Förordning (1988:548) om handläggning av ärenden, tjänstetillsättning m. m. inom försvarsmakten

SFS nr
1988:548
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1994:642
Upphävd
1994-07-01

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller för myndigheter som enligt bilagorna 1–5
till förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten tillhör
försvarsmakten.

2 § Med programmyndigheten avses vid tillämpningen av denna förordning
den myndighet som enligt 17 § förordningen (1983:276) om verksamheten
inom försvarsmakten har programansvaret för verksamheten vid den
myndighet där tjänsten finns inrättad.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall, med undantag av 23
och 24 §§, tillämpas på myndigheterna.

Myndigheterna på regional och lokal nivå är dessutom undantagna
från 10 § verksförordningen.

De myndigheter som anges i bilagorna 1–4 till förordningen
(1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten är också
undantagna från 2, 18 och 19 §§ verksförordningen.

Från 18 § verksförordningen är dessutom undantagna Försvarets
radioanstalt, Värnpliktsverket, utom i fråga om ärenden om
befrielse från eller anstånd med värnpliktstjänstgöring, samt
Militärhögskolan.

Bestämmelserna i 3 § andra stycket, 8, 11–13 och 22 §§
verksförordningen är tillämpliga endast på myndigheter med
styrelse. Förordning (1993:1184).

Myndigheternas ledning

4 § När myndighetschefen inte är i tjänst, tjänstgör hans
ställföreträdare, om sådan är utsedd, i hans ställe.

En ställföreträdare inträder i övrigt i myndighetschefens ställe i den
utsträckning som denne bestämmer.

När varken myndighetschefen eller hans ställföreträdare är i tjänst
sköts den ordinarie myndighetschefens uppgifter av den tjänsteman som
denne bestämmer. Detsamma gäller när myndighetschefen inte är i tjänst
och någon ställföreträdare inte finns utsedd.

Personalföreträdare

5 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på de
myndigheter som anges i bilaga 5 till förordningen (1983:276) om
verksamheten inom försvarsmakten.

6 § personalföreträdarförordningen är dock tillämplig på försvarets
radioanstalt endast i fråga om beslut i administrativa ärenden.
Förordning (1989:620).

Personalansvarsnämnd

6 § Personalansvarsnämnden vid de myndigheter som anges i bilaga 5 till
förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten består —
förutom av myndighetens chef och personalföreträdarna — av chefens
ställföreträdare, om sådan är utsedd, samt av cheferna för de enheter
som lyder närmast under myndighetschefen. Om det i myndigheten ingår en
juridisk enhet, skall också chefen för den enheten ingå i nämnden.
Myndighetschefen är nämndens ordförande.

En nämnd är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Anställnings upphörande i vissa fall

7 § Bestämmelserna i 32 § anställningsförordningen (1965:601) om chef
för central förvaltningsmyndighet skall tillämpas på cheferna för
myndigheterna på central och högre regional nivå.

Styrelsen

8 § Om myndigheten leds av en styrelse, skall styrelsen, utöver vad som
sägs i 13 § verksförordningen (1987:1100), fatta beslut om underlag för
överbefälhavarens programplan.

9 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
övriga ledamöterna är närvarande.

10 § Företrädare för överbefälhavaren får vara närvarande vid
sammanträden med styrelsen för en myndighet.

Särskilda föreskrifter för vissa myndigheter

Överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna

11 § Föreskrifter om skyldighet för överbefälhavaren att överlägga med
försvarsgrenscheferna finns i instruktionen (1961:468) för
militärledningen. Föreskrifter om överbefälhavarens och
försvarsgrenschefernas skyldighet att inhämta synpunkter i viktiga
avvägnings- och planeringsfrågor finns i förordningen (1978:879) med
instruktion för militärledningens rådgivande nämnd.

12 § Överbefälhavaren skall vid ledningen av den militära
underrättelsetjänsten samråda med försvarets underrättelsenämnd i frågor
som är av principiell natur eller annars av större vikt, om inte
verksamheten försvåras avsevärt därigenom. Om samråd inte har kunnat
ske, skall frågan utan dröjsmål anmälas för nämnden.

13 § Överbefälhavaren får överlämna åt en försvarsgrenschef, en
militärbefälhavare eller chefen för första flygeskadern att avgöra
ärenden som inte är av det slaget att de behöver prövas av
överbefälhavaren.

14 § Om det till följd av regeringens beslut har inrättats en för
överbefälhavaren och en eller flera av försvarsgrenscheferna gemensam
enhet för beredning av en viss grupp av ärenden, får överbefälhavaren
och försvarsgrenscheferna överlämna åt chefen för enheten att avgöra
ärenden som inte är av det slaget att de behöver prövas av
överbefälhavaren eller försvarsgrenschefen.

Tjänstetillsättning m. m.

