/r1/ Förordning (1988:561) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m.;

SFS nr
1988:561
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDH
Utfärdad
1988-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS1992:1303
Upphävd
1993-01-01

/r3/ Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns föreskrifter om utförsel av krigsmateriel,
m. m. i anslutning till lagen (1988:558) om förbud mot utförsel av
krigsmateriel, m. m.

2 § Med krigsmateriel enligt lagen (1988:558) om förbud mot utförsel av
krigsmateriel, m. m. avses sådana varor som är upptagna i bilagan till
denna förordning och som inte har tillverkats före år 1890.

/r3/ Utförsel av krigsmateriel

/r4/ Skjutvapen m. m.

3 § En enskild person får utan tillstånd vid utresa från riket för
personligt bruk föra med sig handeldvapen, som inte är helautomatiska
vapen, och som han enligt vapenlagen (1973:1176) är berättigad att här i
riket inneha och till vapnet hörande ammunition, om vapnet skall
återinföras.

Ytterligare bestämmelser om utförsel från riket av skjutvapen utan
utförseltillstånd finns i 17 § vapenlagen.

3 a § Utförsel av handeldvapen som inte omfattas av föreskrifterna i 3,
5, 6 eller 8 § och som avser utförsel till enskild person får, om det
inte finns särskilda skäl till det, medges endast om det visas att
mottagaren är berättigad enligt vapenlagen (1973:1176) att här i riket
inneha vapnet. Förordning (1989:566).

4 § Polismyndigheten prövar frågor om tillstånd till utförsel av
handeldvapen, som inte är helautomatiska vapen, och tillhörande
ammunition för en enskild persons räkning i annat fall än som avses i 3
§, om den som vill föra ut vapnet och ammunitionen är berättigad enligt
8 § första stycket 1 eller 21 § vapenlagen (1973:1176) att här i riket
inneha vapnet och ammunitionen.

5 § Polismyndigheten prövar frågor om tillstånd till utförsel av
handeldvapen, som inte är helautomatiska vapen, och tillhörande
ammunition, om den som vill föra ut vapnet och ammunitionen är
berättigad enligt 8 § första stycket 2 eller 3 vapenlagen (1973:1176)
att här i riket inneha vapnet och ammunitionen och om vapnet skall
användas vid jakt, tävling eller övning utom riket.

6 § Polismyndigheten prövar frågor om tillstånd till utförsel av
handeldvapen eller delar därav för reparation, översyn eller annan
liknande åtgärd, om materielen skall återinföras och om den som vill
föra ut materielen är berättigad enligt vapenlagen (1973:1176) att här i
riket inneha denna.

Polismyndigheten prövar också frågor om tillstånd till utförsel av
handeldvapen eller delar därav som har införts för reparation, översyn
eller annan liknande åtgärd, om den som vill föra ut materielen är
berättigad enligt vapenlagen att här i riket inneha denna och om
utförseln skall ske till mottagare i det land från vilket införseln har
skett.

7 § Frågor om tillstånd i fall som avses i 4–6 §§ prövas,

1. om den som begär tillståndet är en enskild person, av
polismyndigheten i den ort där denne är folkbokförd, eller, om han inte
är folkbokförd i riket, av polismyndigheten i den ort där han är bosatt,

2. om den som för egen eller för annans räkning begär tillståndet är en
juridisk person, av polismyndigheten i den ort där styrelsen har sitt
säte eller där förvaltningen bedrivs, eller, i fråga om dödsbo eller
konkursbo, av polismyndigheten i den avlidnes eller i konkursgäldenärens
folkbokföringsort. Förordning (1991:794).

7 a § Avgift tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt 4–6 §§.

För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 9–14 §§
avgiftsförordningen (1992:191), varvid avgiftsklass 2 tillämpas.
Förordning (1992:215).

8 § Enligt de närmare föreskrifter som meddelas av generaltullstyrelsen
får från riket återutföras sådana jakt- och tävlingsskjutvapen och
tillhörande ammunition som

1. har förts in till riket i enlighet med bestämmelserna i 16 § 2
vapenlagen (1973:1176),

2. resande har fört genom riket i enlighet med bestämmelserna i lagen
(1973:980) om transport, förvaring och förstöring av införselreglerade
varor, m. m. i anslutning till jakt, tävling eller övning i annat land.

