Förordning (1988:554) med instruktion för flygtekniska försöksanstalten

SFS nr
1988:554
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:114
Upphävd
1996-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:972

Uppgifter

1 § Flygtekniska försöksanstalten har till uppgift att främja
utvecklingen av flygtekniken inom landet.

Anstalten är riksmätplats för tryck enligt förordningen (1980:122) om
utseende av riksmätplatser.

2 § Anstalten skall särskilt

1. mot ersättning bedriva flygteknisk forsknings- och försöksverksamhet,

2. följa utvecklingen av den flygtekniska forskningen i länder som har
en ledande ställning inom området,

3. samla, ordna, bearbeta samt offentliggöra forskningsresultat och
andra rön inom sitt verksamhetsområde.

3 § Ersättning för forsknings- och försöksverksamhet, som anstalten
utför åt någon annan, skall tas ut enligt taxa som fastställs av
anstalten.

Verksförordningens tillämpning

4 § Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på anstalten med
undantag av 18, 23 och 24 §§. Förordning (1993:1172).

Myndighetens ledning

5 § Anstaltens generaldirektör är chef för myndigheten.

När generaldirektören inte är i tjänst sköts hans uppgifter av den
tjänsteman som han bestämmer. Förordning (1990:472).

Styrelsen

6 § Anstaltens styrelse består av högst åtta personer, generaldirektören
medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande och en av de andra
ledamöterna är vice ordförande.

Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra
ledamöterna är närvarande.

Organisation

7 § Anstalten beslutar själv om sin organisation. Förordning (1990:472).

Styrelsens ansvar och uppgifter

8 § har upphävts genom förordning (1990:472).

Tjänstetillsättningar m. m.

9 § Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

Andra tjänster tillsätts av anstalten. Förordning (1989:406).

10 § har upphävts genom förordning (1990:472).

11 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av regeringen
för en bestämd tid.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

12 § har upphävts genom förordning (1990:472).

13 § har upphävts genom förordning (1994:972).

14 § har upphävts genom förordning (1989:406).