Allmänna föreskrifter om tjänstetillsättning

15 § Föreskrifterna i 16–22 §§ tillämpas inte på tjänster inom
försvarsmaktens reserver och reservstater eller inom väg- och
vattenbyggnadskåren.

16 § Cheferna för myndigheterna på central och högre regional nivå
förordnas av regeringen.

Cheferna för övriga myndigheter som anges i bilagorna 1–4 till
förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten förordnas av
regeringen efter anmälan av Överbefälhavaren eller, enligt
Överbefälhavarens bestämmande, av försvarsgrenschef.

De tjänster som anges i bilagan till denna förordning samt tjänster som
försvarsattaché tillsätts av regeringen efter anmälan av
programmyndigheten. Förordning (1992:510).

17 § Tjänster som inte avses i 16 § tillsätts av programmyndigheten
eller den myndighet som programmyndigheten bestämmer.

18 § Innehavare av tjänster med beteckningen p förordnas för högst sex
år.

19 § Militära tjänster samt civila tjänster vid försvarets radioanstalt
tillsätts utan att tjänsterna har kungjorts lediga till ansökan.
Programmyndigheten får dock bestämma att en sådan tjänst skall kungöras
ledig till ansökan enligt 10 § anställningsförordningen (1965:601) samt
att kungörelsen får utfärdas i en annan publikation än Post- och Inrikes
Tidningar.

Den som har avlagt högskoleexamen på allmän utbildningslinje om minst
160 poäng inom sektorn för utbildning för tekniska yrken eller på
ADB-linjen eller systemvetenskapliga linjen får anställas på tjänst i
högst lönegrad N 21 utan att tjänsten har kungjorts ledig till ansökan.
Vad som nu sagts gäller dock inte en tjänst som tillsätts med fullmakt
eller har beteckningen r.

20 § Beslut av en myndighet på central eller högre regional nivå om
tillsättning av en militär tjänst skall i stället för att anslås enligt
11 § anställningsförordningen (1965:601) tillkännages i
Tjänstemeddelanden för försvarsmakten. Tillkännagivandet skall innehålla
uppgifter om vad som gäller i fråga om överklagande och om de avvikande
meningar som har antecknats i protokollet eller i någon annan handling.
Överklagandetiden skall räknas från dagen för tillkännagivandet.

Första stycket gäller också långtidsvikariat som tillsätts på samma sätt
som tjänsten. Förordning (1989:620).

21 § Bestämmelserna i 13 § anställningsförordningen (1965:601) skall
inte tillämpas på militära tjänster eller på civila tjänster vid
försvarets radioanstalt. Förordning (1990:534).

22 § Innan en myndighet som anges i bilaga 5 till förordningen
(1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten tillsätter en militär
tjänst eller prövar fråga om anställningens upphörande beträffande en
sådan tjänst skall samråd ske med överbefälhavaren eller
försvarsgrenschefen.

22 a § Fråga om förflyttning enligt 7 kap. 8 § första stycket första och
andra meningarna lagen (1976:600) om offentlig anställning inom ett
huvudprogram prövas alltid av programmyndigheten. Förordning (1992:510).

Vissa särskilda föreskrifter

23 § Om det inte följer av särskilda föreskrifter vem som är
myndighetschefens ställföreträdare, utses denne av regeringen. Det sker
efter anmälan av myndighetschefen.

24 § Andra ledamöter av en myndighets styrelse än myndighetschefen och
dennes ställföreträdare förordnas av regeringen för högst tre år.
Förordning (1992:510).

25 § Om annat inte följer av särskilda föreskrifter, utses ordföranden
av regeringen och vice ordföranden av styrelsen inom sig.

26 § Ledamöterna av det vetenskapliga rådet vid försvarets
sjukvårdsstyrelse förordnas av sjukvårdsstyrelsen.

27 § har upphävts genom förordning (1989:620).

28 § Behörig till tjänst som forskningschef vid
fortifikationsförvaltningen är den som dels har styrkt vetenskaplig
skicklighet genom att ha bedrivit egen forskning samt planerat och lett
andras forskning, dels har den arbetsledande och administrativa förmåga
som behövs för tjänsten.

Behörig till tjänst som laborator vid fortifikationsförvaltningen är den
som har styrkt vetenskaplig skicklighet.

Innan fortifikationsförvaltningen tillsätter en tjänst som
forskningschef eller en tjänst som laborator, skall yttrande över
sökandens vetenskapliga skicklighet inhämtas av en eller flera
sakkunniga som fortifikationsförvaltningen utser. Förordning (1990:534).

29 § har upphävts genom förordning (1989:620).

30 § Behörig till tjänsten som chef för militärhistoriska avdelningen
vid militärhögskolan är den som dels har styrkt vetenskaplig skicklighet
genom att ha bedrivit egen forskning samt planerat och lett andras
forskning, dels har den arbetsledande och administrativa förmåga som
behövs för tjänsten.