9 § Meddelas enligt lagen (1988:558) om förbud mot utförsel av
krigsmateriel, m. m. eller denna förordning tillstånd till utförsel av
skjutvapen som omfattas av vapenlagen (1973:1176), skall kopia av
tillståndsbeslutet översändas till rikspolisstyrelsen, om

1. utförseln skall ske till främmande stat som enligt 57 §
vapenkungörelsen (1974:123) är ansluten till den europeiska
vapenkonventionen och skjutvapnen inte är avsedda för en statlig
myndighet i den staten,

2. vapnen skall föras ut för en tid som överstiger tre månader och

3. det inte är fråga om vapen eller vapendelar som anges i 58 §
vapenkungörelsen.

Rikspolisstyrelsen skall underrätta den behöriga myndigheten i den
främmande staten om utförseln.

/r3/ Anmälan om utförsel av krigsmateriel, m. m.

10 § Utförsel av krigsmateriel som inte omfattas av föreskrifterna i
3–6 eller 8 § skall anmälas till tullmyndighet senast en vecka före den
tidpunkt vid vilken utförsel avses ske.

Skyldighet enligt första stycket föreligger dock inte om utförseln
enligt vad som anges i utförseltillståndet avser

1. materiel som utförs för reparation, översyn eller annan liknande
åtgärd och som skall återinföras,

2. materiel som återutförs efter reparation, översyn eller annan
liknande åtgärd, eller

3. materiel som utförs för demonstrationsändamål, lån eller bearbetning
och som, med undantag av sådan materiel som förbrukas vid demonstration,
skall återinföras.

Generaltullstyrelsen eller tullmyndighet som generaltullstyrelsen
bestämmer får om det finns särskilda skäl till det för enskilt fall
medge undantag från vad som föreskrivs i första stycket. Förordning
(1989:566).

11 § I 59 § första stycket 1 tullförordningen (1987:1114) finns
föreskrifter om att generaltullstyrelsen får föreskriva om skyldighet
för förare eller befälhavare på fordon och fartyg som står under
tullkontroll att använda viss väg eller farled.

/r3/ Marknadsföring av krigsmateriel

/r4/ Redovisnings- och underrättelseskyldighet

12 § Sådan redovisning som avses i 8 § första stycket 1 lagen (1988:558)
om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m. skall avse varje
kalenderkvartal och lämnas till regeringen senast en månad efter
kvartalets slut.

13 § Sådan underrättelse som avses i 8 § första stycket 2 lagen
(1988:558) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m. skall lämnas
till regeringen senast fyra veckor innan anbudet beräknas avges eller
avtalet beräknas ingås, om inte regeringen i det enskilda fallet medger
kortare tidsfrist.

14 § Skyldighet att lämna underrättelse enligt 8 § första stycket 2
lagen (1988:558) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m.
föreligger inte om anbudet eller avtalet uteslutande skall avse
försäljning eller annat tillhandahållande av reservdelar, komponenter
eller utrustning till tidigare levererad krigsmateriel och
utförseltillstånd till landet i fråga har beviljats exportören under de
senaste tolv månaderna för krigsmaterielen eller för reservdelar,
komponenter eller utrustning till denna.

Sådan skyldighet föreligger inte heller, om anbudet eller avtalet
uteslutande skall avse försäljning eller annat tillhandahållande av
reservdelar, komponenter eller utrustning till sådan krigsmateriel som
tillverkas i enlighet med tillstånd till upplåtelse av rätt att utom
riket tillverka materielen och tillståndet har beviljats exportören
under de senaste tolv månaderna eller utförseltillstånd har beviljats
denne under samma tid för reservdelar, komponenter eller utrustning som
hänför sig till den upplåtna tillverkningsrätten.

15 § I 8 § andra stycket andra meningen lagen (1988:558) om förbud mot
utförsel av krigsmateriel, m. m. finns föreskrifter om att regeringen i
enskilda fall får medge undantag från redovisnings- och
underrättelseskyldighet som avses i 8 § första stycket samma lag.

/r3/ Uppgiftsskyldighet om ägande i utländska rättssubjekt

16 § Den som enligt 10 § lagen (1988:558) om förbud mot utförsel av
krigsmateriel, m. m. är skyldig att lämna uppgifter till regeringen om
ägande i utländska rättsubjekt som bedriver utveckling, tillverkning,
marknadsföring eller försäljning av krigsmateriel skall lämna uppgifter
om

1. i vilket land det utländska rättsubjektet bedriver sin verksamhet,

2. det utländska rättssubjektets firmanamn och styrelsens säte,

3. arten av den verksamhet i fråga om krigsmateriel som det utländska
rättssubjektet bedriver, och

4. hur stor del av det utländska rättssubjektet som innehas av det
svenska företaget eller den svenska myndigheten.

