Förordning (1988:551) med instruktion för nämnden för vapenfriutbildning

SFS nr
1988:551
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:757
Upphävd
1989-10-01

/r3/ Uppgifter

1 § Nämnden för vapenfriutbildning har till uppgift att svara för de
vapenfria tjänstepliktigas tjänstgöring. Förordning (1989:459).

2 § Nämnden skall särskilt

1. besluta om vilka myndigheter som skall svara för de vapenfria
tjänstepliktigas utbildning,

2. föra register över vapenfria tjänstepliktiga,

3. avgöra vilket slag av tjänstgöring som de vapenfria tjänstpliktiga
skall fullgöra,

4. efter samråd med utbildningsanordnarna bestämma plats och tidpunkt
för tjänstgöring,

5. meddela riktlinjer för utbildningen av de vapenfria tjänstepliktiga,

6. godkänna av utbildningsanordnarna upprättade utbildningsplaner,

7. utöva tillsyn över utbildningen och tjänstgöringen i övrigt,

8. efter samråd med vederbörande myndighet eller förening svara för
krigsplacering av vapenfria tjänstepliktiga,

9. svara för redovisning av de vapenfria tjänstepliktiga. Förordning
(1989:459).

/r3/ Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på nämnden med
undantag av 2, 19, 23 och 24 §§.

Särskilda bestämmelser finns om rätten att inom myndighetens
verksamhetsområde företräda staten vid domstol.

/r3/ Nämndens ledning

4 § Nämndens direktör är chef för nämnden. När direktören inte är i
tjänst sköts hans uppgifter av den tjänsteman som han bestämmer.

/r3/ Styrelsen

5 § Nämndens styrelse består av högst åtta personer, direktören
medräknad. Direktören är styrelsens ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

/r3/ Organisation

6 § Till nämnden är knuten en samrådsgrupp med företrädare för viktiga
intressenter i vapenfrifrågor och en expertgrupp för medicinsk
rådgivning rörande tjänstbarhetsprövning.

/r3/ Styrelsens ansvar och uppgifter

7 § Utöver vad som anges i 13 § verksförordningen (1987:1100) skall
styrelsen fatta beslut

1. om vilka myndigheter som skall svara för de vapenfria
tjänstepliktigas utbildning,

2. i frågor enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning avseende
skiljande från annan anställning är provanställning på grund av
personliga förhållanden, disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning
eller läkarundersökning.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

8 § Direktören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

9 § Andra styrelseledamöter än direktören utses av regeringen för en
bestämd tid.

/r3/ Överklagande

10 § Utbildningsanordnares beslut som har samband med utbildningen av
vapenfria tjänstepliktiga överklagas hos nämnden. Nämndens beslut i ett
sådant ärende får inte överklagas.