Innan militärhögskolan tillsätter tjänsten som chef för den
militärhistoriska avdelningen eller tillsätter en tjänst som
högskolelektor skall yttrande över sökandenas kompetens inhämtas av en
eller flera sakkunniga som högskolan utser. Förordning (1989:620).

Disciplinansvar m. m.

31 § Frågor om disciplinansvar, skiljande från anställning på grund av
personliga förhållanden, åtalsanmälan, avstängning eller
läkarundersökning prövas av den myndighet som tillsätter tjänsten, om
inte annat följer av 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning eller lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän,
m. m.

32 § När det gäller tjänster eller vikariat som regeringen tillsätter
enligt 16 § andra stycket prövas frågor om anställningens upphörande
enligt 7 kap. 3, 4 eller 12 § lagen (1976:600) om offentlig anställning
av den myndighet som den anställde lyder under. När det gäller militära
tjänster eller vikariat på sådana tjänster prövas dock frågan alltid av
programmyndigheten.

33 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av programmyndigheten i fråga om tjänster som avses i
16 § andra och tredje styckena. Förordning (1989:620).

34 § Myndigheternas beslut i ärenden om tjänstetillsättning överklagas
hos försvarets personalnämnd. Besked enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) överklagas hos regeringen.

Om det i ett annat slags ärende följer av 30 § verksförordningen
(1987:1100) att beslutet skall överklagas till regeringen, skall
beslutet i stället överklagas till

1. överbefälhavaren, om beslutet har meddelats av en annan myndighet som
anges i bilaga 1 till förordningen (1983:276) om verksamheten inom
försvarsmakten,

2. försvarsgrenschefen, om beslutet har meddelats av en annan myndighet
som anges i bilagorna 2–4 till samma förordning.

Beslut som försvarets personalnämnd, överbefälhavaren eller en
försvarsgrenschef har meddelat i ett överklagat ärende enligt denna
paragraf får inte överklagas.

35 § Inom verksamhetsområdet för de myndigheter som hör till
Försvarsdepartementet skall Fortifikationsförvaltningen föra
statens talan vid domstol i angelägenheter som rör fast egendom,
om inte annat föreskrivs.

I sådana angelägenheter skall Fortifikationsförvaltningen bevaka
statens rätt också utom domstol i frågor som rör försvarsmaktens
myndigheter.

Inom verksamhetsområdet för de myndigheter som anges i
bilagorna 1–4 till förordningen (1983:276) om verksamheten inom
försvarsmakten skall Försvarsmaktens organisationsmyndighet i
andra angelägenheter än som avses i första stycket föra statens talan
vid domstol och även i övrigt bevaka statens rätt i frågor som rör
dessa myndigheter, om inte annat föreskrivs. Förordning (1993:1184).

Övergångsbestämmelser

1989:620

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 20 och 21 §§ den 1
oktober 1989, och i övrigt den 1 juli 1989.

Bilaga

Tjänster som tillsätts av regeringen

Myndigheter/grupp av myndigheter Tjänster

Huvudprogrammet Operativ ledning m. m.

Överbefälhavaren chefen för försvarsstaben
chefen för enheten för operationsledning
chefen för enheten för underrättelse-
och säkerhetsledning
chefen för enheten för planeringsledning
chefen för enheten för personalledning
chefen för enheten för underrättelse-
och säkerhetstjänst
chefen för enheten för särskild
underrättelseinhämtning
chefen för försvarsmaktens
internrevision
militärbefälhavare stabschef
fördelningschef

Huvudprogrammet Arméförband
Chefen för armén stabschef
chefen för enheten för programledning
chefen för enheten för
produktionsledning
chefen för enheten för personalledning
chefen för försvarets internationella
centrum
försvarsområdesförband utbildningschef
brigadchef

Huvudprogrammet Marinförband
Chefen för marinen stabschef
chefen för enheten för programledning
chefen för enheten för systemledning
chefen för enheten för personalledning
områdesförband ställföreträdande chef
chef för kustartilleriregemente

Kustflottan stabschef
chef för ubåtsflottilj
chef för ytattackflottilj
chef för minkrigsavdelning

Huvudprogrammet Flygvapenförband
Chefen för flygvapnet stabschef
chefen för enheten för programledning
chefen för enheten för
produktionsledning
chefen för enheten för personalledning
chefen för enheten för
flygsäkerhetsledning
chefen för enheten för
vädertjänstledning
Chefen för första flygeskadern stabschef
flygkommandoförband ställföreträdande chef
skolförband chefen för trafikflygarhögskolan

Huvudprogrammet Gemensamma myndigheter
Försvarets materielverk chef för huvudavdelning
chef för avdelning
Värnpliktsverket chef för värnpliktskontor
Militärhögskolan chef för linjeavdelning
Försvarets radioanstalt direktör
chef för avdelning
Förordning (1993:535).