Förordning (1988:552) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd

SFS nr
1988:552
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:852
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:693

Uppgifter

1 § Försvarets underrättelsenämnd har till uppgift att
kontrollera försvarsunderrättelseverksamheten hos de
myndigheter som enligt förordningen (2000:131) om
försvarsunderrättelseverksamhet bedriver sådan verksamhet.
Förordning (2007:693).

2 § Nämnden skall särskilt

1. följa hur lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet och förordningen (2000:131) om
försvarsunderrättelseverksamhet tillämpas,

2. granska att försvarsunderrättelseverksamheten bedrivs i
enlighet med den inriktning som är bestämd,

3. granska de verksamheter där teknisk och personbaserad
inhämtning av underrättelser bedrivs med särskilda metoder,

4. granska de medel och metoder för inhämtning av
underrättelser som används,

5. granska behandlingen av uppgifter enligt lagen (2007:258) om
behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens
försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst
samt enligt lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i
Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och
utvecklingsverksamhet, och

6. granska principer för rekrytering och utbildning av
personal. Förordning (2007:693).

3 § Nämnden skall lämna de myndigheter som avses i 1 § de
synpunkter och de förslag till åtgärder som föranleds av
granskningsverksamheten. Om det behövs, skall nämnden också
lämna dessa synpunkter och förslag om åtgärder till regeringen.

Nämnden skall senast den 1 mars varje år till regeringen lämna
en rapport över föregående års granskningsverksamhet.
Förordning (2007:693).

3 a § Nämnden skall bistå Regeringskansliet
(Försvarsdepartementet) vid utformningen av regeringens
inriktning av försvarsunderrättelseverksamheten.
Förordning (2007:693).

Sammansättning

4 § Nämnden består av sex personer. En av ledamöterna är ordförande.

Organisation

5 § Vid nämnden finns en sekreterare.

Verksförordningens tillämpning

6 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall
tillämpas på nämnden:

18 § om interna föreskrifter,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

27 och 28 §§ om myndighetens regelgivning,

29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

31 § om myndighetens beslut,

35 § om överklagande av beslut i anställningsärenden.
Förordning (2006:1335).

7 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-9 §§ verksförordningen (1995:1322). Förordning (1996:198).

Ärendenas handläggning

8 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden. Nämnden
skall sammanträda minst fyra gånger om året. Nämnden skall
dessutom sammanträda om någon ledamot eller någon av de
myndigheter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet begär
det. Förordning (2000:132).

9 § Nämndens ordförande och sekreterare får pröva frågor om utlämnande
av allmänna handlingar och överklagande av nämndens beslut.

10 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

10 a § Har upphävts genom förordning (2007:693).

11 § Nämnden har rätt att av andra myndigheter få de upplysningar och
det biträde som fordras för dess verksamhet.

Tjänstetillsättningar m.m.

12 § Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.

13 § Sekreterare utses av regeringen.

Övriga bestämmelser

14 § Nämndens verksamhet upphör vid krig och, om regeringen bestämmer
det, vid krigsfara.

15 § Nämndens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får
överklagas bara när det är särskilt föreskrivet.
Förordning (2006:1335).

Övergångsbestämmelser

2006:1335

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana
beslut i anställningsärenden som har meddelats före
ikraftträdandet.