Förordning (1988:553) med instruktion för försvarets fastighetsnämnd;

SFS nr
1988:553
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:473
Upphävd
1990-07-01

Uppgifter

1 § Försvarets fastighetsnämnd har till uppgift att på uppdrag av
regeringen utreda sådana frågor av större vikt som har samband med
anskaffning, utnyttjande och avyttring av fast egendom för
försvarsmaktens räkning.

/r3/ Sammansättning

2 § Nämnden består av högst tio personer. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

/r3/ Organisation

3 § Vid nämnden finns ett kansli som leds av en chef.

/r3/ Verksförordningens tillämpning

4 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall
tillämpas på nämnden:

14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

16 § om interna föreskrifter,

17 § om inhämtande av uppgifter,

27 § om rätt att besluta i vissa frågor,

28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

29 § om myndighetens beslut,

30 § om överklagande.

5 § Nämnden har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i
4–7, 9, 10 och 13 §§ verksförordningen (1987:1100).

/r3/ Ärendenas handläggning

6 § Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga ledamöter
vara närvarande.

7 § Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda
för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan
ordföranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra
ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med
nämnden.

8 § Nämnden får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller till någon som tjänstgör hos nämnden att avgöra
ärenden som är av det slaget att de inte behöver prövas av nämnden.

9 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller i
särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs enligt 8 §
inte behöver föredras.

/r3/ Tjänstetillsättningar m. m.

10 § Ledamöter utses av regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordförande. Förordnandet ges för en bestämd tid.

Nämnden utser inom sig vice ordförande.

11 § Tjänsten som chef för kansliet tillsätts av regeringen.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

/r3/ Bisysslor

12 § Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket
anställningsförordningen (1965:601) lämnas av nämnden även i fråga om
chefen för kansliet.