Uppgifterna skall årligen före januari månads utgång lämnas till
regeringen och skall avse ägandeförhållandena per den 31 december
föregående år.

/r3/ Uppgiftsskyldighet i fråga om utförd materiel

17 § Den som har tillstånd enligt 2 § lagen (1988:558) om förbud mot
utförsel av krigsmateriel, m. m. skall för varje avslutat
kalenderkvartal lämna uppgifter till regeringen om utförd krigsmateriel.
Uppgifterna skall omfatta materielens art, kvantitet och värde,
mottagarens namn och hemvist, ordernummer och tidpunkt för leverans samt
till vilket utförseltillstånd som varje leverans hänför sig .
Uppgifterna skall lämnas senast en månad efter redovisningsperiodens
slut.

Sådan skyldighet som sägs i första stycket föreligger dock inte i den
mån motsvarande uppgifter lämnas i sådan deklaration som avses i 6 §
första stycket 1 lagen (1983:1034) om kontroll över tillverkningen av
krigsmateriel, m. m.

18 § Den som har tillstånd enligt 4 § lagen (1988:558) om förbud mot
utförsel av krigsmateriel,m. m. skall lämna uppgifter till regeringen om
upplåten rätt att utom riket tillverka krigsmateriel.

Uppgifterna skall omfatta upplysning om huruvida avtal som rättigheterna
grundar sig på alltjämt är i kraft och, i den mån det är möjligt, om
tillverkning enligt sådant avtal alltjämt förekommer.

Uppgifterna skall årligen före januari månads utgång ges in till
regeringen och skall avse förhållandena per den 31 december föregående
år.

/r3/ Avgifter

19 § För bevis om tillstånd som meddelas enligt 2 § lagen (1988:558) om
förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m. skall avgift betalas med 50
kronor, om tillståndet avser materiel som skall föras ut för reparation,
översyn eller annan liknande åtgärd och därefter återinföras till riket.

För bevis om andra tillstånd som meddelas enligt 2 § lagen om förbud mot
utförsel av krigsmateriel, m. m. skall avgifter betalas med följande
belopp:

1. om tillståndet avser materiel vars värde understiger 10.000 kronor
50 kronor,

2. om tillståndet avser materiel vars värde uppgår till minst 10.000
kronor men understiger 500.000 kronor 300 kronor,

3. om tillståndet avser materiel vars värde uppgår till minst 500.000
kronor 500 kronor.

20 § För bevis om tillstånd som meddelas enligt 4, 5, 6 eller 7 § lagen
(1988:558) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m. skall betalas
avgift med 300 kronor.

Övergångsbestämmelser

1988:561

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988, då förordningen
(1982:1062) om förbud mot utförsel av krigsmateriel, m. m. skall upphöra
att gälla.

Föreskriften i 18 § om uppgiftsskyldighet beträffande upplåten rätt att
utom riket tillverka krigsmateriel skall även avse sådana rättigheter
som har upplåtits före ikraftträdandet av denna förordning.

*/k/ Bilaga */-k/

/r3/ Förteckning över krigsmateriel enligt lagen om förbud mot utförsel
av krigsmateriel, m. m.

/r4/ 1. Handeldvapen m. m.

a) Pistoler, revolvrar, gevär, karbiner, kulsprutor, kulsprutegevär och
kulsprutepistoler, dock inte luft- och fjädervapen, slätborrade
hagelgevär, sådana start- eller skrämskottsvapen (startvapen) och inte
heller signalvapen som är avsedda för patroner eller sådana skjutvapen
som inte är underkastade bestämmelserna i vapenlagen (1973:1176).

b) Bajonetter.

c) Sådana speciella delar till krigsmateriel under a) som är
underkastade bestämmelserna i vapenlagen (1973:1176).

/r4/ 2. Artilleripjäser m. m.

a) Artilleripjäser, såsom kanoner och haubitsar, granatkastare och
pansarvärnsvapen, såsom granatgevär och pansarskott.

b) Eldsprutor samt för militärt bruk utformade anordningar för
utskjutning av pyrotekniskt materiel och rökmateriel.

c) För militärt bruk utformade anordningar och utrustningar för
hantering och uppställning av materiel under a) och b).

d) Speciella delar till materiel under a)–c).

/r4/ 3. Ammunition m. m.

a) Ammunition till materiel under 1 och 2.

b) Magasin och matningsutrustningar för ammunition.

c) Speciella delar till materiel under a) och b).

