/r1/ Förordning (1988:557) om hänvisningar till äldre kollektivavtal på det statligt reglerade området;

SFS nr
1988:557
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1743
Upphävd
1992-07-01

Vad Kungl. Maj:t eller regeringen eller myndigheter under regeringen i
författningar eller i särskilda beslut har föreskrivit i fråga om
bestämmelser i

— allmänna avlöningsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän
(AST),

— avlöningsavtalet för statliga tjänstemän med R-tjänster (AST-R),

— allmänna tjänsteföreteckningsavtalet (ATF),

— avtalet om lokala löneförhandlingar m. m. inom ATF-området (L-ATF),

— tjänsteförteckningsavtalet för undervisningsområdet (TFU),

— tjänsteförteckningsavtalet för kyrkliga tjänster (TFK),

— allmänna arvodesavtalet (ARV),

— allmänna arbetstidsavtalet (ARB),

— militära arbetstidsavtalet (Mil ARB) eller

— avtalet om skyldigheten att fullgöra jourtid, övertid och beredskap
(SKA)

skall i stället avse motsvarande bestämmelser i

— sektoravtalet för affärsverken (SA-A),

— sektoravtalet för civila statsförvaltningen (SA-C),

— sektoravtalet för försvaret (SA-F),

— skolavtalet (SA-S) eller

— avtalet för kyrkliga tjänster (AKT).

Övergångsbestämmelser

1988:557

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Förordningen tillämpas
dock för tid från och med den 1 december 1987.