försöksdjur, djurskyddsorganisationer och myndigheter,

2. svara för planering av försöksdjursverksamheten i landet och därvid
företa åtgärder för att förbättra försöksdjurssituationen,

3. begränsa behovet av försöksdjur bl. a. genom att främja utvecklingen
av alternativa metoder till djurförsök,

4. efter samråd med lantbruksstyrelsen sammanställa statistik över
försöksdjursförbrukningen,

5. följa de djurförsöksetiska nämndernas arbete och bedömning av frågor
om användningen av försöksdjur,

6. till stöd för utvecklingen av alternativa metoder till djurförsök
fördela medel som ställs till nämndens förfogande, samt

7. tillsammans med berörda högskolemyndigheter, statens
veterinärmedicinska anstalt samt berörda myndigheter i övrigt verka för
att de samlade resurserna för försöksdjursverksamheten och därmed
sammanhängande frågor utnyttjas effektivt.

Sammansättning

3 § Nämnden består av 15 ledamöter. En av ledamöterna är ordförande
och en är vice ordförande.

Ordföranden, vice ordföranden och de övriga ledamöterna utses genom
beslut av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1996:573).

Organisation

4 § Hos nämnden finns en byråchef.

Personal vid Vetenskapsrådet och Statens veterinärmedicinska
anstalt som är anställd för uppgifter inom försöksdjurssektorn skall
biträda nämnden. Förordning (2000:1200).

5 § Hos nämnden finns de beredande och rådgivande organ som nämnden
bestämmer.

Verksförordningens tillämpning

6 § Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om myndighetens organisation,

26 § om ärendenas handläggning,

27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m., och

31 § om myndighetens beslut. Förordning (1996:573).

7 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-9, 11, 13 och 15 §§ verksförordningen (1995:1322).
Förordning (1996:573).

Ärendenas handläggning

8 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ett ärende av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

9 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra
ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

10 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 9 §
inte behöver föredras.

11 § har upphävts genom förordning (1996:573).

12 § har upphävts genom förordning (1996:573).

Anslag

13 § Nämnden skall efter samråd med de förvaltande myndigheterna
fastställa villkor för de anslag som beviljas av nämnden.

Överklagande

14 § Andra beslut av nämnden än beslut som enligt 22 a §
förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något
annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten
att överklaga eller andra föreskrifter. Nämndens beslut i
ärenden om anslag får inte överklagas. Förordning (1998:1115).

Övergångsbestämmelser

1998:1115

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av
beslut som har meddelats före ikraftträdandet.