Förordning (1988:550) med instruktion för Försvarshögskolan

SFS nr
1988:550
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1476
Upphävd
1997-01-01

Uppgifter

1 § Försvarshögskolan har till uppgift att bedriva utbildning av
personal från myndigheter, organisationer och företag för ledande
befattningar inom totalförsvaret.

2 § Försvarshögskolan skall också i syfte att få underlag för
undervisningen studera frågor som rör totalförsvaret.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Försvarshögskolan med undantag av 19, 20, 23 och 30 §§.
Förordning (1996:113).

Försvarshögskolans ledning

4 § Försvarshögskolans rektor är chef för myndigheten.

När rektorn inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den tjänsteman
som han bestämmer. Förordning (1994:527).

5 § har upphävts genom förordning (1996:113).

Personalföreträdare

6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på
försvarshögskolan.

Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1995:1322) skall
styrelsen pröva frågor om skiljande från anställning på grund av
personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning, samt
frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avstängning.

Styrelsen skall också besluta om allmän inriktning av utbildningen
samt i viktigare frågor om kurs- och studieverksamheten.
Förordning (1996:113).

Anställningar

8 § Anställning av yrkesofficer som generalmajor, konteramiral,
överste av 1. graden och kommendör av 1. graden beslutas av
regeringen efter anmälan av rektorn.

Som yrkesofficer får endast den anställas som har en motsvarande
anställning i Försvarsmakten. Anställningen vid Försvarshögskolan
skall gälla tills vidare, dock längst sex år. Förordning (1996:113).

9 § har upphävts genom förordning (1996:113).