/r4/ 4. Robotar, raketer, torpeder, bomber m. m.

a) Robotar, raketer, torpeder, bomber, land- och sjöminor samt
handgranater.

b) För militärt bruk utformade apparater och andra anordningar för
hantering, kontroll, armering, utskjutning, styrning, utläggning,
lokalisering, röjning, svepning, desarmering eller sprängning av
materiel under a).

c) Speciella delar till materiel under a) och b).

/r4/ 5. Materiel för stridsledning m. m.

a) Apparater och andra anordningar för stridsledning och för eldledning
av vapen eller vapensystem.

b) Apparater och andra anordningar för störning av vapen eller
vapensystem.

c) För militärt bruk utformade avståndsmätare, positions- och
riktningsangivare, höjdmätare och målsökare.

d) För militärt bruk utformade anordningar för riktning.

e) Periskop för vapenbärare eller vapenplattformar.

f) Speciella delar till materiel under a)–e).

/r4/ 6. ABC-stridsmedel m. m.

a) Radioaktiva, biologiska och kemiska stridsmedel.

b) Apparater och andra anordningar för insättande eller spridning av
ABC-stridsmedel.

c) Speciella delar till materiel under a) och b).

/r4/ 7. Sprängämnen m. m.

a) Sprängämnen, krut och tändmedel för materiel under 3, 4 och 6.

b) För militärt bruk utformade sprängladdningar och tändmedel till sådan
materiel.

c) För militärt bruk utformad pyroteknisk materiel och rökmateriel.

d) Drivmedel framtagna för robotar, raketer och torpeder.

e) Gelatineringsmedel för framställning av brandmedel.

/r4/ 8. Fartyg m. m.

a) För militärt bruk utformade fartyg, båtar och andra farkoster.

b) Ackumulatorer för ubåtar.

c) Ubåts- och torpednät.

d) För militärt bruk utformade apparater och andra anordningar för
transport av stridsmedel under vatten eller för lokalisering av föremål
under vatten.

e) Speciella delar och tillbehör till materiel under a)–d).

/r4/ 9. Luftfartyg m. m.

a) För militärt bruk utformade luft- och rymdfarkoster.

b) Motorer, utom kolvmotorer, för materiel under a).

c) För militärt bruk utformade markutrustningar för hantering och
betjäning av materiel under a).

d) För militärt bruk utformade G-dräkter, tryckdräkter, isolerdräkter,
flyghjälmar, syrgasutrustningar, utrustningar för övertrycksandning,
fallskärmar samt katapulter och andra utskjutningsanordningar för
räddning av personal.

e) Specialutrustningar för flygburen trupp.

f) Speciella delar och tillbehör till materiel under a)–e).

/r4/ 10. Fordon

a) Stridsvagnar.

b) Bestyckade eller pansrade fordon samt fordon med anordningar för
vapen och andra stridsmedel.

c) Pansartåg.

d) För militärt bruk utformade bandfordon.

e) För militärt bruk utformade amfibiefordon.

f) Övriga för militärt bruk utformade fordon och transportmedel för
förflyttning av materiel upptagen i denna förteckning.

g) Speciella delar till materiel under a)–f).

/r4/ 11. Materiel för strålning m. m.

a) För militärt bruk utformade apparater och andra anordningar för
ljusstrålning (synligt ljus, infrarött ljus, laserstrålning) samt
utrustningar för upptäckande av sådan strålning.

b) Speciella delar till materiel under a).

/r4/ 12. Fotomateriel

a) För militärt bruk utformade kameror.

b) För militärt bruk utformade apparater för fototydning och utvärdering
av flygfotografier.

c) Speciella delar till materiel under a) och b).

/r4/ 13. Hjälmar m. m.

a) För militärt bruk utformade hjälmar och klädespersedlar för skydd mot
stridsmedel.

b) Speciella delar till materiel under a).

/r4/ 14. Bromateriel

a) För militärt bruk utformad bromateriel som endast är lämpad för
användning inom försvarsmakten.

b) Speciella delar och tillbehör till materiel under a).

/r4/ 15. Övningsmateriel

a) För militärt bruk utformad materiel för utbildning i handhavande av
materiel upptagen i denna förteckning.

b) Speciella delar till materiel under a).

/r4/ 16. Maskiner, verktyg m. m.

a) Maskiner, verktyg och utrustningar särskilt utformade för
tillverkning, underhåll och kontroll av samt försök med annan i denna
förteckning upptagen materiel.

b) Speciella delar och tillbehör till materiel under a).