Förordning (1988:549) om överklagande av beslut om anställning inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde

SFS nr
1988:549
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:1334
Upphävd
2007-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:207

Beslut i ärenden om anställning som fattats av myndigheter som
enligt förordningen (1996:1515) med instruktion för
Regeringskansliet hör till Försvarsdepartementet överklagas hos
Överklagandenämnden för totalförsvaret. Överklagandenämndens
beslut får inte överklagas. Förordning (1997:207).

Övergångsbestämmelser

1995:631

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.

Beslut som har överklagats hos Försvarets personalnämnd men som
inte har avgjorts före ikraftträdandet eller som enligt meddelad
fullföljdshänvisning därefter överklagas hos Försvarets
personalnämnd, skall i stället prövas av Överklagandenämnden för
totalförsvaret.

2006:1334

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har
meddelats före utgången av år 2006.