/r1/ Lag (1988:558) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m.;

SFS nr
1988:558
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS1992:1300
Upphävd
1993-01-01

/r3/ Inledande bestämmelser

1 § I denna lag finns föreskrifter om förbud mot

1. utförsel av krigsmateriel,

2. upplåtelse och överlåtelse av rätt att utom riket tillverka
krigsmateriel,

3. avtal med någon utom riket om utveckling av krigsmateriel och metod
för framställning av sådan materiel,

4. bedrivande av militärt inriktad utbildning inom riket av utländsk
medborgare, och

5. marknadsföring av krigsmateriel.

I lagen (1983:1034) om kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m.
m. finns föreskrifter om kontroll över tillverkning av krigsmateriel och
tillhandahållande av krigsmateriel, uppfinning avseende krigsmateriel
och metod för framställning av sådan materiel.

Regeringen meddelar föreskrifter om vad som skall avses med
krigsmateriel enligt denna lag.

/r3/ Utförsel av krigsmateriel

2 § Krigsmateriel får inte föras ut ur riket utan tillstånd av
regeringen, om inte annat följer av denna lag eller annan författning.

I ärenden som inte avser utförsel i större omfattning eller som i övrigt
inte är av större vikt får det statsråd som har till uppgift att föredra
ärenden om utförsel av krigsmateriel pröva frågor om tillstånd enligt
första stycket.

3 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om utförsel av

1. skjutvapen och tillhörande ammunition för enskild persons räkning
samt av skjutvapen och därtill hörande ammunition för användning vid
jakt, tävling eller övning utom riket,

2. skjutvapen för reparation, översyn eller annan liknande åtgärd,

3. skjutvapen som införts till riket för åtgärd som avses i 2,

4. sådana jakt- och tävlingsskjutvapen och tillhörande ammunition som
har förts in till riket i enlighet med bestämmelserna i 16 § 2
vapenlagen (1973:1176).

/r3/ Upplåtelse och överlåtelse av rätt att utom riket tillverka
krigsmateriel, m. m.

4 § Avtal som innebär upplåtelse eller överlåtelse av rätt att utom
riket tillverka krigsmateriel får inte utan tillstånd av regeringen
ingås här i riket och inte heller utom riket av svensk myndighet,
svenskt företag eller den som är bosatt eller stadigvarande vistas här.

5 § Avtal med någon utom riket om att för dennes räkning utveckla
krigsmateriel eller metod för framställning av sådan materiel får inte
utan tillstånd av regeringen ingås här i riket och inte heller utom
riket av svensk myndighet, svenskt företag eller den som är bosatt eller
stadigvarande vistas här.

6 § Avtal om tillägg till eller ändring av avtal som innebär upplåtelse
eller överlåtelse av rätt att utom riket tillverka krigsmateriel får
inte ingås utan tillstånd av regeringen, om tillägget eller ändringen
avser

1. den materiel som får tillverkas,

2. rätt att vidareupplåta eller vidareöverlåta rätten att tillverka
krigsmateriel till någon annan,

3. rätt att tillhandahålla krigsmateriel till mottagare som inte
angivits i det ursprungliga avtalet,

4. förlängning av avtalets giltighetstid, eller

5. bestämmelser om sekretess.

/r3/ Militärt inriktad utbildning

7 § Militärt inriktad utbildning av utländsk medborgare får inte
bedrivas inom riket utan tillstånd av regeringen.

Första stycket gäller inte

1. utbildning som anordnas av staten,

2. utbildning som anordnas i samband med försäljning av krigsmateriel
eller med anställning i företag för tillverkning av sådan materiel.

/r3/ Marknadsföring av krigsmateriel

8 § Den som har tillstånd enligt 2 eller 3 § lagen (1983:1034) om
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m. m. samt svensk statlig
myndighet som bedriver motsvarande verksamhet skall, i den ordning som
regeringen föreskriver

1. lämna redovisning till regeringen om de länder utanför Sverige i
vilka marknadsföring av krigsmateriel bedrivs, vilka bestämda mottagare
som marknadsföringen riktar sig till och vilken materiel
marknadsföringen avser,

2. lämna underrättelse till regeringen

a) innan anbud lämnas om försäljning eller annat tillhandahållande av
krigsmateriel till någon utom riket,

b) innan anbud lämnas om upplåtelse eller överlåtelse av rätt att utom
riket tillverka krigsmateriel,

c) innan avtal ingås om försäljning eller annat tillhandahållande av
krigsmateriel till någon utom riket.

Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från
redovisningsskyldighet och underrättelseskyldighet som avses i första
stycket. Regeringen får också i enskilda fall medge undantag från sådan
redovisnings- och underrättelseskyldighet.

9 § Regeringen får i enskilda fall förbjuda att

1. anbud lämnas om försäljning eller annat tillhandahållande av
krigsmateriel till någon utom riket,

2. anbud lämnas om upplåtelse eller överlåtelse av rätt att utom riket
tillverka krigsmateriel,

3. avtal ingås om

a) försäljning eller annat tillhandahållande av krigsmateriel till någon
utom riket,

b) upplåtelse eller överlåtelse av rätt att utom riket tillverka
krigsmateriel.

/r3/ Uppgiftsskyldighet om ägande i utländska rättssubjekt

10 § Den som har tillstånd enligt 2 eller 3 § lagen (1983:1034) om
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel, m. m. samt svensk statlig
myndighet som bedriver motsvarande verksamhet skall, enligt de närmare
föreskrifter som regeringen meddelar, lämna uppgifter till regeringen om
ägande i utländska rättssubjekt som bedriver utveckling, tillverkning,
marknadsföring eller försäljning av krigsmateriel.

/r3/ Villkor m. m.

11 § Tillstånd enligt 2, 4, 5, 6 eller 7 § får förenas med villkor samt
med kontroll- och ordningsbestämmelser.

/r3/ Uppgiftsskyldighet i fråga om utförd materiel, m. m.

12 § Regeringen får meddela föreskrifter om att

1. den som har tillstånd enligt 2 § skall lämna uppgifter rörande utförd
krigsmateriel,

2. den som har tillstånd enligt 4 § skall lämna uppgifter om upplåten
eller överlåten rätt att utom riket tillverka krigsmateriel.

/r3/ Återkallelse av utförseltillstånd

13 § Tillstånd enligt 2 § får återkallas av regeringen, om
tillståndshavaren har åsidosatt föreskrifter, villkor eller kontroll-
eller ordningsbestämmelser som har meddelats med stöd av lagen eller om
det finns andra särskilda skäl till återkallelse.

/r3/ Skyldighet för revisorer

14 § Om en revisor i sin granskningsverksamhet har framfört någon
anmärkning i en sådan revisionsberättelse som sägs i 10 kap. 10 §
aktiebolagslagen (1975:1385) eller 4 kap. 10 § lagen (1980:1103) om
årsredovisning m. m. i vissa företag i fråga om företagets efterlevnad
av bestämmelserna i denna lag, skall han genast sända in en kopia av
revisionsberättelsen till regeringen. Motsvarande skyldighet åligger en
revisor vid en svensk statlig myndighet.

/r3/ Ansvarsbestämmelser m. m.

15 § Bestämmelser om olovlig utförsel av vara och om försök därtill
finns i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling.

16 § Den som bryter mot 4, 5, 6 eller 7 § eller förbud som har meddelats
med stöd av 9 § döms,

1. om gärningen skett uppsåtligen, till böter eller fängelse i högst två
år,

2. om gärningen skett av grov oaktsamhet, till böter eller fängelse i
högst sex månader.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

17 § Om brott som avses i 16 § första stycket 1 är att anse som grovt,
döms till fängelse lägst sex månader och högst fyra år.

Vid bedömande om brottet är grovt skall särskilt beaktas, om det avsett
tillverkningsrätt av betydande värde, utveckling, utbildning eller
marknadsföring av betydande omfattning eller varaktighet eller om
gärningen annars varit av särskilt allvarlig art.

18 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som
uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot 8 § första stycket eller 10 § eller mot föreskrifter,
villkor eller kontroll- eller ordningsbestämmelser som har meddelats med
stöd av lagen,

2. lämnar oriktig uppgift vid fullgörande av redovisningsskyldighet,
underrättelseskyldighet eller uppgiftsskyldighet som avses i första
punkten.

I ringa fall skall inte dömas till ansvar.

19 § Till ansvar enligt denna lag skall inte dömas, om gärningen är
belagd med straff i brottsbalken.

Övergångsbestämmelser

1988:558

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988, då lagen (1982:513) om förbud
mot utförsel av krigsmateriel, m. m. skall upphöra att gälla.

Tillstånd som har meddelats med stöd av äldre lag skall vid
tillämpningen av den nya lagen anses som meddelat enligt denna.